חברת החשמל מפרסמת את הדוחות הכספיים למחצית הראשונה של שנת 2020

חברת החשמל סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2020 ברווח של כ-714  מיליון ₪ לעומת רווח של כ-184 מיליון ₪ במחצית הראשונה של שנת 2019 . (הרווח למחצית הראשונה של שנת 2020 בנטרול השפעות  אירועים חד פעמים לא שוטפים הינו 254 מיליון  ₪ לעומת רווח של 375 מיליון ₪ במחצית הראשונה של שנת 2019),

  • לאחר נטרול השפעות אירועים חד פעמים לא שוטפים, חברת החשמל סיימה את הרבעון השני של שנת 2020 בהפסד של  23 מיליון ₪ לעומת רווח של כ-26 מיליון ₪ ברבעון השני של שנת 2019, זאת בשל ירידה בצריכה ובתעריף החשמל.
  • הרבעון השני של השנה משפיע בדר"כ על רווחיות החברה. השפעת העונתיות ברבעון השני של שנת 2020 הקטין את הרווח התפעולי של החברה בכ 468 מיליון ₪ וזאת לעומת השפעה של 499 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.
  • החוב הפיננסי הסתכם ליום 30 ביוני  2020 בסך של כ- 34.7 מיליארד ₪, לעומת חוב פיננסי בסך 36.1 מיליארדי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2019. ירידה נטו של כ-1.4 מיליארדי ₪. הירידה בחוב נבעה מהמשך תזרים המזומנים החיובי של החברה, מתקבולים בסך של כ- 740 מיליוני ₪, מחברת החשמל מזרח ירושלים וזאת על חשבון חובותיה שהצטברו משנת  2016. ומשינויים משמעותיים בפרמטרים המשפיעים על השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים של החברה, לרבות שיעורי הריבית, שערי החליפין וציפיות האינפלציה בקיזוז הקדמת תשלומים לספקים בעת מגפת הקורונה.

__________________________________________________________________

היום (חמישי, 20.8.2020), דירקטוריון חברת החשמל אישר את הדו"חות הכספיים של החברה למחצית הראשונה של שנת 2020, בהן באו לידי ביטוי השפעות של משבר נגיף הקורונה בעולם והמשך יישום החלטות הממשלה בנושא הרפורמה במשק החשמל ובחברת חשמל, לרבות פרישות עובדים והמשך תהליך מכירת חלק מאתרי החברה.  בתקופת הדוח פקד את העולם אירוע גלובלי בעל השלכות מקרו כלכליות משמעותיות, שמקורו בהתפרצות נגיף הקורונה בסין בחודש דצמבר 2019, והתפשטותו  בתחילת שנת 2020 למדינות רבות נוספות וביניהם ישראל.

פרסום

מתוך התחשבות בציבור הצרכנים , החברה הודיעה על שורת הקלות לצרכנים וביניהם,  האריכה את ימי האשראי של לקוחותיה , צמצמה הליכי אכיפת גבייה לרבות הפסקת שליחת התראות, חיוב ריבית פיגורים וביצוע ניתוקים .

עליה בסיכון האשראי של חלק מלקוחות החברה גרם להגדלת ההוצאה בגין הפרשה לחובות מסופקים של החברה בסך של כ-120 מיליוני ₪ (כ-92 מיליוני ₪ נטו ממס) .

אלוף במיל. יפתח רון-טל, יו"ר חברת החשמל: "הדוחות מעידים על המשך שיפור בפרמטרים הפיננסיים וירידה בהיקף החוב, בהמשך ישיר לשורה של צעדי התייעלות שבוצעו באופן מיטבי ע"י הנהלת החברה במסגרת הרפורמה. מתוך התחשבות בציבור שנפגע מהתפרצות נגיף הקורונה, היציבות הפיננסית אפשרה לחברת החשמל לצאת בשורת הקלות לצרכנים, הקדמת תשלומים לספקים, הארכת ימי האשראי של לקוחותיה, צמצום הליכי אכיפת גבייה לרבות הפסקת שליחת התראות, חיוב ריבית פיגורים וביצוע ניתוקים."

עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל: "חברת החשמל ממשיכה להציג גידול ברווח, כפועל יוצא של המשך תהליך ההתייעלות בחברה, מכירת אתרים וגביה של חובות עבר מחברת חשמל מזרח ירושלים במהלך הרבעון. החוב הפיננסי של חברת החשמל ממשיך להצטמצם וירד בכ-1.4 מיליארד ₪ במחצית הראשונה של 2020.  בעקבות מגבלות התנועה והתעסוקה והכרזת מצב חירום במשק, החלה החברה לעבוד במתכונת מצומצמת, אשר כללה הוצאת חלק מהעובדים לחופשה  וצמצמה את פעילותה לזו הנדרשת להבטחת פעילותה החיונית, החברה המשיכה בתקופה זו את רוב פעילות הפיתוח תוך התמודדות עם המגבלות השונות בארץ ובחו"ל כתוצאה מההתמודדות עם הנגיף.  עובדים רבים עדיין עובדים מהבית בהתאם למגבלות ולהנחיות".

                    

להלן נתונים נבחרים:

פרסום
  •       הכנסות החברה במחצית הראשונה של שנת 2020 הסתכמו לסך של כ- 11.1 מיליארדי ₪ לעומת הכנסות בסך של כ-11.4 מיליארדי ₪ במחצית המקבילה אשתקד, קיטון של 3% בסך של כ-0.3 מיליארד ₪. קיטון זה נובע הן מירידה בתעריף החשמל בכ-5% והן מירידה בצריכה בכ-4% .שקוזז ע"י תקבול חריג וחד פעמי של כ-740 מיליוני ₪ מחברת מזרח ירושלים בגין חובות העבר.

הכנסות החברה ברבעון השני של שנת 2020 הסתכמו לסך של כ- 4.7 מיליארדי ₪ לעומת הכנסות בסך של כ-5.4 מיליארדי ₪ ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 12%. קיטון זה נובע הן מירידה בתעריף החשמל בכ-5% והן מירידה בצריכה בכ-7% בעיקר עקב השפעות משבר נגיף הקורונה.

כחלק מהמשך השינוי המבני שבו פרשו בשנים 2018-2019  806 עובדים בפרישה מוקדמת, פרשו במחצית הראשונה של שנת 2020 121 עובדים נוספים. פרישת העובדים  ממשיכה להשפיע על החיסכון בעלויות. פרישות אלו ,שהינן חלק מתוך 1,803 עובדים שאמורים לפרוש במסגרת תכנית השינוי המבני עד 2025, הן המשך לצעדי התייעלות שביצעה החברה בשנים האחרונות. החיסכון הנובע מפרישות העובדים, מיועד למימון העלות הכרוכה ביישום הרפורמה במהלך השנים הבאות.

עלות צריכת הדלקים במחצית הראשונה של שנת 2020  הייתה בסך 2.9 מיליארד ₪  , לעומת 4.3 מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד ירידה של כ-32% (כ-1.4 מיליארדי  ₪),  וזאת כתוצאה מירידה בייצור החשמל של החברה וכן מירידה במחירי הפחם, ירידה בעלויות צריכת גז טבעי בעקבות רכישת גז טבעי בעלויות נמוכות יותר משדה לוויתן שנכנס לפעולה בסוף שנת 2019, מירידה בשימוש בסולר לאור היצע הגז מלוויתן , וכן מרכישת מטעני גז נוזלי במחיר המהווה מחיר הזדמנותי לנוכח צניחה במחירי הגז הנוזלי העולמיים בעקבות מגפת הקורונה.

  •       עלות רכישת חשמל  מיצרנים פרטיים כולל מאנרגיות מתחדשות במחצית הראשונה של שנת 2020 הייתה בסך 2.5 מיליארד ₪ , לעומת 1.9 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד עלייה של כ34% (כ-647 מיליוני ₪ ). הנובעת בעיקר מרכישות חשמל מיצרנים פרטיים חדשים וביניהם כניסת יצרן פרטי אלון תבור, תחנת כוח שהחברה מכרה בשנת 2019 במסגרת השינוי המבני. וכן מכניסה לפעולה של יצרן בטכנולוגית אגירה שאובה.
  •         במהלך המחצית הראשונה של שנת 2020 המשיכה החברה להגדיל  את השקעותיה במקטעי הרשת בסך של כ-286 מיליוני  ₪ (גידול של כ- 28%) לעומת המחצית המקבילה אשתקד. השקעות אלו במקטעי הרשת צפויות לגדול בשנים הבאות.
  •         במסגרת החלטות הממשלה בנושא הרפורמה במשק החשמל וחברת חשמל , החלה החברה בבניית תחנות כוח מסוג מחז"מ H, באתר החברה באורות רבין, אשר יהא בבעלות ובניהול חברת הבת "נתיב האור –אורות רבין בע"מ" שהוקמה במהלך רבעון ראשון של שנת 2020. לתאריך הדוח השקיעה החברה במתקנים אלו כ-0.5 מיליארד ₪.

·      ההון של החברה ליום30 ביוני 2020 הסתכם לסך של כ- 27.8 מיליארד ש"ח לעומת סך של כ-  24.6  מיליארד ₪  ליום 31 בדצמבר 2019.

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל חשמלנט. חשמלנט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום החשמל והתאורה .בחשמלנט תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום החשמל והתאורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

כתבות נוספות

מאיר שפיגלר, מנכל חברת החשמל: בישיבת מרכז השלטון המקומי עם ראשי רשויות מכלל...

16 ביוני 2024

מנכ"ל מפעל כבלי החשמל סינרגי בשדרות, עידן בן ארי, שב וביקש להחריג את כבלי ה...

16 ביוני 2024

שרפות הצפון גרמו לנזקים מורכבים ברשת החשמל

5 ביוני 2024

הסכם פורץ דרך בין שתי חברות התשתית הגדולות במדינה

5 ביוני 2024

תחנת הכח אשכול של חברת החשמל הועברה לידיה של קבוצת דליה:

4 ביוני 2024

אותרו גניבות חשמל בשווי מוערך של מיליוני שקלים

3 ביוני 2024

מאיר שפיגלר, מנכל חברת החשמל: בישיבת מרכז השלטון המקומי עם ראשי רשויות מכלל...

16 ביוני 2024

מנכ"ל מפעל כבלי החשמל סינרגי בשדרות, עידן בן ארי, שב וביקש להחריג את כבלי ה...

16 ביוני 2024

שרפות הצפון גרמו לנזקים מורכבים ברשת החשמל

5 ביוני 2024

הסכם פורץ דרך בין שתי חברות התשתית הגדולות במדינה

5 ביוני 2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום