חוק החשמל

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק החשמל, תשי"ד-1954

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – חשמל

פרסום

תוכן ענינים

סעיף 1 הגדרות Go 2
סעיף 3 מינוי מנהל Go 2
סעיף 3א מועצת מקצועות החשמל Go 2
סעיף 3ב תפקידי המועצה Go 2
סעיף 3ג סייגים למינוי ולכהונה כחבר המועצה Go 3
סעיף 3ד פקיעת כהונה והשעיה מכהונה Go 3
סעיף 3ה מינוי ממלא מקום Go 3
סעיף 3ו תקופת כהונה Go 3
סעיף 3ז ניגוד עניינים Go 3
סעיף 3ח תוקף פעולות Go 3
סעיף 3ט סדרי עבודה Go 3
סעיף 3י ועדות משנה Go 3
סעיף 3יא גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה Go 3
סעיף 4 התקנת מתקן חשמלי Go 3
סעיף 6 ביצוע עבודת חשמל Go 4
סעיף 7 ועדת עררים Go 4
סעיף 8 ערר וערעור מינהלי Go 4
סעיף 9 סמכויות פיקוח Go 4
סעיף 10 סמכויות עזר Go 4
סעיף 10א הוראות מיוחדות לגבי המדינה Go 4
סעיף 11 עונשין Go 4
סעיף 12 ביטול Go 4
סעיף 13 תקנות Go 5
סעיף 14 תחילת תוקף Go 5

 

חוק החשמל, תשי"ד-1954*

הגדרות

 1. 1. בחוק זה –

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011

"בעל רישיון" – מי שניתן לו רישיון לעבודות חשמל לפי חוק זה;

(תיקון מס' 5) תשע"ו-2015

"המנהל" – כהגדרתו בחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996;

(תיקון מס' 5) תשע"ו-2015

"מנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל" – מי שמונה לפי הוראות סעיף 3(ב);

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011

"מקצוע חשמל" – מקצוע מהמקצועות המפורטים בטור א' לתוספת, לפי העניין;

"מתקן חשמלי" – מתקן המשמש לשם ייצור חשמל, הולכתו, הפצתו, צריכתו, צבירתו או שינויו (טרנספורמציה), לרבות מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, אביזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטל, הקשורים במתקן;

"עבודת חשמל" – התקנה, בדיקה, שינוי, תיקון או פירוק של מתקן חשמלי, לרבות השגחה על ביצוע עבודה כאמור ועריכת תכניות טכניות לביצועה;

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011

"רישיון לעבודות חשמל" – רישיון המנוי בטור א' לתוספת לעסוק בביצוע עבודות חשמל המנויות בטור ג' לתוספת, שניתן בהתאם להוראות סעיף 6;

"השר" – חבר הממשלה שהממשלה העניקה לו בהודעה ברשומות, את הסמכות לביצוע חוק זה[1];

"חוק זה" – לרבות התקנות שהותקנו והצווים וההוראות שניתנו לפיו.

(תיקון מס' 2)  תשנ"ו-1996

 1. 2. (בוטל).

מינוי מנהל (תיקון מס' 5)  תשע"ו-2015

 1. 3. (א) (בוטל).

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011 (תיקון מס' 5) תשע"ו-2015

(ב)  שר התעשייה המסחר והתעסוקה ימנה בהודעה ברשומות מנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל, אשר יהיה עובד המדינה שהוא מהנדס חשמל בעל רישיון.

מועצת מקצועות החשמל (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

3א.     (א)  שר התעשייה המהסחר והתעסוקה יקים מועצת מקצועות חשמל (בחוק זה – המועצה), שבה יהיו 13 חברים, ואלה הם:

(1)   המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל, והוא יהיה היושב ראש;

(2)   נציג שימנה שר התעשייה המסחר והתעסוקה מבין עובדי משרדו, שעיסוקו בתחום החשמל;

(3)   נציג שימנה שר התשתיות הלאומיות מבין עובדי משרדו, שעיסוקו בתחום החשמל;

(4)   נציג שימנה שר החינוך, מבין עובדי משרדו, שהוא בעל מומחיות בהוראת החשמל;

(5)   נציג שימנה שר הפנים, מבין עובדי משרדו, שעיסוקו בתחום התכנון והבנייה;

(6)   נציג שימנה שר הביטחון, מבין עובדי משרדו, שעיסוקו בתחום החשמל;

(7)   שני מהנדסי חשמל בעלי רישיון וותק של חמש שנים במקצוע, שימונו בהמלצת הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של מהנדסי חשמל בעלי רישיון בישראל;

(8)   שני חברים שהם הנדסאי חשמל או טכנאי חשמל, בעלי רישיון וותק של חמש שנים במקצוע, שימונו בהמלצת הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של הנדסאי חשמל וטכנאי חשמל בעלי רישיון בישראל;

(9)   שני חשמלאים בעלי רישיון וותק של חמש שנים במקצוע, שימונו בהמלצת הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של חשמלאים בעלי רישיון בישראל;

(10)  נציג של המוסד לבטיחות ולגיהות כמשמעותו בחוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954, שעיסוקו בתחום החשמל.

(ב)  שר התעשייה המסחר והתעסוקה יפרסם ברשומות הודעה על הרכב המועצה וכתובתה.

תפקידי המועצה (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

3ב.     המועצה תייעץ לשר התעשייה המסחר והתעסוקה בנושאים אלה:

(1)  סוגי רישיונות לעבודות חשמל;

(2)  תנאי הכשירות לקבלת רישיונות לעבודות חשמל, לרבות לעניין השכלה, הכשרה, התמחות ובחינות;

(3)  עבודות החשמל שבעלי רישיונות רשאים לבצען כאמור בסעיף 6;

(4)  שימור הכשירות של בעלי הרישיונות.

סייגים למינוי ולכהונה כחבר המועצה (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

3ג.      לא ימונה ולא יכהן כחבר המועצה –

(1)  מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו, למעט התפקיד שבשלו התמנה כחבר המועצה; בפסקה זו –

"עניין אישי" – לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר המועצה או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש להם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות ההצבעה;

"קרוב" – בן זוג, הורה, ילד, אח או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה, וכן צאצא או בן זוג של כל אחד מהם, וכן שותף, מעביד או עובד של חבר המועצה;

(2)  מי שהורשע בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי, לדעת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, לכהן כחבר המועצה.

פקיעת כהונה והשעיה מכהונה (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

3ד.     (א)  חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו אם התפטר במסירת כתב התפטרות לשר התעשייה המסחר והתעסוקה.

(ב)  חבר המועצה שנתקיים בו סייג מהסייגים האמורים בסעיף 3ג, יודיע על כך לשר התעשייה המסחר והתעסוקה מיד בכתב; הודיע חבר המועצה כאמור או שנודע על כך לשר בדרך אחרת, יעבירו מכהונתו ויודיע לו על כך.

(תיקון מס' 6) תשע"ו-2016

(ג)   נבצר מחבר המועצה, דרך קבע, למלא את תפקידו או שהוא נעדר בלא סיבה סבירה משלוש ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה בשנה אחת, רשאי שר התעשייה המסחר והתעסוקה, בהתייעצות עם יושב ראש המועצה, להעבירו מכהונתו בהודעה בכתב; היעדרות בשל שירות מילואים ובשל תקופת לידה והורות לא תובא במניין ההיעדרויות.

(ד)  הוגשו נגד חבר המועצה כתב אישום או קובלנה משמעתית בעבירה פלילית או בעבירת משמעת שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי, לדעת שר התעשייה המסחר והתעסוקה, לכהן כחבר המועצה, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בעניינו.

מינוי ממלא מקום (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

3ה.     (א)  התפטר חבר המועצה מתפקידו או חדל מסיבה אחרת לכהן כחבר המועצה לפני תום תקופת כהונתו, ימונה חבר אחר במקומו באותה הדרך שבה נתמנה אותו חבר וליתרת תקופת כהונתו.

(ב)  חבר המועצה שנבצר ממנו למלא את תפקידו במשך תקופה העולה על שלושה חודשים או חבר המועצה שהושעה לפי סעיף 3ד(ד), רשאי שר התעשייה המסחר והתעסוקה למנות לו ממלא מקום באותה הדרך שבה נתמנה אותו חבר ולמשך התקופה שבה נבצר מחבר המועצה למלא את תפקידו או למשך תקופת ההשעיה, לפי העניין.

תקופת כהונה (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

3ו.      חבר המועצה שמונה לפי פסקאות (7), (8) או (9) שבסעיף 3א ימונה לתקופה של שלוש שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופות כהונה נוספות, ובלבד שלא יכהן יותר מתשע שנים.

ניגוד עניינים (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

3ז.      (א)  חבר המועצה לא יטפל בנושא העלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כחבר המועצה ובין עניין אישי שלו או תפקיד אחר שלו; בסעיף זה, "עניין אישי" ו"קרוב" – כהגדרתם בסעיף 3ג.

(ב)  נודע לחבר המועצה שהוא עלול להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיף קטן (א), יודיע על כך ליושב ראש המועצה, ימסור לו את המידע הנוגע לעניין, ולא יטפל בנושא האמור; לעניין זה, "טיפול" – לרבות קבלת החלטה, העלאת נושא לדיון, נוכחות בדיון, השתתפות בדיון או בהצבעה, או עיסוק בנושא מחוץ לדיון במסגרת עבודת המועצה.

תוקף פעולות (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

3ח.     קיום המועצה, סמכויותיה, תוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר מחבריה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

סדרי עבודה (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

3ט.     (א)  רוב חברי המועצה הם מניין חוקי בישיבותיה.

(ב)  החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות המשתתפים בהצבעה.

(ג)   המועצה תקבע את סדרי עבודתה, ככל שלא נקבעו בחוק זה.

ועדות משנה (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

3י.      המועצה רשאית למנות, מבין חבריה, ועדות משנה לנושאים שונים, ולאצול לוועדות אלה מסמכויותיה.

גמול והחזר הוצאות לחברי המועצה (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

3יא.    (א)  חבר המועצה לא יהיה זכאי לגמול בעד חברותו במועצה אך יהיה זכאי לקבל החזר הוצאות סבירות שהוציא לצורך השתתפותו בישיבות המועצה, ובלבד שאינו זכאי לקבל החזר הוצאות ממקור אחר.

(ב)  חבר המועצה שהוא עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או עובד באותו גוף שהוא מייצג במועצה, לא יהיה זכאי להחזר הוצאות כאמור בסעיף קטן (א).

(ג)   בסעיף זה, "עובד המדינה" ו"עובד גוף מתוקצב" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

התקנת מתקן חשמלי

 1. 4. (א) לא יתקין אדם מתקן חשמלי ולא ישנה בו שינוי יסודי אלא על-פי היתר בכתב מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ב)  מתקן חשמלי שהותקן לפני תחילתו של חוק זה, דינו, לענין סעיף קטן (א), כדין מתקן שעומדים להתקינו כתום שלושים יום מיום תחילתו של החוק.

(ג)   מתקן חשמלי שהותקן בניגוד לסעיף קטן (א), רשאי המנהל להורות על סילוקו או על פירוקו.

(תיקון מס' 2) תשנ"ו-1996

(ד)  הוראות סעיף זה לא יחולו על מתקן חשמלי שהותקן כדין לפי פקודת זכיונות החשמל, או לפי פקודת זכיונות החשמל (ירושלים), או הניזון כדין מחשמל המסופק לפי הפקודות האמורות, ולא על מתקן הניזון מעצמו ומתחו אינו עולה על עשרים וארבעה וולט, ובלבד שהותקן ערב תחילתו של חוק משק החשמל, תשנ"ו–1996.

צו הפסקה

 1. 5. רשאי המנהל, מטעמי בטיחות לאדם או לרכוש, להורות, בצו חתום בידו, על הפסקת הפעלתו של מתקן חשמלי או השימוש בו, או להתנות את המשך ההפעלה או השימוש בקיום תנאים שפורטו בצו.

ביצוע עבודת חשמל (תיקון מס' 5)  תשע"ו-2015

פרסום
 1. 6. (א) לא יעסוק אדם בביצוע עבודת חשמל, אלא אם יש בידו רשיון מאת המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל המתיר לו ביצוע עבודה מסוג זה ובהתאם לתנאי הרשיון; תקופת תקפו של הרשיון תיקבע בו.

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011 (תיקון מס' 5) תשע"ו-2015

(ב)  המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל יתן רשיון כאמור בסעיף קטן (א), אם נוכח שיש למבקש הרשיון הכשרה מקצועית ראויה ונסיון מעשי מניח את הדעת בכל הנוגע לדרכי השימוש ברשיון.

(תיקון מס' 5) תשע"ו-2015

(ג)   נוכח המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל שהשימוש ברשיון שניתן יש בו משום סכנה לאדם או לרכוש, או שבעל הרשיון יצא חייב בדין על עבירה בקשר לביצוע עבודת חשמל, רשאי הוא בכל עת לבטל את הרשיון או להגביל את היקפו.

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011

(ד)  דרכי מתן הרשיונות, ביטולם והגבלם ייקבעו בתקנות שיותקנו תוך התיעצות עם הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של החשמלאים במדינה ועם הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של מהנדסי החשמל במדינה.

ועדת עררים (תיקון מס' 4) תשע"א-2011

 1. 7. (א) שר התעשייה המסחר והתעסוקה ימנה ועדת עררים לענין סעיף 6 בת שלושה חברים (להלן – הועדה); כיושב ראש הועדה ישמש שופט שימונה בהמלצת שר המשפטים, ושאר חבריה יהיו מומחים בעבודות חשמל ולפחות אחד מהם יהיה בעל רישיון חשמלאי מוסמך, הנדסאי חשמל או מהנדס חשמל, לפי החלק בתוספת שבה נמנה סוג הרישיון שלגביו מתקיים דיון בוועדת העררים, שהוא בעל ותק של חמש שנים במקצוע.

(תיקון מס' 4) תשע"א-2011

(ב)  על ועדת עררים יחולו הוראות חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992.

(ג)   שר המשפטים רשאי להתקין תקנות הקובעות את סדרי הדין של הועדה; הועדה תקבע בעצמה את סדרי הדין שלה, במידה שלא נקבעו בתקנות כאמור.

ערר וערעור מינהלי (תיקון מס' 3) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 5) תשע"ו-2015

 1. 8. (א) הרואה עצמו נפגע על-ידי החלטת המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל לפי סעיף 6, רשאי לערור על כך לפני הועדה.

(תיקון מס' 5) תשע"ו-2015

(ב)  הערר יוגש לועדה בשני העתקים; אחד מהם תמציא הועדה למנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל.

(ג)   הועדה רשאית לדרוש מן העורר שייבחן בפניה, אם יש בכך, לדעתה, כדי לסייע לה בהחלטתה.

(תיקון מס' 5) תשע"ו-2015

(ד)  הועדה מוסמכת לאשר את החלטת המנהל למתן רישיונות לעבודות חשמל, לשנותה או לבטלה, ובלבד שתחיש את החלטתה ככל האפשר.

(תיקון מס' 3) תשס"ה-2005

(ה)  החלטת הוועדה נתונה לערעור לפני בית משפט לענינים מינהליים.

סמכויות פיקוח (תיקון מס' 5) תשע"ו-2015

 1. 9. (א) המנהל רשאי להסמיך מפקחים לענין חוק זה.

(ב)  מפקח רשאי, בכל עת, לערוך בקורת על מנת להיווכח אם מתקיימות הוראות חוק זה; בעריכת ביקורת כאמור רשאי המפקח להיכנס, בכל עת סבירה, לכל מקום שיש לו יסוד להניח שנמצא בו מתקן חשמלי או שעוברים בו על הוראה מהוראותיו של חוק זה ולבדוק, וליטול עמו לשם בדיקה, כל דבר הנוגע לאותו ענין, לרבות תכניות ופנקסים.

(ג)   כל אדם הנוגע בדבר חייב, ככל שיידרש על ידי מפקח, למסור ידיעות ומסמכים שיש בהם, לדעת המפקח, כדי להקל על ביצועו של חוק זה, אולם לא יידרש אדם למסור ידיעות ומסמכים שיש בהם כדי להפלילו.

סמכויות עזר (תיקון מס' 5)  תשע"ו-2015

 1. 10. נתן שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים, או המנהל, צו או הוראה לפי חוק זה, ולא קוימו תוך התקופה שנקבעה בהם, ומי שנתן את הצו או ההוראה משוכנע שקיומם דרוש לבטיחותו של אדם או של רכוש, רשאי הוא לנקוט כל אמצעים הדרושים לכפיית קיומם ולהורות שכל הנמנע מלקיימם ישלם את ההוצאות שגרם להן בהימנעותו; פקודת המסים, (גביה), תחול על גביית הוצאות כאמור, אלא שסעיף 12 לאותה פקודה לא יחול.

הוראות מיוחדות לגבי המדינה (תיקון מס' 1)  תשי"ז-1957 (תיקון מס' 5)  תשע"ו-2015

10א.   שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים רשאי לקבוע בתקנות הוראות מיוחדות בדבר תחולתן של הוראות הסעיפים 4, 5 ו-9 על מיתקנים חשמליים המוחזקים בידי המדינה ועל התקנתם של מיתקנים על ידי המדינה;

בסעיף זה, "המדינה" – למעט צבא-הגנה לישראל ומפעלים העובדים בשירותו בלבד.

עונשין

 1. 11. העובר על הוראה מהוראותיו של חוק זה, דינו – מאסר שנה אחת או קנס אלף לירות או שני העונשים כאחד.

ביטול

 1. 12. פקודת החשמל – בטלה.

תקנות (תיקון מס' 5)  תשע"ו-2015

 1. 13. (א) השר רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו של חוק זה, לרבות תקנות הקובעות כללים לביצוע עבודות חשמל ותקנות הקובעות אגרות לענין חוק זה, והכול למעט עניין הנוגע לביצועם של סעיפים 4, 5 ו-9 עד 10א.

(תיקון מס' 5) תשע"ו-2015

(ב)  שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועם של סעיפים 4, 5 ו-9 עד 10א, לרבות תקנות הקובעות כללים לביצוע עבודות חשמל ותקנות הקובעות אגרות.

תחילת תוקף

 1. 14. תחילתו של חוק זה היא כתום ששה חדשים מיום פרסומו ברשומות.

משה שרת

ראש הממשלה

יצחק בן-צבי

נשיא המדינה

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל חשמלנט. חשמלנט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום החשמל והתאורה .בחשמלנט תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום החשמל והתאורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

כתבות נוספות

תקנות חובת המכרזים (חרבות ברזל – התקשרויות מינהלת תקומה) (הוראת שעה), תשפ"ד...

18 ביולי 2024

התנאים החדשים ליישום החוק לפסולת אלקטרונית

13 ביולי 2024

פרסום האגודה הישראלית לתאורה- עדכון למפרט הכללי, פרק 08 , מהדורה אלול תשפ"...
  תקינה ישראלית ובינלאומית ללוחות חשמל
עמדת הממונה על הקרינה הסביבתית – מניעת זיהום אור
חוק החשמל החדש מהו ?
תקנות חובת המכרזים (חרבות ברזל – התקשרויות מינהלת תקומה) (הוראת שעה), תשפ"ד...

18 ביולי 2024

התנאים החדשים ליישום החוק לפסולת אלקטרונית

13 ביולי 2024

פרסום האגודה הישראלית לתאורה- עדכון למפרט הכללי, פרק 08 , מהדורה אלול תשפ"...
  תקינה ישראלית ובינלאומית ללוחות חשמל
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום