היתר הפליטה לאסדת הגז הטבעי לוויתן נכנס לתוקף;

 

המשרד להגנת הסביבה ממשיך במדיניות הפחתת פליטות מזהמים לאוויר: היתר הפליטה לאסדת הגז הטבעי לוויתן נכנס לתוקף; הזרמת הגז הטבעי מלוויתן היא שלב הכרחי לקראת סגירת היחידות הפחמיות המזהמות בתחנת הכוח אורות רבין ובהפחתת שימוש בדלקים מזהמים במשק האנרגיה

 

פרסום

גיא סמט, מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה: "מדינת ישראל פועלת בנחישות לשיפור איכות האוויר על-ידי הפסקת השימוש בפחם ובדלקים מזהמים. אחרי ששמענו את הערות הציבור והטמענו את חלקן, ולאחר בדיקה קפדנית שכללה גם את דחיית הבקשה ודרישה לתיקונה, ניתן היתר פליטה הצפוי להפחית את המזהמים הנפלטים כיום מתחנת הכוח הפחמית בחדרה. זהו שלב מהותי במעבר של משק האנרגיה בישראל לדלקים נקיים יותר, והתבססותו על אנרגיות מתחדשות ואגירת אנרגיה"

 

 

המשרד להגנת הסביבה מעדכן כי היום (ד') הושלם ונכנס לתוקף היתר הפליטה לאסדת לוויתן, המופעלת על-ידי חברת נובל אנרג'י מדיטרניאן לימיטד, בהתאם להוראות חוק אוויר נקי, התשס"ח – 2008 (להלן: "חוק אוויר נקי"). היתר הפליטה מציב תנאים ומגבלות מחמירות על הפליטות לאוויר, במטרה להביא לצמצום ומניעה של זיהום האוויר, הכול לשם הגנה על חיי אדם, בריאותם ואיכות חייהם ולשם הגנה על הסביבה, לרבות משאבי הטבע, המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי, למען הציבור ולמען הדורות הבאים. ב-16 באוקטובר ניתן על-ידי הוועדה הבין-משרדית שמוביל המשרד היתר ההזרמה לים.

 

הזרמת הגז הטבעי מאסדת לוויתן היא שלב הכרחי בדרך לסגירת היחידות הפחמיות המזהמות בתחנת הכוח אורות רבין (יחידות 1-4), ובהפחתת שימוש בדלקים מזהמים במשק כולו. כניסת הגז הטבעי לישראל, תוך הגדלת ההסתמכות של משק האנרגיה על אנרגיות מתחדשות, אגירת אנרגיה והתייעלות אנרגטית, תוביל לשיפור איכות האוויר במדינה כולה ולשיפור בריאות הציבור.

 

לפי המשרד להגנת הסביבה, הגז הטבעי הוא הדלק הפוסילי הכי פחות מזהם ומשמש כדלק מעבר בדרך למשק אנרגיה המשלב באופן מיטבי אנרגיות מתחדשות ואגירת אנרגיה.

 

בהתאם לדרישות חוק אוויר נקי, הבקשה להיתר פליטה כפי שהוגשה להחלטת הממונה על נספחיה בכפוף להוראות החוק, פורסמה לעיון הציבור באתר המשרד להגנת הסביבה. לאחר שהממונה החליט לתת היתר פליטה בתנאים, טיוטת היתר הפליטה לאסדת לוויתן פורסמה להערות הציבור ונערך דיון פומבי רב משתתפים בהשתתפות הציבור, המשרד להגנת הסביבה, איגוד ערים שרון-כרמל, בעל מקור הפליטה ובעלי עניין. המשרד להגנת הסביבה הטמיע בהיתר הפליטה הסופי תנאים רבים אשר התקבלו כתוצאה מהערות מהציבור ובמסגרת הדיון הציבורי – והדבר מדגיש את החשיבות שהמשרד רואה במעורבות הציבור והארגונים הסביבתיים בתהליכים מסוג זה.

 

מכיוון שבמהלך בדיקת הבקשה נמצא, כי במספר מקרים נמסר על-ידי חברת נובל אנרג'י מידע לא מדויק ולא מלא באשר למספר רכיבי הציוד; עמידת הרכיבים בדרישות הטכניקה הזמינה הטובה ביותר (BAT); פורקי לחץ בחירום שלא דווחו ועוד – המשרד יבחן את האפשרויות העומדות לרשותו במישור האכיפתי בהיבט זה, במקביל לפיקוח השוטף על העמידה בהיתר. במסגרת בדיקותיו, המשרד איתר את מסירת המידע הלא מהימן, דרש את תיקונו והטמעתו בהיתר, ואף דחה את בקשת ההיתר המקורית של נובל. יתרה מכך, במסגרת תנאי היתר הפליטה, נובל נדרשת להתקשר עם חברת סיווג בינלאומית (classification society), בלתי תלויה, בעלת הכשרה ומומחיות באסדות הפקה ימיות לצורך אימות המידע שניתן במסגרת הבקשה להיתר פליטה, כתנאי להפעלה מסחרית.

 

תקופת הרצה: כמקובל בעת הפעלת מתקן חדש, תתקיים תקופת הרצה לאסדת לוויתן, שתהיה מוגבלת בזמן. עבור הפעילויות באסדה בתקופת זו יינתנו הנחיות ודרישות נפרדות במסגרת תוכנית הרצה שתוגש לבחינה ואישור הממונה, כחלק מתנאי היתר הפליטה וכתנאי לתחילת תקופת ההרצה. יצוין, כי תוכנית ההרצה שהוגשה למשרד לא אושרה בשלב זה, ונובל נדרשה לבצע תיקונים ושינויים מהותיים. ללא תוכנית הרצה מאושרת וללא הקמה והפעלה של תחנות ניטור אוויר סביבתי בהתאם להוראת הממונה ובהתאם לתנאי היתר הפליטה, לא תותר הפעלה של המתקן.

 

עיקרי תוכנית ההרצה יכללו: לוחות זמנים מפורטים על התוכנית; תוכנית לניהול סיכונים; פירוט השפעת הפליטות על קו החוף; מועדים קריטיים ועוד. בכוונת המשרד לבצע פיקוח, ניטור ובקרה הדוקים במהלך תקופה זו, שתימשך כחודשיים. במהלך תקופה זו, לפי הצהרת נובל, ייפלטו 49 טון NMVOC (תרכובות אורגניות נדיפות למעט מתאן), במהלך שני פרקי זמן של 8 שעות. המשרד חייב את בעל מקור הפליטה לפרסם באופן ברור את השלבים השונים בתוכנית זו, ולעדכן את הציבור.

 

המגבלות העיקריות שיחולו על אסדת לוויתן: מגבלה שעתית ושנתית של פליטת תרכובות אורגניות נדיפות ושל בנזן כמו גם על מזהמים אחרים; חיוב יישום טכנולוגיות טיפול מיטביות לרבות הטיפול בגזי הפליטה (BAT); ואיסור פליטת תרכובות אורגניות נדיפות בזמן תקלה (הפעלת לפידים).

 

חובות ניטור ודיגום: האסדה מחויבת בניטור ודיגום בשלושה מעגלים: במקורות הפליטה באסדה (ארובות ואביזרי ציוד); דיגום סביבתי בשולי האסדה; וניטור סביבתי ביישובי החוף.

 

בהמשך לדיון הפומבי בנושא שערך המשרד להגנת הסביבה באוגוסט 2019 ובעקבות הערות הציבור שהתקבלו לאחר פרסום טיוטת ההיתר, עודכנו חלק מהדרישות בהיתר הפליטה, לפי הפירוט הבא:

 

  • מגבלת פליטות שנתית של חומרים אורגנים נדיפים ובנזן: המגבלה על הפליטה השנתית תתבצע בשני שלבים כפי שהוגדר בהיתר: שלב א' – הפקה ואספקת גז לצורכי המשק המקומי ולמדינות שכנות; שלב ב' – הרחבת הפקת הגז לצורכי ייצוא וכגיבוי למשק המקומי. מגבלת הפליטות השנתית לשלב א' עודכנה וצומצמה בכ-30%, כך שתתאים רק לצורכי הייצור לשוק המקומי.

 

  • ניטור סביבתי על האסדה ב"שולי (גדר) האסדה": הדרישה להתקנת מערכת ניטור רציף על "גדר האסדה" נבחנה ונשקלה על-ידי הממונה. בשל כמות רכיבי הציוד באסדה וסוגם (מעוטי דליפות) צפויה השפעה קטנה על הריכוזים הסביבתיים של בנזן בסביבת האסדה. בנוסף, דרישות אלו אינן תואמות את הרגולציה לאסדות במדינות המערביות. לכן, בשלב זה, התקבלה החלטה שלא לדרוש ניטור בשולי האסדה. יחד עם זאת, נוספה דרישה לביצוע דיגום סביבתי לבנזן על האסדה בתדירות של אחת לשבועיים לתקופה של שנה ובהתאם לתוצאות, יישקל הצורך בניטור רציף. בנוסף, בהיתר הפליטה נקבעו דרישות לביצוע תוכנית LDAR (תוכנית לאיתור וטיפול בדליפות במרכיבי ציוד) ניטור דליפות של חומרים אורגניים נדיפים באמצעות מצלמה תרמית, הקמת תחנות ניטור מזהמים בקו החוף והתקנת ניטור רציף של TOC (פחמן אורגני כללי) בארובות המחממים. דרישות אלה יבטיחו בקרה מיטבית על הפליטות מהאסדה.

 

  • ניטור בקו החוף: בהתאם להוראת הממונה שיצאה ב-22 באוגוסט 2019, חויבה נובל אנרג'י להקים ולהפעיל 3 תחנות ניטור סביבתי (בקיסריה, במעיין צבי ותחנה ניידת שתוקם על חוף הים במועצה האזורית חוף כרמל) שיהיו חלק מהמערך הארצי. שתי התחנות הממוקמות בקיסריה ובמעיין צבי נדרשות לפעול טרם תחילת תקופת ההרצה וכאחד התנאים לתחילת ההרצה, והתחנה הניידת תוקם במועד מאוחר יותר ומהווה תנאי להפעלה המסחרית של האסדה. בנוסף, איגוד ערים לאיכות סביבה שרון-כרמל הקים ומפעיל שלוש תחנות לניטור איכות אוויר סביב אסדת לוויתן כתחנות רקע לפני תחילת פעילות האסדה. תחנות הניטור של האיגוד עומדות בהנחיות הממונה להקמה והפעלה של תחנות ניטור לרבות הסמכה לתקןISO17025 . בתחנות הניטור נמדדים מזהמי האוויר הבאים: גופרית דו-חמצנית, תחמוצות חנקן/חנקן דו-חמצני, אוזון, חלקיקי PM5 ובנזן.

 

  • דרישות בנושא לפידים: הלפידים באסדה מיועדים לשריפת פחמימנים עבור מצבי תחזוקה וחירום בלבד, ומיועדים לצמצם פליטת מזהמים (הפחתה של 99%) במצבי תקלה, ומותקנים משיקולי בטיחות. המשרד להגנת הסביבה עדכן את הדרישות בלפיד הלחץ הנמוך כך שמעבר למדידת ספיקת מסת הגז המוזרם ללפיד בעת תקלה, נוספה דרישה לביצוע אנליזה של הרכב הגזים אשר יופנו ללפיד זה במצבי תחזוקה, וזאת כאמצעי בקרה נוסף על פעילות האסדה בזמן תקלה.

 

פרסום
  • העברת נתוני ניטור לאיגוד ערים שרון כרמל: מערך הניטור הרציף של האסדה יחובר למערך הניטור הארצי של המשרד, ויהיה זמין לעיון הציבור באתר המשרד. המשרד יעביר לאיגוד ערים שרון-כרמל את נתוני הניטור הרציף.

 

  • הקדמת לוחות זמנים להגשת תוכניות ונהלים: המשרד צמצם את לוחות הזמנים עבור הגשת תוכניות (ניהול סביבתי, הפחתת גזי חממה, LDAR) והכנת נהלים.

 

  • מועד התקנת ניטור רציף עבור TOC (פחמן אורגני כללי): המשרד עדכן את לוחות הזמנים להתקנת מערכת הניטור הרציף וקבע כי המערכת תפעל עם הפעלת המחממים. במידה והתקנתה תתעכב מסיבות טכניות, חויב בעל מקור הפליטה לבצע דיגום חליפי בתדירות גבוהה עד להתקנת המערכת.

 

  • התנהלות בזמן תקלה: זמן התקלה המותר צומצם ליחידות המדחסים בלבד. פליטות חריגות ליתר מקורות הפליטה באסדה בעת תקלות ייחשבו כחריגות מתנאי ההיתר. כמו-כן, בעל מקור הפליטה נדרש בהגשת נוהל המפרט סוגי תקלות אפשריות, אופן מניעתן ואופן הטיפול אם מתרחשות.

 

  • דרישות לניטור ודיגום: דרישות ותדירות הדיגום בהיתר הפליטה עודכנו. נוספו דרישות לדיגום של קבוצת מזהמים מורחבת בארובות המחממים, הורחבה תדירות הדיגום עבור המזהם בנזן ונוספה דרישה לביצוע דיגום סביבתי באסדה בתדירות של אחת לשבועיים עבור המזהם בנזן.

 

  • דיווח ופרסום של תקלות ופליטות בלתי שגרתיות: דיווח על פליטות בשגרה ובתקלה יפורסמו באתר האינטרנט של בעל מקור הפליטה במקום בולט. בנוסף, הוספה דרישה בהיתר הפליטה לפרסום דוח שנתי לציבור.

 

בשבועות הקרובים המשרד להגנת הסביבה יפרסם את היתר הפליטה הסופי של אסדת "תמר" שמול חופי אשקלון, לאחר בחינת הערות הציבור לטיוטת ההיתר.

 

להיתר הפליטה – אסדת לוויתן:

http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/SvivaAir/LicensesAndPermits/PermitEmission/Pages/default.aspx

 

להיתר ההזרמה לים – אסדת לוויתן:

https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/nbl_leviathan_40_2019/he/licences_permissions_40-2019-NBL-LEVIATHAN.pdf

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל חשמלנט. חשמלנט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום החשמל והתאורה .בחשמלנט תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום החשמל והתאורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

כתבות נוספות

המפתח למניעת תקלות במערכות סולריות

6 ביוני 2024

בזק נכנסת לשוק החשמל: הנחות של עד 20% בחשבון החודשי

5 ביוני 2024

תשתיות חשמל מתקדמות: המפתח לתמיכה בבינה מלאכותית במרכזי מחשב

19 במאי 2024

יישום בינה מלאכותית (AI) בחוות שרתים עם Vertiv ואלכסנדר שניידר

3 באפריל 2024

מהפכת החשמל הביתי הירוק יוצאת לדרך:

7 במרץ 2024

אלקטרה פאוור וענקית האנרגיה אנלייט יקימו מיזם ייעודי לאספקת חשמל מאנרגיה יר...
המפתח למניעת תקלות במערכות סולריות

6 ביוני 2024

בזק נכנסת לשוק החשמל: הנחות של עד 20% בחשבון החודשי

5 ביוני 2024

תשתיות חשמל מתקדמות: המפתח לתמיכה בבינה מלאכותית במרכזי מחשב

19 במאי 2024

יישום בינה מלאכותית (AI) בחוות שרתים עם Vertiv ואלכסנדר שניידר

3 באפריל 2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום