חברת החשמל מפרסמת את הדוחות הכספיים לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020

חברת החשמל סיימה את תשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 ברווח של כ-1,814 מיליוני ₪ לעומת רווח של כ-1,449 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה לשנת 2019. הרווח לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 בנטרול השפעות  אירועים חד פעמים לא שוטפים הינו 1,316 מיליוני  ₪ לעומת רווח של 1,495 מיליוני ₪ בתקופה המקבילה לשנת 2019.

חברת החשמל סיימה את הרבעון השלישי של שנת 2020 ברווח, של כ-1.1 מיליארד  ₪ בדומה לרווח ברבעון המקביל של שנת 2019.

הרבעון השלישי של השנה מאופיין מהשפעה עונתית חיובית . השפעת העונתיות ברבעון הנוכחי הגדילה את הרווח התפעולי של החברה בכ-910 מיליון ₪ וזאת לעומת השפעה של כ-887 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

פרסום
 • החוב הפיננסי הסתכם ליום 30 בספטמבר  2020 בסך של כ- 33.3 מיליארד ₪, לעומת חוב פיננסי בסך 36.1 מיליארדי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2019. ירידה נטו של כ-2.8 מיליארדי ₪. הירידה בחוב נבעה מפירעונות של אג"ח והלוואות לזמן ארוך  וכן מתקבולים בסך של כ- 740 מיליוני ₪, מחברת החשמל מזרח ירושלים , על חשבון חובותיה שהצטברו משנת  2016. וכן משינויים משמעותיים בפרמטרים המשפיעים על השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים נגזרים של החברה, לרבות שיעורי הריבית, שערי החליפין וציפיות האינפלציה בקיזוז, והעברת כספי מכירת תחנת הכוח אלון תבור לצרכנים כחלק מתהליך הרפורמה בחברה בדרך של הקטנת התעריף מתחילת השנה.

היום (חמישי, 26.11.2020), דירקטוריון חברת החשמל אישר את הדו"חות הכספיים של החברה לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020, בהן באו לידי ביטוי השפעות של משבר נגיף הקורונה בעולם והמשך יישום החלטות הממשלה בנושא הרפורמה במשק החשמל ובחברת חשמל, לרבות פרישות עובדים והמשך תהליך מכירת חלק מאתרי החברה.  בתקופת הדוח פקד את העולם אירוע גלובלי בעל השלכות מקרו כלכליות משמעותיות, שמקורו בהתפרצות נגיף הקורונה בסין בחודש דצמבר 2019, והתפשטותו  בשנת 2020 למדינות רבות נוספות וביניהם ישראל.

מתוך התחשבות בציבור הצרכנים , ובתאום עם רשות החשמל , החברה הודיעה על שורת הקלות לצרכנים וביניהם,  האריכה את ימי האשראי של לקוחותיה , צמצמה הליכי אכיפת גבייה לרבות הפסקת שליחת התראות, חיוב ריבית פיגורים וביצוע ניתוקים .  עליה בסיכון האשראי של חלק מלקוחות החברה גרם להגדלת ההוצאה בגין הפרשה לחובות מסופקים של החברה בסך של כ-120 מיליוני ₪ (כ-92 מיליוני ₪ נטו ממס) .

אלוף במיל. יפתח רון-טל, יו"ר חברת החשמל:  אלוף במיל. יפתח רון-טל, יו"ר חברת החשמל:   "חברת החשמל ממשיכה ביישום דווקני ואיכותי של הרפורמה במשק החשמל. נמשכת המגמה של צמצום חלקה של חברת החשמל בייצור ועליה בהיקף ייצור החשמל על-ידי היצרנים הפרטיים. בנוסף, החברה מתמידה בתהליך הורדת עלויות הדלקים, וזאת תוך ניצול הזדמנויות עסקיות אשר מקטינות מאוד את ההוצאה על רכש הגז הטבעי של החברה. יש לציין בחיוב רב שברבעון האחרון כלל לא נרכש גז טבעי במחירים היקרים של עסקת תמר, אלא במחירים הנמוכים במשק. זאת ועוד, בזכות צעדי ההתייעלות וניהול שמרני ואחראי, תעריף החשמל ירד בשנת 2020 ב- 5%. שמנו לנו כמטרה לקדם את הצמיחה במשק ולהוריד את יוקר המחייה, והדוחות הכספיים מוכיחים שאנחנו בדרך הנכונה.  יש לכך חשיבות אדירה- במיוחד בעת הזו של משבר הקורונה. החברה תמשיך במגמה זו לטובת כלל אזרחי ישראל, בד בבד עם השקעת משאבים אדירים לשדרוג ושיפור רשת החשמל הארצית  על-מנת לקדם חשמל ירוק ונקי, המבוסס בעיקר על אנרגית השמש. יציבותה המתמשכת של החברה מאפשרת לה, לראשונה מאז 2003 לחלק דיבידנד, בהיקף של כ 200 מיליון שח, למדינת ישראל"

עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל: מאז תחילת מגפת הקורונה חברת החשמל נוקטת במדיניות חברתית מקלה ומתוך התחשבות ורגישות למצב לקוחותינו, לא ניתקנו לקוחות חייבים, מה שהשפיע על הכנסות החברה ועל גידול בחובות הלקוחות. יחד עם זאת, החברה ממשיכה לצמצם את החוב הפיננסי שלה ופועלת מתוך אחריות ליציבות הפיננסית הנדרשת בעת הז ובכלל.  צעדי הרפורמה וההתייעלות של החברה, גם ברבעון האחרון, באו לידי ביטוי בדוחות הכספיים וכך נמשיך".

 

להלן נתונים נבחרים:

 • הכנסות החברה לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הסתכמו לסך של כ- 18.5 מיליארדי ₪ לעומת הכנסות בסך של כ-19.1מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 3% בסך של כ-0.6 מיליארד ₪. קיטון זה נובע הן מירידה בתעריף החשמל בכ-4% והן מירידה בצריכה בכ-2% .שקוזז ע"י תקבול חריג וחד פעמי של כ-740 מיליוני ₪ מחברת מזרח ירושלים בגין חובות העבר , אותם לא הכירה החברה בעבר כהכנסות או הפרישה בגינם לחובות מסופקים.

הכנסות החברה ברבעון השלישי של שנת 2020 הסתכמו לסך של כ- 7.4 מיליארדי ₪ לעומת הכנסות בסך של כ-7.7מיליארדי ₪ ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של 4%. קיטון זה נובע מירידה בתעריף החשמל בכ-4% בקיזוז גידול בצריכה בכ-1% בעיקר עקב תנאי מזג האוויר הקיצוניים שהיו בחודש ספטמבר.

 •     כחלק מהמשך השינוי המבני שבו פרשו בשנים 2018-2019  806 עובדים בפרישה מוקדמת, פרשו בתשעת החודשים הראשונים  של שנת 2020 161 עובדים נוספים. פרישת העובדים  ממשיכה להשפיע על החיסכון בעלויות. פרישות אלו ,שהינן חלק מתוך 2,003 עובדים שאמורים לפרוש במסגרת תכנית השינוי המבני עד 2025, הן המשך לצעדי התייעלות שביצעה החברה בשנים האחרונות. החיסכון הנובע מפרישות העובדים, מיועד למימון העלות הכרוכה ביישום הרפורמה במהלך השנים הבאות.

 

פרסום
 •  עלות צריכת הדלקים בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020  הייתה בסך 4.9מיליארד ₪  , לעומת 6.7 מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד ירידה של כ-27% (כ-1.8 מיליארדי  ₪).  ירידה זו הינה בעיקר כתוצאה מירידה במחירי דלקים ובמידה מסוימת גם ירידה בייצור. הירידה במחירי הדלקים נבעה בעיקר מהגורמים הבאים:
 1. רכישת גז טבעי משדה לוויתן במחירים נמוכים משמעותית ממחירי חוזה תמר משנת 2012.
 2. מרכישת מטעני גז נוזלי במחיר המהווה מחיר הזדמנותי לנוכח צניחה במחירי הגז הנוזלי העולמיים בעקבות מגפת הקורונה.
 3. מצמצום הצריכה של סולר עקב הגדלת היצע הגז הטבעי עם תחילת פעילות שדה לוויתן
 4. ירידה במחירי פחם בעולם.
 •       עלות רכישת חשמל  מיצרנים פרטיים כולל מאנרגיות מתחדשות בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 הייתה בסך של כ-4 מיליארדי ₪, לעומת כ- 3 מיליארדי ₪ בתקופה המקבילה אשתקד עלייה של כ27% (כ-845 מיליוני ₪ ). הנובעת בעיקר מגידול בכמות החשמל שנרכשה מיצרנים פרטיים חדשים וביניהם תחנת הכוח אלון תבור, שהחברה מכרה בשנת 2019 במסגרת השינוי המבני. וכן מכניסה לפעולה של יצרן בטכנולוגית אגירה שאובה.
 •      החברה המשיכה להגדיל את השקעותיה  במקטעי הרשת ובמהלך תשעת החודשים הראשונים של שנת 2020 השקיעה סך של כ- 2 מיליארדי ₪ במקטע זה. גידול של כ- 24% (386 מיליוני ₪ ) לעומת התקופה המקבילה אשתקד. השקעות אלו במקטעי הרשת צפויות לגדול בשנים הבאות.
 •         במסגרת החלטות הממשלה בנושא הרפורמה במשק החשמל וחברת חשמל , החלה החברה בבניית תחנות כוח מסוג מחז"מ H, באתר החברה באורות רבין, אשר יהא בבעלות ובניהול חברת הבת "נתיב האור –אורות רבין בע"מ" שהוקמה במהלך רבעון ראשון של שנת 2020. לתאריך הדוח השקיעה החברה במתקנים אלו כ-0.7 מיליארד ₪.

 

 •     ההון של החברה ליום 30 בספטמבר 2020 הסתכם לסך של כ- 27.6 מיליארד ש"ח לעומת סך של כ-  24.6  מיליארד ₪  ליום 31 בדצמבר 2019.

 

להלן קישור לדוחות הכספיים ליום 30.09.20 ששודרו לפני זמן קצר במגנ"א.

https://www.magna.isa.gov.il/details.aspx?reference=2020-01-127785&file=1&id=01288#?id=01288&reference=2020-01-127785&file=1

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל חשמלנט. חשמלנט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום החשמל והתאורה .בחשמלנט תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום החשמל והתאורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

כתבות נוספות

המפתח למניעת תקלות במערכות סולריות

6 ביוני 2024

בזק נכנסת לשוק החשמל: הנחות של עד 20% בחשבון החודשי

5 ביוני 2024

תשתיות חשמל מתקדמות: המפתח לתמיכה בבינה מלאכותית במרכזי מחשב

19 במאי 2024

יישום בינה מלאכותית (AI) בחוות שרתים עם Vertiv ואלכסנדר שניידר

3 באפריל 2024

מהפכת החשמל הביתי הירוק יוצאת לדרך:

7 במרץ 2024

אלקטרה פאוור וענקית האנרגיה אנלייט יקימו מיזם ייעודי לאספקת חשמל מאנרגיה יר...
המפתח למניעת תקלות במערכות סולריות

6 ביוני 2024

בזק נכנסת לשוק החשמל: הנחות של עד 20% בחשבון החודשי

5 ביוני 2024

תשתיות חשמל מתקדמות: המפתח לתמיכה בבינה מלאכותית במרכזי מחשב

19 במאי 2024

יישום בינה מלאכותית (AI) בחוות שרתים עם Vertiv ואלכסנדר שניידר

3 באפריל 2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום