העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים, תשע"ד-2014

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, התשי"ד-1954 (להלן – החוק), ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לפי סעיף 21א לחוק-יסוד: הכנסת, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה:
פרק א': פרשנות
1.
הגדרות
בתקנות אלה –
״זרם״ – שיעורו האפקטיבי של הזרם החשמלי (rms);
זרם הבדיקה הגבוה״ (I2– זרם השימוט (הפסקה) המובטח בתוך זמן המתאים לסוג המבטח;
״זרם העבודה הממושך״ (Ib)- זרם הממושך המרבי שעבורו תוכנן המעגל;
"זרם העמסת יתר" (Overload Current) – זרם יתר במעגל שאין בו תקלה, הנגרם על ידי העמסת יתר;
"זרם יתר" (Over Current) – זרם העולה על הזרם הנקוב של המבטח ויכול שיהיה זרם העמסת יתר או זרם קצר;
"זרם מתמיד" – זרם שגורם, למעשה, לטמפרטורה קבועה של המוליך;
"זרם מתמיד מרבי" (Iz) – זרם מתמיד של מוליך המעלה את הטמפרטורה של מוליך לטמפרטורה המרבית המותרת בתנאי סביבה אחידים בהתאם לתוספת השנייה ובשיטת ההתקנה בהתאם לתוספת השלישית;
"זרם מתמיד מרבי מתוקן" (I'z) – ערך הזרם של מוליך המחושב כמכפלה של Iz במקדמי התיקון לפי הטבלאות שבתוספת הראשונה;
"זרם נקוב" – הזרם שבעבורו תוכנן הציוד החשמלי;
"זרם נקוב של מבטח" (In) – הזרם הרשום על מבטח או הזרם שאליו הוא כוונן;
"זרם עמידה בקצר" (Short circuit withstand capacity) – זרם הקצר שאותו יכולים לשאת המעגל או אמצעי המיתוג, במצב "מחובר", לזמן קצר בהתאם לסוג אמצעי המיתוג;
"זרם קצר" (Ik) (Short Circuit Current) – זרם יתר מתמיד המופיע כתוצאה מקצר;
"טמפרטורה אופפת" (Ambient temperature) – הטמפרטורה במעלות צלסיוס בקרבתו המיידית של מוליך בזמן שלא עובר בו זרם;
"כבל" – מוליך יחיד מבודד שיוצר עם מעטה נוסף, או כמה מוליכים מבודדים שאוגדו בתהליך ייצורם במעטה מבדד נוסף משותף;
"כושר הפסקה" (Breaking capacity) – הזרם המרבי אשר מבטח מסוגל להפסיק בלי שיגרום להרס למבטח או לסכנה לאנשים ולסביבה;
"לולאת תקלה" – מסלול זרם קצר ממקור הזינה וחזרה אליו דרך מוליכי זינה, מוליכי הארקה (PE) מוליכי PEN, אלקטרודת הארקה, המסה הכללית של האדמה, הארקת השיטה של מקור הזינה, כולם או מקצתם, כשהם מחוברים בטור או במקביל;
"מבטח" – אבזר הגנה להפסקה אוטומטית של זרם יתר במעגל או קו; מבטח יכול שיהיה נתיך או מפסק אוטומטי;
"מוליך" – גוף המיועד והמתוכנן להעברת זרם חשמלי;
"מוליך אפס" (N) – מוליך המחובר לנקודת האפס של מקור הזינה והנוטל חלק בתמסורת או בחלוקה של אנרגיה חשמלית;
"מוליך פן" (PEN-Protective Earth Neutra) – מוליך המשמש בו-זמנית כמוליך הארקה וכמוליך אפס (N);
"מוליך תווך" – מוליך המחובר לנקודת התווך של מקור הזינה;
"מיתקן חירום" – חלק של מיתקן החשמל, כגון קו או מעגל, החייב להמשיך לפעול, למשך זמן מוגדר, בזמן הפסקת הזינה הרגילה וגם בזמן סכנה, כגון שריפה;
"ממ"ר" – מילימטרים מרובעים;
"מפסק אוטומטי" – מפסק בעל כושר הפסקה של זרם יתר מוגדר, הכולל מנגנון אוטומטי להפסקת מעגל או קו במקרה של זרם יתר, ויכול שיופעל באופן ידני;
"מפסק אוטומטי זעיר" – מפסק אוטומטי שאינו ניתן לכוונון;
"מפסק אוטומטי מגביל זרם קצר" – מפסק אוטומטי שאינו מאפשר לזרם הקצר להגיע למלוא עוצמתו הצפויה וזאת על ידי הפסקתו המהירה;
"מפסק מגן" – מפסק המיועד להפסקה אוטומטית של מיתקן חשמלי ממקור הזינה במקרה של הופעת זרם דלף לאדמה;
"מקדם תיקון" – מקדם המכמת את ההשפעה של שונות התנאים המעשיים השוררים במיתקן המתוכנן, לעומת אלה ששימשו להגדרת הזרם המתמיד המרבי;
"מקדם תיקון משוקלל" (c) – מקדם המתקבל על ידי הכפלת מקדמי תיקון הנוגעים לעניין;
"מקור זינה" – גנרטור, שנאי, ממיר, מיישר זרם, תא ראשוני, מצבר או מקור אחר הזן את השיטה, הכול לפי העניין;
"מתח נמוך" – מתח העולה על מתח נמוך מאוד ואינו עולה על 1,000 וולט בזרם חילופין או על 1,500 וולט בזרם ישר בין שני מוליכים באותה שיטת אספקה;
"מתח נמוך מאוד" – מתח שאינו עולה על 24 וולט בזרם חילופין או 60 וולט בזרם ישר בין שני מוליכים באותה שיטת אספקה;
"קצר" (Short Circuit) – חיבור בעל עכבה נמוכה יחסית הנגרם בשל תקלה בין שתי נקודות או יותר, שקיים ביניהן הפרש פוטנציאלים במצב תקין;
"רשת חשמל" – מערכת מוליכים המותקנים על מבדדים, או כבל עילי או תת-קרקעי או צרור ואבזרים הקשורים בפעולתם, לרבות החיבור למבנה עד להדקי הכניסה למבטח שבכניסה למבנה.פרק ב': מבטחים וייעודם
2. כללי
לא יתכנן אדם, לא יתקין, לא יבדוק, לא ישנה כוונון ולא יתקן מבטח אלא אם כן הוא חשמלאי בעל רישיון מתאים לגודל המבטח.
3.
חובת הגנה
(א) כל מוליך חי, בקו, במעגל או במעגל סופי, שאיננו מוליך אפס (N), מוליך PEN או מוליך תווך מוארק, יוגן על ידי מבטח המגן הן בפני זרם קצר והן בפני זרם העמסת יתר, או על ידי מבטח נפרד לכל ייעוד.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) אין צורך בהגנה מפני זרם העמסת יתר, אם מקור הזינה אינו יכול לגרום לזרם העמסת יתר במוליכים או אם המעגל מזין מיתקני חירום.
(ג) חתך מוליך אפס (N) יהיה כזה שימנע חימום יתר של מוליך זה.
4. ייעוד מבטחים
1) להגנה בפני זרם העמסת יתר בלבד (Overload Current);
2) להגנה בפני זרם קצר בלבד (Short Circuit Current);
3) להגנה בפני זרם יתר (Over Current) – אם הוא מבטח משותף לשני הייעודים שבפסקאות (1) ו-(2).
5. מבטח להגנה בפני זרם יתר
במבטח להגנה בפני זרם יתר יתקיימו כל הדרישות בפרקים ג' ו-ד', לפי העניין.
פרק ג': מבטח להגנה בפני זרם העמסת יתר בלבד
6. מבטח בפני זרם העמסת יתר בלבד
(א) מבטח המגן על מוליך מפני זרם העמסת יתר בלבד, יתאים לכל הדרישות האלה:
1) I'z In Ib
2) I'z X 1.45 I2
3) C X Iz = I'z
בנוסחה זו –
I זרם העבודה הממושך המרבי;
I הזרם הנקוב של המבטח או הזרם שאליו הוא כוונן;
I זרם הבדיקה הגבוה;
I זרם מתמיד מרבי;
I'z- זרם מתמיד מרבי מתוקן;
C – מקדם תיקון משוקלל;
ערכים של I2 לסוגים שונים של מבטחים הם:
סוג המבטח זרם השימוט המובטח I2
נתיך 10A < In < 25A 1.75x In
נתיך In > 25A 1.6x In
מפסק אוטומטי זעיר (מא"ז) 1.45x In
מפסק אוטומטי הניתן לכוונון 1.3x In
(ב) אם הטמפרטורה השוררת בלוח שמותקן בו המבטח שונה מטמפרטורת הייחוס בתקנים של המבטח – יש להביא זאת בחשבון בזמן קביעת גודל המבטח.
(ג) ערכי זרם Iz ניתנים בטבלאות שבתוספת השנייה בהתאם לשיטת התקנתם של מוליכים מבודדים וכבלים, כמתואר בתוספת השלישית; הטבלאות חושבו לפי נתונים אלה:
1) הטמפרטורה המרבית המותרת בזרם Iz היא :
(א) 70°C אם הבידוד הוא פי.וי.סי (PVC) רגיל או דומיו (להלן – בידוד 70°C)
(ב) 90°C אם הבידוד הוא פוליאתילאן מוצלב (XLPE) או סוגים של בידוד נטול הלוגנים המתאימים לטמפרטורה זו לפי המפרט הטכני של היצרן (להלן – בידוד 90°C)
2) הטמפרטורה האופפת היא:
(א) באוויר 35°C ;
(ב) באדמה 30°C ;
3) ההתנגדות התרמית הסגולית של האדמה היא 2.5 מעלות קלווין כפול מטר חלקי וואט (K·m/W);
4) בתנאים השונים מהאמור בפסקאות (1), (2) ו-(3) יחושב הזרם המתמיד המרבי המתוקן של המוליך I'z כמכפלה של מקדמי התיקון כמפורט בתוספת הראשונה.
(ד) אם מוליך בחתך אחיד עובר כמה קטעים שבהם שוררים תנאים שונים, יחושב הזרם המרבי המתוקן I'z לכל אחד מהקטעים כמפורט בתקנת משנה (ג); לעניין הדרישות המפורטות בתקנת משנה (א), ייבחר הערך הנמוך ביותר של הזרם המרבי המתוקן I'z.
(ה) מתכנן בעל רישיון חשמלאי מהנדס רשאי לסטות מהערכים המתקבלים מהנוסחאות שבתקנה זו, בתנאי שהוא מבסס את חישוביו על תנאי ההתקנה וההעמסה של המעגל או הקו.
(ו) על אף האמור בתקנת משנה (ה), מוליך בעל בידוד 70ºC בחתך 1.5 ממ"ר, יוגן באמצעות מבטח בעל זרם נקוב שאינו עולה על 10 אמפר, ומוליך בעל בידוד 70ºC בחתך 2.5 ממ"ר, יוגן באמצעות מבטח בעל זרם נקוב שאינו עולה על 16 אמפר.
(ז) מבטח מפני זרם העמסת יתר יכול שיותקן במקום כלשהו במעגל המוגן על ידו, בתנאי שאין לפניו הסתעפות במעלה המעגל או שזרם העבודה הממושך המרבי בהסתעפות נלקח בחשבון בעת בחירת המבטח.
7.
סימון מבטח
ליד כל מבטח או עליו, יימצא סימון ברור ובר-קיימא המציין את הזרם הנקוב שלו; לגבי מפסק אוטומטי הניתן לכוונון יסומן כאמור זרם הכוונון; לגבי נתיכים יסומן הזרם הנקוב של הנתיכים.
8.
הגנת מוליכים במקביל
(א) אם משתמשים במבטח משותף להגנת כמה מוליכים המחוברים במקביל בפני זרם העמסת יתר, יתקיימו במוליכים כל התנאים שלהלן:
1) הם יהיו מאותו חומר;
2) הם יהיו בעלי חתך שווה;
3) הם יהיו בעלי אורך שווה;
4) אבזרי החיבור שלהם ואופן התקנתם יהיו זהים;
5) זרם ההעמסה יתאים לסוג הבידוד העומד בטמפרטורה הנמוכה ביותר.
(ב) הוסף מוליך במיתקן במקביל למוליך קיים, לא יחולו הוראות תקנת משנה (א), ובלבד שיובטח שזרם העבודה בכל מוליך לא יעלה על זרם I'z שלו.
פרק ד': מבטח להגנה בפני זרם קצר בלבד
9. מבטח להגנה בפני זרם קצר בלבד
(א) בטח להגנה בפני זרם קצר בלבד, יפסיק את זרם הקצר בכפוף לאמור בתקנה 10.
(ב) כושר ההפסקה של מבטח, יהיה גדול מזרם הקצר המרבי הצפוי לעבור דרכו; יכול שהתניה זו לא תחול אם התקיימו כל אלה:
1) במעלה המעגל מותקן מבטח אחר בעל כושר הפסקה כנדרש בתקנת משנה זו, שיפעל לפני המבטח שכושרו קטן יותר;
2) המבטח בעל כושר ההפסקה הקטן ביותר יהיה בעל זרם עמידה שיאפשר להעביר, בלא נזק לעצמו או לסביבתו, את זרם הקצר הצפוי עד להפסקתו על ידי המבטח שבמעלה המעגל.
(ג) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על מוליכים המחברים מקור זינה אל הלוח ובלבד שהקטע שבין מקור הזינה לבין הלוח יהיה קצר ככל האפשר ולא יעלה על 25 מטרים.
10.
המשך המירבי של זרם הקצר
(א) חתך מוליכי המעגל ומבטחו יותאמו כך שבזרם קצר ינותק המעגל על ידי מבטחו בתוך זמן שלא יעלה על הזמן המתקבל מהנוסחה שלהלן, אך לא יותר מאשר 5 שניות כנדרש בתקנה 42(א)(2) לתקנות החשמל (הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול במתח עד 1,000 וולט), התשנ"א-1991:
בנוסחה זו-
S חתך המוליך בממ"ר;
Ikmin זרם הקצר החד-מופעי הצפוי כאשר הקצר מתרחש בנקודה המרוחקת ביותר של המעגל;
t משך קיום הקצר, בשניות, שבו מגיע המוליך לטמפרטורה של:
1) 160ºC לבידוד 70ºC כאשר הטמפרטורה ההתחלתית היא 70ºC;
2) 250ºC לבידוד 90ºC כאשר הטמפרטורה ההתחלתית היא 90ºC;
k מקדם לפי הטבלה שלהלן:
ערך מקדם k
חומר המוליך סוג הבידוד
בידוד 70ºC בידוד 90ºC
נחושת 115 143
אלומיניום 76 94
(ב) כאשר t קטן מ-0.1 שנייה או כאשר המפסק הוא מסוג המגביל זרם קצר, ייבחר המבטח אשר בו הולם החום (Heat Shock) לא עולה על ערך k2s2 :
בנוסחה זו-
I (t) – – זרם רגעי המשתנה עם הזמן;
– ערך הולם החום בהתאם לנתוני יצרן המבטח.
(ג) כאשר משך קיום הקצר (t) כהגדרתו בתקנת משנה (א) עולה על 5 שניות, יש להתקין להגנה בפני זרם קצר לאדמה, נוסף על המבטח, גם מפסק מגן; מפסק המגן שיותקן כאמור יהיה כזה שלולאת התקלה תאפשר פיתוח זרם תקלה שהוא פי 10 לפחות מזרם ההפעלה של מפסק המגן; מפסק מגן כאמור יהיה בעל כושר הפסקה מזערי של זרם הקצר לאדמה הצפוי בתחילת המעגל; זרם העמידה של מפסק המגן יעמוד בדרישות תקנה 9(ב)(2).
פרק ה': מיקום מבטח
11.
הגנה ומיקומה בהסתעפות
(א) מבטח להגנה בפני זרם העמסת יתר ומבטח להגנה בפני זרם קצר יותקנו בכל הסתעפות של מעגל שבה חלה הקטנה בכושר ההעמסה של המוליך עקב הקטנת חתכו, שינוי אופן התקנתו או שינוי סוג הבידוד.
(ב) קיים במעלה מעגל מבטח בפני זרם קצר, המגן עד לסיום המעגל על המוליכים שבהם חלה הקטנת כושר ההעמסה, אין חובה להתקין הגנה נוספת בפני זרם קצר בלבד.
(ג) בהסתעפות כמתואר בתקנת משנה (א) שאורכה אינה עולה על 3 מטרים ושאופן התקנתה מקטין עד לסבירות מזערית היווצרות קצר, אין חובה להתקין הגנה נוספת בפני זרם קצר בלבד.
(ד) בהסתעפות כמתואר בתקנת משנה (א) יכול שהמבטח בפני זרם העמסת יתר בלבד ימוקם במקום כלשהו במעגל, בתנאי שאין כל הסתעפות בין נקודת ההקטנה של כושר ההעמסה לבין המבטח.
(ה) במעגל של דירת מגורים, המוגן באמצעות מבטח בעל זרם נקוב של 16 אמפר, יכול שיסתעף ממוליך בחתך של 2.5 ממ"ר, מוליך בחתך של 1.5 ממ"ר לתאורה בלבד, בתנאי שהזרם הצפוי בהסתעפות אינו עולה על 10 אמפר.
12.
איסור התקנת מבטח
לא יותקן מבטח במקומות אלה:
1) במוליך PEN;
2) במוליך האפס (N) אלא אם כן המבטח מפסיק בו-זמנית גם את שאר מוליכי המופעים;
3) במוליך הארקה (PE);
4) במוליך חיבור לפס השוואת פוטנציאלים;
5) במעגל משני של משנה זרם;
6) במעגל עירור של גנרטור או מנוע לזרם ישר;
7) במעגל המזין התקן התרעה חיוני כגון צופר או מעגל פיקוד שהפסקתו כרוכה בסכנה.
פרק ו': שונות
13.
בדיקה לפני הפעלה ראשונה או שינוי יסודי
(א) בעל רישיון חשמלאי בודק כמשמעותו בסימנים י' עד י"ב בפרק השני לתקנות החשמל (רישיונות), התשמ"ה-1985, יבדוק הגנה של מוליך מבודד או של כבל, לפני הפעלה ראשונה של המיתקן או לאחר שינוי יסודי בו; לעניין זה, "שינוי יסודי" – שינוי בחתך המוליכים, בחומר המוליכים, בבידוד המוליכים, במספר המוליכים המותקנים במובל, בצורת ההתקנה או בתנאי הסביבה.
(ב) בבדיקה כאמור יש לבדוק ולוודא כי במיתקן מתקיימות דרישות תקנות אלה.
(ג) תוצאות הבדיקות יירשמו ויימסרו לבעל המיתקן, למחזיקו, למפעילו ולאחראי על המיתקן ויישמרו בידם במשך תקופת פעילות המיתקן.
14.
בדיקה תקופתית
(א) במיתקן בעל זרם נקוב העולה על 3×160 אמפר יבוצעו, אחת לשנה, בדיקות אלה:
1) כוונון המפסקים האוטומטיים בהתאם לרשום בסימון המבטח;
2) בדיקה שהזרם הנקוב של המבטחים מתאים לתכניות המעודכנות של המיתקן;
3) בדיקה שחיבורי המוליכים מהודקים היטב ולא נראים עליהם סימני חימום יתר.
(ב) חשמלאי בעל רישיון המתאים לגודל המיתקן ולייעודו, יבצע את הבדיקות והתוצאות יירשמו ויימסרו לבעל המיתקן, למחזיקו, למפעילו ולאחראי על המיתקן ויישמרו בידם למשך כל תקופת הפעילות של המיתקן.
(ג) מתקין של מיתקן כאמור בתקנת משנה (א) יציג על גבי המיתקן הודעה בדבר חובת הבדיקה התקופתית לפי תקנה זו.
(ד) הוראות תקנה זו לא יחולו לגבי מיתקן של בעל רישיון ספק שירות חיוני לפי חוק משק החשמל, התשנ"ו-1996.
15.
אחריות
חובה המוטלת לפי תקנות אלה יראו אותה כמוטלת על מתכנן המיתקן, על מתקינו, על בודקו, על בעליו, על מחזיקו או על מפעילו, הכול לפי העניין, והוא אם אין כוונה אחרת משתמעת.
16.
ביטול
תקנות החשמל (העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים עד 1,000 וולט), התשנ"ג-1992 – בטלות.
17. תחילה והוראות מעבר
(א) תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.
(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מותר לפעול לפי תקנות אלה החל ביום פרסומן.
18. תחילה וסייג לתחולה
(א) תקנות אלה יחולו על מוליכים מבודדים וכבלים למתח נמוך.
(ב) תקנות אלה לא יחולו על –
1) מוליכים מבודדים וכבלים, שאינם חלק ממיתקן;
2) רשת חשמל עילית, לרבות חיבורים עיליים ותת-קרקעים מהרשת למבנים.תוספת ראשונה
(תקנות 1 ו-6(ג)(4))
טבלה 1
מקדמי תיקון לחישוב I'z בעבור ערכים שונים של טמפרטורה אופפת של האוויר

פרסום
טמפרטורה אופפת של האוויר ºC סוג הבידוד
בידוד 70ºC בידוד 90ºC
10 1.30 1.20
15 1.24 1.17
20 1.19 1.13
25 1.13 1.08
30 1.06 1.04
35 1.00 1.00
40 0.93 0.95
45 0.84 0.91
50 0.76 0.85
55 0.65 0.79
60 0.53 0.74
65 0.68
70 0.60
75 0.52
80 0.43
טבלה 2
מקדמי תיקון לחישוב I'z בעבור ערכים שונים של טמפרטורה אופפת של הקרקע

טמפרטורה אופפת של הקרקע ºC סוג הבידוד
בידוד 70ºC בידוד 90ºC
10 1.24 1.15
15 1.18 1.12
20 1.12 1.08
25 1.07 1.03
30 1.00 1.00
35 0.94 0.96
40 0.87 0.91
45 0.80 0.86
50 0.71 0.82
55 0.62 0.76
60 0.51 0.70
65 0.65
70 0.57
75 0.49
80 0.41
טבלה 3
מקדמי תיקון לחישוב I'z בעבור ערכים שונים של התנגדות תרמית סגולית של הקרקע

התנגדות תרמית סגולית ºKm/W 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0
מקדם תיקון 1.18 1.10 1.05 1.00 0.96

 

טבלה 4
מקדמי תיקון לחישוב I'z בעבור כבלים המותקנים בקבוצות בלא רווח ביניהן

מס' סידורי אופן התקנת הכבלים מספר מעגלים או מספר כבלים רב-גידיים
1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 16 20
1 מקבץ כבלים באוויר, על גבי משטח, בהתקנת סמויה או חשיפה 1.00 0.80 0.70 0.65 0.60 0.57 0.54 0.52 0.50 0.45 0.41 0.38
2 כבלים בשכבה אחת על קיר, רצפה או על מגש לא מחורר 1.00 0.85 0.79 0.75 0.73 0.72 0.72 0.71 0.70 בהתקנות אלה אין להתקין יותר מ-9 מעגלים או כבלים רב-גידיים
3 כבלים בשכבה אחת מותקנים בצמוד לתקרה 0.95 0.81 0.72 0.68 0.66 0.64 0.63 0.62 0.61 בהתקנות אלה אין להתקין יותר מ-9 מעגלים או כבלים רב-גידיים
4 כבלים בשכבה אחת מותקנים על מגש מחורר אופקי או אנכי 1.00 0.88 0.82 0.77 0.75 0.73 0.73 0.72 0.72 בהתקנות אלה אין להתקין יותר מ-9 מעגלים או כבלים רב-גידיים
5 כבלים בשכבה אחת מותקנים על סולם או באמצעות חבקים וכיוצא באלה 1.00 0.87 0.82 0.80 0.80 0.79 0.79 0.78 0.78 בהתקנות אלה אין להתקין יותר מ-9 מעגלים או כבלים רב-גידיים
1. מקדמי התיקון מתייחסים לקבוצות כבלים המועמסים באופן דומה
2. אם המרחק האופקי בין הכבלים הסמוכים עולה על פי שניים מקוטרו החיצוני, אין להתחשב במקדמי התיקון לפי הטבלה
3. מקדמי התיקון מתייחסים לקבוצות של 2 או 3 כבלים חד-גידיים ולקבוצות של כבלים רב-גידיים

 

טבלה 5
מקדמי תיקון לחישוב I'z בעבור מעגלים מכבלים חד-גידיים צמודים או
מכבלים רב-גידיים המונחים במישרין באדמה, כתלות במרחק ביניהם

מספר המעגלים מרחק בין המעגלים (a) בסנטימטרים
0=a (צמודים) a=De a=12.5 a=25 a=50
2 0.75 0.80 0.85 0.90 0.90
3 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85
4 0.60 0.60 0.70 0.75 0.80
5 0.55 0.55 0.65 0.70 0.80
6 0.50 0.55 0.60 0.70 0.80
De – קוטר חיצוני של הכבל
כבלים רב-גידיים

כבלים חד-גידייםטבלה 6
מקדמי תיקון לחישוב I'z בעבור קבוצות של כבלים חד-גידיים
בתוך צינורות המונחים ישירות באדמה – כל כבל בצינור נפרד

מספר קבוצות של צינורות מרחק בין הקבוצות של הצינורות (a) בסנטימטרים
0=a (צמודים) a=25 a=50 a=100
2 0.80 0.90 0.90 0.95
3 0.70 0.80 0.85 0.90
4 0.65 0.75 0.80 0.90
5 0.60 0.70 0.80 0.90
6 0.60 0.70 0.80 0.90
כבלים חד-גידיים

 

טבלה 7
מקדמי תיקון לחישוב I'z בעבור קבוצות של כבלים רב-גידיים
בתוך צינורות המונחים ישירות באדמה – כל כבל בצינור נפרד

מספר קבוצות של צינורות מרחק בין הקבוצות של הצינורות (a) בסנטימטרים
0=a (צמודים) a=25 a=50 a=100
2 0.85 0.90 0.95 0.95
3 0.75 0.85 0.90 0.95
4 0.70 0.80 0.85 0.90
5 0.65 0.80 0.85 0.90
6 0.60 0.80 0.80 0.90
כבלים רב-גידיים

תוספת שנייה
(תקנות 1 ו-6(ג))
ערכי זרם מתמיד מרבי Iz של מוליך לפי שיטת התקנתו לפי התוספת השלישית
טבלה 70.1
שיטות התקנה א', י"א
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 70ºC

שטח חתך
S
[ממ"ר]
זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
נחושת נחושת אלומיניום אלומיניום
מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי
1.5 14 13
2.5 18 17
4 24 23
6 32 29 24 23
10 43 39 34 30
16 57 53 45 40
25 75 69 59 54
35 93 84 72 66
50 112 102 87 79
70 142 128 111 101
95 171 154 133 121
120 197 177 154 140
150 226 203 178 160
185 257 230 202 182
240 302 269 237 213
300 345 308 272 245
טבלה 70.2
שיטת התקנה ב'
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 70ºC

שטח חתך
S
[ממ"ר]
זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
נחושת נחושת אלומיניום אלומיניום
מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי
1.5 13 12
2.5 17 16
4 24 22
6 30 27 24 22
10 40 37 31 29
16 54 49 41 39
25 71 64 55 50
35 86 78 67 61
50 103 93 81 73
70 131 118 102 92
95 157 141 122 111
120 180 162 141 127
150 206 184 162 146
185 233 210 183 165
240 274 245 215 195
300 314 280 247 223
טבלה 70.3
שיטות התקנה ג', ה', ז', ט', י"ח, י"ט, כ"ד, כ"ה, כ"ז, כ"ח
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 70ºC

שטח חתך
S
[ממ"ר]
זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
נחושת נחושת אלומיניום אלומיניום
מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי
1.5 16 15
2.5 23 20
4 30 26
6 39 34 30 26
10 54 47 41 37
16 71 64 56 50
25 95 84 74 66
35 118 103 91 81
50 142 126 111 98
70 180 161 141 125
95 218 195 170 151
120 253 225 197 175
טבלה 70.4
שיטות התקנה ד', ו', ח', י', י"ח, י"ט, כ"א, כ"ג, כ"ד, כ"ו, כ"ט
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 70ºC

שטח חתך
S
[ממ"ר]
זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
נחושת נחושת אלומיניום אלומיניום
מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי
1.5 16 14
2.5 22 19
4 28 25
6 36 32 28 25
10 49 43 39 34
16 65 58 51 45
25 85 75 67 58
35 104 93 81 72
50 125 111 98 86
70 158 140 123 109
95 189 168 148 131
120 218 194 170 150
טבלה 70.5
שיטות התקנה י"ב, י"ג
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 70ºC

שטח חתך
S
[ממ"ר]
זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
נחושת נחושת אלומיניום אלומיניום
מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי
1.5 18 16
2.5 25 23
4 34 30
6 43 39 34 30
10 59 54 46 41
16 80 71 62 55
25 105 90 78 69
35 130 112 97 85
50 158 135 118 103
70 200 173 150 132
95 243 210 183 160
120 281 243 212 185
150 323 281 245 213
185 368 321 280 243
240 433 379 331 287
300 498 436 382 330
טבלה 70.6
שיטות התקנה ל', ל"א
טמפרטורה אופפת של אדמה – 30ºC, התנגדות תרמית סגולית
של אדמה – 2.5 מעלות צלסיוס מ'/וואט, בידוד 70ºC

שטח חתך
S
[ממ"ר]
זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
נחושת נחושת אלומיניום אלומיניום
מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי
1.5 20 16
2.5 26 21
4 34 28
6 42 35 32 27
10 56 46 43 36
16 72 60 55 46
25 93 77 71 59
35 111 92 85 71
50 132 109 101 84
70 163 134 125 104
95 192 159 148 123
120 219 181 168 140
150 247 205 190 158
185 278 230 214 178
240 321 264 247 105
300 363 299 279 231
טבלה 70.7
שיטות התקנה י"ד, ט"ז
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 70ºC

שטח חתך
S
[ממ"ר]
זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
נחושת נחושת אלומיניום אלומיניום
מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי
1.5 21 17
2.5 28 24
4 38 32
6 48 40 37 31
10 66 56 51 43
16 88 75 69 57
25 112 95 84 73
35 139 118 104 90
50 169 144 127 110
70 218 184 163 141
95 265 224 197 172
120 308 259 229 199
150 356 300 265 230
185 408 342 303 263
240 483 404 357 310
300 557 467 413 358
טבלה 70.8
שיטות התקנה ט"ו, י"ד
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 70ºC

שטח חתך
S
[ממ"ר]
זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
נחושת נחושת אלומיניום אלומיניום
מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי
25 123 103 92 79
35 152 129 115 99
50 184 157 140 120
70 236 203 180 156
95 286 248 221 191
120 331 290 257 223
150 382 335 297 258
185 435 384 341 296
240 513 456 404 353
300 591 527 467 408
400 709 617 564 494
500 816 704 652 573
630 945 804 760 668
טבלה 90.1
שיטות התקנה א', י"א
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 90ºC

שטח חתך
S
[ממ"ר]
זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
נחושת נחושת אלומיניום אלומיניום
מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי
1.5 18 16
2.5 25 22
4 34 30
6 43 38 34 31
10 59 52 46 42
16 78 70 61 56
25 102 91 81 73
35 126 112 99 90
50 152 135 120 108
70 192 172 152 136
95 231 207 183 164
120 267 239 211 189
150 305 274 243 217
185 348 311 276 246
240 407 365 324 288
300 467 418 372 330
טבלה 90.2
שיטת התקנה ב'
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 90ºC

שטח חתך
S
[ממ"ר]
זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
נחושת נחושת אלומיניום אלומיניום
מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי
1.5 18 16
2.5 24 21
4 32 29
6 40 36 32 30
10 55 49 43 39
16 73 65 58 53
25 95 85 75 68
35 116 105 92 84
50 139 125 110 100
70 176 157 139 126
95 211 189 168 151
120 243 218 193 173
150 278 249 221 198
185 316 283 252 224
240 371 332 295 262
300 424 380 338 300
טבלה 90.3
שיטות התקנה ג', ה', ז', ט', י"ח, י"ט, כ', כ"ב, כ"ד, כ"ה, כ"ז, כ"ח
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 90ºC

פרסום
שטח חתך
S
[ממ"ר]
זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
נחושת נחושת אלומיניום אלומיניום
מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי
1.5 22 19
2.5 30 27
4 40 36
6 52 46 41 36
10 72 63 57 50
16 96 84 76 68
25 128 112 101 89
35 157 138 125 111
50 190 168 151 134
70 243 213 192 172
95 294 258 232 208
120 340 300 270 241
טבלה 90.4
שיטות התקנה ד', ו', ח', י', י"ח, י"ט, כ"א, כ"ג, כ"ד, כ"ו, כ"ט
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 90ºC

שטח חתך
S
[ממ"ר]
זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
נחושת נחושת אלומיניום אלומיניום
מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי
1.5 21 19
2.5 29 25
4 38 34
6 49 42 38 34
10 66 58 52 46
16 87 77 69 61
25 114 101 90 81
35 140 123 110 99
50 168 148 132 119
70 212 186 168 150
95 254 224 202 180
120 293 257 232 207
טבלה 90.5
שיטות התקנה י"ב, י"ג
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 90ºC

שטח חתך
S
[ממ"ר]
זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
נחושת נחושת אלומיניום אלומיניום
מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי
1.5 23 21
2.5 32 29
4 43 38
6 56 50 23 21
10 77 68 32 29
16 103 92 43 38
25 132 114 56 50
35 164 141 77 68
50 201 172 103 92
70 258 220 132 114
95 315 267 164 141
120 367 309 201 172
150 423 356 258 220
185 486 407 315 267
240 575 480 367 309
300 665 553 423 356
טבלה 90.6
שיטות התקנה ל', ל"א, י"ג
טמפרטורה אופפת של אדמה – 30ºC, התנגדות תרמית סגולית
של אדמה – 2.5 מעלות צלסיוס מ'/וואט, בידוד 90ºC

שטח חתך
S
[ממ"ר]
זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
נחושת נחושת אלומיניום אלומיניום
מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי
1.5 24 20
2.5 32 27
4 41 34
6 52 43 39 33
10 68 57 52 44
16 88 73 68 57
25 113 94 86 73
35 136 113 104 87
50 161 134 123 104
70 198 166 152 128
95 234 196 179 153
120 267 223 205 173
150 301 252 232 195
185 338 283 259 219
240 390 326 299 253
300 441 368 339 286
טבלה 90.7
שיטות התקנה י"ד, ט"ז
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 90ºC

שטח חתך
S
[ממ"ר]
זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
נחושת נחושת אלומיניום אלומיניום
מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי
1.5 25 22
2.5 35 31
4 47 40
6 60 52 47 40
10 83 72 64 56
16 110 96 87 74
25 143 122 104 93
35 178 152 130 115
50 216 184 157 140
70 277 236 203 180
95 338 186 247 218
120 394 332 288 252
150 454 383 332 292
185 520 438 381 333
240 615 516 451 393
300 711 596 521 452
טבלה 90.8
שיטות התקנה ט"ו, י"ז
טמפרטורה אופפת 35ºC, בידוד 90ºC

שטח חתך
S
[ממ"ר]
זרם מתמיד מרבי Iz [אמפר]
נחושת נחושת אלומיניום אלומיניום
מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי מעגל חד-מופעי מעגל תלת-מופעי
25 155 130 116 99
35 192 162 144 124
50 232 199 177 153
70 298 257 228 198
95 362 315 277 243
120 420 368 324 284
150 484 426 373 329
185 552 490 429 379
240 652 583 509 452
300 752 675 588 525
400 902 790 710 636
500 1040 908 822 739
630 1204 1044 956 863
תוספת שלישית
(תקנות 1 ו-6(ג))
שיטות התקנה של מוליכים וכבלים
סימון השיטה תיאור גרפי של השיטה תיאור מילולי של שיטת ההתקנה טבלת ערכי הזרם Iz בתוספת השנייה
א מוליכים מבודדים או כבלים חד-גידיים בצינור שבקיר, עם בידוד תרמי(1) 70.1
90.1
ב כבלים רב-גידיים בצינור שבקיר, עם בידוד תרמי(1) 70.2
90.2
ג מוליכים מבודדים או כבלים חד-גידיים במוביל שעל גבי קיר, או בהתקנה באמצעות חבקים. המרחק מהקיר יהיה עד 0.3 כפול קוטר הכבל 70.3
90.3
ד כבלים רב-גידיים במוביל שעל גבי קיר, או בהתקנה באמצעות חבקים. 70.4
90.4
ה מוליכים מבודדים או כבלים חד-גידיים בתוך תעלה על גבי קיר 70.3
90.3
ו כבלים רב-גידיים בתוך תעלה על גבי קיר 70.4
90.4
ז מוליכים מבודדים או כבלים חד-גידיים בתוך תעלה תלויה 70.3
90.3
ח כבלים רב-גידיים בתוך תעלה תלויה 70.4
90.4
ט מוליכים מבודדים או כבלים חד-גידיים בתוך תעלה חשיפה המשמשת גם שירותים אחרים 70.3
90.3
י' כבלים רב-גידיים בתעלה חשיפה המשמשת גם שירותים אחרים 70.4
90.4
י"א כבלים חד-גידיים או רב-גידיים בתוך משקוף של דלת או חלון 70.1
90.1
י"ב כבלים חד-גידיים או רב-גידיים בצמוד לקיר או לתקרה 70.5
90.5
י"ג כבלים חד-גידיים או רב-גידיים על גבי מגש לא מחורר 70.5
90.5
י"ד כבלים רב-גידיים על גבי מגש מחוקק או מגש רשת 70.7
90.7
ט"ו כבלים חד-גידיים על גבי מגש מחורר או מגש רשת 70.8
90.8
ט"ז כבלים רב-גידיים על גבי סולם כבלים 70.7
90.7
י"ז כבלים חד-גידיים על גבי סולם כבלים 70.8
90.8
י"ח

כבלים חד-גידיים או רב-גידיים בחלל בנוי בתוך מבנה:

(א) כאשר 1.5De ≤ V < 5De

(ב) כאשר 5De ≤ V ≤ 50De

70.4
90.470.3
90.3
י"ט

כבלים חד-גידיים או רב-גידיים בתקרה כפולה או ברצפה כפולה ("צפה"):

(א) כאשר 1.5De ≤ V < 5De

(ב) כאשר 5De ≤ V ≤ 50De

70.4
90.470.3
90.3
כ' כבל חד-גידי בתוך תעלה משוקעת ברצפה; המכסה הוא בלא פתחי אוורור 70.3
90.3
כ"א כבלים רב-גידיים בתוך תעלה משוקעת ברצפה; המכסה הוא בלא פתחי אוורור 70.4
90.4
כ"ב כבלים חד-גידיים בתעלה משוקעת בתוך קיר; המכסה הוא בלא פתחי אוורור 70.3
90.3
כ"ג כבלים רב-גידיים בתעלה משוקעת בתוך קיר; המכסה הוא בלא פתחי אוורור 70.4
90.4
כ"ד

מוליכים מבודדים בתוך צינור הנמצא בתעלה בלא אוורור, בהתקנה אופקית בלבד:

(א) כאשר 1.5De ≤ V < 20De
(ב) כאשר V ≥ 20De

70.4
90.470.3
90.3
כ"ה מוליכים מבודדים בצינור בתעלת כבלים ברצפה, כאשר התעלה פתוחה או מכוסה במכסה עם פתחי אוורור(2) 70.3
90.3
כ"ו כבלים רב-גידיים בצינור בתעלת כבלים ברצפה, כאשר התעלה פתוחה או מכוסה במכסה עם פתחי אוורור(2) 70.4
90.4
כ"ז כבלים חד-גידיים או רב-גידיים בתעלת כבלים במישור אופקי או אנכי, כאשר התעלה פתוחה או מכוסה במכסה עם פתחי אוורור(2) 70.3
90.3
כ"ח מוליכים מבודדים או כבלים חד-גידיים בצינור בתוך קיר(3) 70.3
90.3
כ"ט כבלים רב-גידיים בצינור בתוך קיר(3) 70.4
90.4
ל' כבלים חד-גידיים או רב-גידיים בצינור או בתעלה בנויה בתוך האדמה 70.6
90.6
ל"א כבלים חד-גידיים או רב-גידיים טמונים באדמה במישרין עם או בלי כיסוי מגן(4) 70.6
90.6
1) מתייחס לשכבת בידוד תרמי, שבתוך הקיר, בעל מוליכות תרמית של 10w/m2·ºk, לפחות.
2) מומלץ ששיטת התקנה זו תיושם רק באזורים שהכניסה אליהם מותרת לאנשים מורשים בלבד, כדי למנוע הצטברות של לכלוך וחומרים דליקים בתעלה.
3) התנגדות תרמית סגולית של חומר הבניה תהיה 2ºK·m/W, לכל היותר.
4) טבלאות ההעמסה (Iz) לשיטת התקנה של כבלים במישרין באדמה, מתייחסות להתנגדות תרמית סגולים של הקרקע 2.5 ºKm/W; אם בידי המתכנן מצויים נתונים על התנגדות תרמית סגולית של קרקע נמוכה יותר, ניתן לנצל את רמת ההעמסה של הכבל בהתאם למקדמי התיקון שבטבלאות של התוספת הראשונה; מקדמי התיקון האמורים אינם חלים על שיטת התקנה "ל'".
י"ח בשבט התשע"ד (19 בינואר 2014)
סילבן שלום
שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים

ם

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל חשמלנט. חשמלנט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום החשמל והתאורה .בחשמלנט תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום החשמל והתאורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

כתבות נוספות

תקנות חובת המכרזים (חרבות ברזל – התקשרויות מינהלת תקומה) (הוראת שעה), תשפ"ד...

18 ביולי 2024

התנאים החדשים ליישום החוק לפסולת אלקטרונית

13 ביולי 2024

פרסום האגודה הישראלית לתאורה- עדכון למפרט הכללי, פרק 08 , מהדורה אלול תשפ"...
  תקינה ישראלית ובינלאומית ללוחות חשמל
עמדת הממונה על הקרינה הסביבתית – מניעת זיהום אור
חוק החשמל החדש מהו ?
תקנות חובת המכרזים (חרבות ברזל – התקשרויות מינהלת תקומה) (הוראת שעה), תשפ"ד...

18 ביולי 2024

התנאים החדשים ליישום החוק לפסולת אלקטרונית

13 ביולי 2024

פרסום האגודה הישראלית לתאורה- עדכון למפרט הכללי, פרק 08 , מהדורה אלול תשפ"...
  תקינה ישראלית ובינלאומית ללוחות חשמל
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום