חברת החשמל מפרסמת את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2020

חברת החשמל סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2020 ברווח של כ-300  מיליון ₪ (ובתוספת הרווח הכולל אירועים חד פעמים לא שוטפים בסך של כ-0.9 מיליארדי ₪ , נטו לאחר השפעת מס עומד על 1.2 מיליארדי ש"ח), לעומת רווח של כ-200 מיליון ₪ ברבעון הראשון של שנת 2019

 • הגידול ברווח נובע בעיקרו מגידול בהכנסות החברה בכ-740 מיליוני ₪ (כ-570 מילוני ₪ נטו ממס), כתוצאה מתקבולים שקיבלה מחברת מזרח ירושלים בגין חובות העבר, ומהכנסות מימון חשבונאיות חד פעמיות בסך של כ-670 מיליוני ₪ ( כ- 520 מיליוני ₪ נטו ממס) , שנוצרו לחברה כתוצאה משינויים משמעותיים בפרמטרים המשפיעים על השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים של החברה ,לרבות שיעורי הריבית ,שערי החליפין וציפיות האינפלציה אשר הושפעו ממשבר נגיף הקורונה.
 • החוב הפיננסי הסתכם ליום 31 במרס 2020 לסך של כ- 34.3 מיליארד ₪, לעומת חוב פיננסי בסך 36.1 מיליארדי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2019. ירידה נטו של כ-2 מיליארדי ₪. הירידה בחוב נבעה מפירעונות אגרות חוב והתחייבויות לתאגידים בנקאיים שביצעה החברה ומשינויים משמעותיים בפרמטרים המשפיעים על השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים של החברה, לרבות שיעורי הריבית, שערי החליפין וציפיות האינפלציה בקיזוז הקדמת תשלומים לספקים בעת מגפת הקורונה.
 •  בדוחות הכספיים לרבעון הראשון  של שנת  2020 המשיכו לקבל ביטוי השפעות החלטות הממשלה בנושא הרפורמה במשק החשמל ובחברת חשמל, לרבות פרישות עובדים, והמשך תהליך מכירת חלק מאתרי החברה.

 

 

פרסום

היום (חמישי, 21.5.2020), דירקטוריון חברת החשמל אישר את הדו"חות הכספיים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2020, בהן באו לידי ביטוי השפעות של משבר נגיף הקורונה בעולם והמשך יישום החלטות הממשלה בנושא הרפורמה במשק החשמל ובחברת חשמל, לרבות פרישות עובדים והמשך תהליך מכירת חלק מאתרי החברה.  מהדוח עולה, כי חברת החשמל סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2020 ברווח של 300 מיליון ₪ (ובתוספת  אירועים מיוחדים, לרבעון הראשון של שנת 2020, הרווח הוא 1.2 מיליארדי ₪), לעומת רווח של 200 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח נטו לאחר השפעת המס ברבעון הראשון של שנת 2020 כלל בעיקר מספר אירועים מיוחדים לא שוטפים:

בתקופת הדוח פקד את העולם אירוע גלובלי בעל השלכות מקרו כלכליות משמעותיות, שמקורו בהתפרצות נגיף הקורונה בסין בחודש דצמבר 2019, והתפשטותו  בתחילת שנת 2020 למדינות רבות נוספות וביניהם ישראל.

התפשטות הנגיף והירידה בהיקפי הפעילות הכלכלית שאירעו בעקבותיו, השפיעו על תוצאות הדוח הכספי לרבעון ראשון של שנת 2020 בכמה מישורים :

 • מתוך התחשבות בציבור הצרכנים , החברה הודיעה על שורת הקלות לצרכנים וביניהם,  האריכה את ימי האשראי של לקוחותיה , צמצמה הליכי אכיפת גבייה לרבות הפסקת שליחת התראות, חיוב ריבית פיגורים וביצוע ניתוקים וזאת החל מ-1 באפריל.

עליה בסיכון האשראי של חלק מלקוחות החברה גרם להגדלת ההוצאה בגין הפרשה לחובות מסופקים של החברה בסך של כ-120 מיליוני ₪ (כ-92 מיליוני ₪ נטו ממס) .

 • כמו כן , כאמור, חלו  שינויים משמעותיים בפרמטרים המשפיעים על השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים של החברה שיצרו הכנסות מימון חריגות בסך של כ-670 מיליוני ₪ ( כ- 520 מיליוני ₪ נטו ממס).

כמו כן בעקבות מגבלות התנועה והתעסוקה והכרזת מצב חירום במשק , החלה החברה לעבוד במתכונת מצומצמת, אשר כללה הוצאת חלק מהעובדים לחופשה על חשבון ימי החופשה. פעילותה של החברה נכללה במסגרת התוספת השניה לתקנות שעת חירום והותר לה להעסיק עובדים באתריה או בעבודה מהבית ללא מגבלה קשיחה, והיא צמצמה את פעילותה לזו הנדרשת להבטחת פעילותה החיונית. לתאריך החתימה מרבית עובדי החברה חזרו לעבודה סדירה.

בחודש ינואר 2020 קיבלה החברה תקבולים בסך של כ- 740 מיליוני ₪  (כ-570 מיליוני ₪, נטו ממס) מחברת החשמל מזרח ירושלים וזאת על חשבון חובותיה שהצטברו משנת  2016.

 

אלוף במיל. יפתח רון-טל, יו"ר חברת החשמל : "התוצאות מדברות בעד עצמן. חברת החשמל עוברת תהליך התייעלות חסר תקדים ומרשים במיוחד, מיישמת את הרפורמה בהתאם ללו"ז שנקבע ע"י המדינה ואף מקדימה אותו.  כך לגבי פרישות עובדים, מכירת נכסים ותחנות כוח.  הנהלת החברה מקדמת את איתנותה הפיננסית של החברה בנחישות, ורמת החוב הפיננסי של החברה בירידה מתמשכת משמעותית. החוב נטו ירד בשנים האחרונות בלמעלה מ-16 מיליארד ₪!  בנוסף, כלל עובדי חברת החשמל ומנהליה נרתמו לקידום השינויים האירגוניים בחברה, והכל מתוך מחוייבות להמשיך ולהצעיד אותה כחברה המובילה במשק האנרגיה בישראל".

                         

פרסום

עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל : "הדוחות משקפים שחברת החשמל בדרך הנכונה.  למרות השינויים הדרמטיים שהחברה עוברת, המגיפה מצאה חברה אחראית, יציבה פיננסית עם יכולות התמודדות וביצוע פנומנאליות בעיתות משבר כבשגרה. המצב איפשר לנו לבוא לקראת בעלי העסקים ולדחות תשלומים וכן להכיל מודל עבודה מרחוק בכלים מתקדמים".

 

להלן נתונים נבחרים:

 

 •       הכנסות החברה ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו לסך של כ- 6.3 מיליארדי ₪ לעומת הכנסות בסך של כ-6 מיליארדי ₪ ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 5% בסך של כ-0.3 מיליארד ₪. גידול זה נובע מחד מתקבול חריג וחד פעמי של כ-740 מיליוני ₪ מחברת מזרח ירושלים בגין חובות העבר, ומאידך  מירידה בתעריף החשמל בכ-4% .
 •       ברבעון הראשון של שנת 2020 וכתוצאה מהתפתחויות בשוק הכלכלי בעקבות נגיף הקורונה,  היו לחברה באופן חריג הכנסות מימון חד פעמיות  בסך של 533 מיליוני ₪ לעומת הוצאות של כ-599 מיליוני ₪ ברבעון המקביל אשתקד ,הסיבה המרכזית להכנסות , הינה  הכנסות מימון חשבונאיות כתוצאה משינויים משמעותיים בפרמטרים המשפיעים על שווי הוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים לרבות שיעורי ריבית, שערי חליפין וציפיות האינפלציה , בעקבות משבר נגיף הקורונה.
 •       בתוך הכנסות המימון האמורות , המרכיב של הוצאות הריבית של החברה ירד מ -345 מיליוני ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2019 ל – 332 מיליוני ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2020, קיטון של כ-13 מיליוני ₪, וזאת בהמשך למגמת החברה לירידה הן בחוב הפיננסי של החברה, הן לירידה בשיעורי ריבית גיוס החוב, והן כתוצאה מהשפעות הסדר הנכסים על חובות החברה.

 

 •       כחלק מהמשך השינוי המבני שבו פרשו בשנים 2018-2019  806 עובדים בפרישה מוקדמת, פרשו ברבעון הראשון של שנת 2020 64 עובדים נוספים. פרישת העובדים  ממשיכה להשפיע על החיסכון בעלויות. פרישות אלו ,שהינן חלק מתוך 1,803 עובדים שאמורים לפרוש במסגרת תכנית השינוי המבני עד 2025, הן המשך לצעדי התייעלות שביצעה החברה בשנים האחרונות. החיסכון הנובע מפרישות העובדים, מיועד למימון העלות הכרוכה ביישום הרפורמה במהלך השנים הבאות.
 •        עלות צריכת הדלקים ברבעון הראשון של שנת 2020  הייתה בסך 1.7 מיליארד ₪  , לעומת 2.3 מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד ירידה של כ-27% (כ-607 מיליוני ₪),  וזאת כתוצאה מירידה במחירי הפחם, מירידה בעלויות צריכת גז טבעי בעקבות רכישת גז טבעי בעלויות נמוכות יותר משדה לוויתן שנכנס לפעולה בסוף שנת 2019, מירידה בשימוש בסולר לאור היצע הגז מלוויתן והן מירידה בייצור החשמל של החברה.
 •       עלות רכישת חשמל  מיצרנים פרטיים כולל מאנרגיות מתחדשות ברבעון הראשון של שנת 2020 הייתה בסך 1.1 מיליארד ₪ , לעומת 0.86 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה אשתקד עלייה של כ31% (כ-273 מיליוני ₪ ). הנובעת בעיקר מרכישות חשמל מיצרנים פרטיים חדשים וביניהם כניסת יצרן פרטי אלון תבור, תחנת כוח שהחברה מכרה בשנת 2019 במסגרת השינוי המבני.
 •         במהלך הרבעון הראשון של שנת 2020 המשיכה החברה להגדיל  את השקעותיה במקטעי הרשת בסך של כ-123 מיליוני ₪ (גידול של כ- 24%) לעומת הרבעון המקביל אשתקד. השקעות אלו במקטעי הרשת צפויות לגדול בשנים הבאות.
 •         במסגרת החלטות הממשלה בנושא הרפורמה במשק החשמל וחברת חשמל , החלה החברה בבניית תחנות כוח מסוג מחז"מ H, באתר החברה באורות רבין, אשר יהא בבעלות ובניהול חברת הבת "נתיב האור –אורות רבין בע"מ" שהוקמה במהלך רבעון ראשון של שנת 2020. לתאריך הדוח השקיעה החברה במתקנים אלו כ-0.4 מיליארד ₪.
 •     ההון של החברה ליום 31 במרס 2020 הסתכם לסך של כ- 27.5 מיליארד ש"ח לעומת סך של כ-  24.6  מיליארד ₪  ליום 31 בדצמבר 2019.
Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל חשמלנט. חשמלנט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום החשמל והתאורה .בחשמלנט תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום החשמל והתאורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

כתבות נוספות

שאול גולדשטיין "אחרי 72 שעות בלי חשמל - אי אפשר יהיה לגור כאן"

21 ביוני 2024

מאיר שפיגלר, מנכל חברת החשמל: בישיבת מרכז השלטון המקומי עם ראשי רשויות מכלל...

16 ביוני 2024

מנכ"ל מפעל כבלי החשמל סינרגי בשדרות, עידן בן ארי, שב וביקש להחריג את כבלי ה...

16 ביוני 2024

שרפות הצפון גרמו לנזקים מורכבים ברשת החשמל

5 ביוני 2024

הסכם פורץ דרך בין שתי חברות התשתית הגדולות במדינה

5 ביוני 2024

תחנת הכח אשכול של חברת החשמל הועברה לידיה של קבוצת דליה:

4 ביוני 2024

שאול גולדשטיין "אחרי 72 שעות בלי חשמל - אי אפשר יהיה לגור כאן"

21 ביוני 2024

מאיר שפיגלר, מנכל חברת החשמל: בישיבת מרכז השלטון המקומי עם ראשי רשויות מכלל...

16 ביוני 2024

מנכ"ל מפעל כבלי החשמל סינרגי בשדרות, עידן בן ארי, שב וביקש להחריג את כבלי ה...

16 ביוני 2024

שרפות הצפון גרמו לנזקים מורכבים ברשת החשמל

5 ביוני 2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום