חברת החשמל סיימה את שנת 2019 ברווח של כ-1.8 מיליארד ₪

חברת החשמל סיימה את שנת 2019 ברווח של כ-1.8 מיליארד ₪ (הכולל אירועים מיוחדים לא שוטפים של כ-0.3 מיליארדי ₪ , נטו ממס), לעומת רווח של כ-4 מיליארדי ₪ בשנת 2018 (הכולל אירועים מיוחדים לא שוטפים של כ- 2.4 מיליארדי ₪ , נטו ממס ).

 

 • חברת החשמל סיימה את שנת 2019 ברווח  של כ-1.8 מיליארד ₪  הרווח נובע בעיקרו מעליה בצריכת החשמל .
 • החוב הפיננסי הסתכם ליום 31 בדצמבר 2019 לסך של כ- 36.1 מיליארד ₪, לעומת חוב פיננסי בסך 38.3 מיליארדי ש"ח ליום 31 בדצמבר 2018. ירידה נטו של כ-2 מיליארדי ₪ , הכוללת בין השאר תקבול עודף בסך כ-1 מיליארדי ₪ בגין מכירת אתר הייצור אלון תבור  אשר יוחזר לצרכני החשמל בשנת 2020.
 • החוב כולל גידול חד פעמי חשבונאי בלבד מיישום לראשונה של תקן  חשבונאות בינלאומי IFRS16 בסך של כ-1 מיליארד ₪ .
 • בדוחות הכספיים השנתיים של שנת  2019 המשיכו לקבל ביטוי השפעות החלטות הממשלה בנושא הרפורמה במשק החשמל ובחברת חשמל, לרבות פרישות עובדים ומכירת חלק מאתרי החברה.

____________________________________________________________

פרסום

היום (חמישי, 19.3.2020), דירקטוריון חברת החשמל אישר את הדו"חות הכספיים של החברה לשנת 2019 , בהן באו לידי ביטוי השפעות של החלטות הממשלה בנושא הרפורמה במשק החשמל ובחברת חשמל, לרבות פרישות עובדים ומכירת חלק מאתרי החברה.  מהדוח עולה, כי חברת החשמל סיימה את שנת 2019 ברווח של 1.8 מיליארדי ש"ח, לעומת רווח של 4 מיליארדי ש"ח בשנת 2018. (לאחר ניטרול אירועים מיוחדים בכל שנה ,הרווח בשנת 2019 הוא 1.5 מיליארדי ₪ לעומת 1.6 מיליארדי ₪ בשנת 2018).

 

אלוף במיל. יפתח רון-טל, יו"ר חברת החשמל: "התוצאות הכספיות לשנת 2019 מעידות על המחויבות העמוקה של חברת החשמל ליישום הרפורמה במשק האנרגיה ולתהליך ההתייעלות בתוך חברת החשמל. אלה תרמו באופן משמעותי לירידה משמעותית של 2 מיליארד ש"ח בחוב הפיננסי הכולל של החברה ולהורדת תעריף החשמל. האיתנות הפיננסית של החברה השתפרה משמעותית בשנים האחרונות. ממצב של חוב פיננסי של כ- 52 מיליארד ש"ח, בשיאו של המשבר במשק האנרגיה, החוב ירד לכ- 36 מיליארד ש"ח. כך גם הרזרבות בכמות החשמל המיוצר במשק. ממצב של אפס רזרבה בשיאו של המשבר, למציאות נוכחית של מעל 20% רזרבה בייצור החשמל. אין ספק שההתנהלות האחראית הזו מסייעת לנו בהתמודדות עם משבר הקורונה המאיים על כלל המשק, ומאפשרת לחברה להקל על העסקים הקטנים והבינוניים אשר נפגעו קשות בעת הזו".

 

עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל: "חברת החשמל רשמה רווח שנתי של 1.8 מיליארד ₪ כתוצאה מגידול בצריכה, מהלכי התייעלות חוצי ארגון שבוצעו בהצלחה וכן ממכירת תחנת הכוח אלון תבור.   בשנתיים האחרונות מעל 800 מעובדי החברה יצאו לפרישה מוקדמת וכ-1,000 עובדים נוספים צפויים לפרוש עד שנת 2025 לצד מהלכי ייעול נוספים. החיסכון בעלויות משמש את חברת החשמל למימון הרפורמה במשק החשמל תוך השקעה מאסיבית בתשתיות".

 

להלן נתונים נבחרים:

 • הכנסות החברה בשנת 2019 הסתכמו לסך של כ- 24.6 מיליארדי ₪ לעומת הכנסות בסך של כ-23.6 מיליארדי ₪ בשנת 2018, גידול של 4% בסך של כ-1 מיליארד ₪, הנובע הן מגידול בצריכת החשמל בעיקר מצריכה של משקי בית וכן משינוי בתעריף החשמל.
 • הוצאות הריבית של החברה ירדו מ 1.76 מיליארדי ש"ח בשנת 2018 ל – 1.39 מיליארדי ש"ח בשנת 2019 , קיטון של כ-370 מיליוני ₪  ,המהווה ירידה של כ-21%  בהוצאות הריבית לשנת 2019 ,. וזאת הן מירידה בחוב הפיננסי של החברה הן מירידה בשיעורי ריבית גיוס החוב, והן כתוצאה מהשפעות הסדר הנכסים על חובות החברה.
 • כחלק מהשינוי המבני פרשו בשנים 2018-2019  806 עובדים בפרישה מוקדמת. ההשפעה של פרישת עובדים אלו על החיסכון בעלויות, באה לידי ביטוי בשנת 2019 ותמשיך להשפיע גם בעתיד. פרישות אלו ,שהינן חלק מתוך 1,803 עובדים שאמורים לפרוש במסגרת תכנית השינוי המבני עד 2025 , הן המשך  לצעדי התייעלות שביצעה החברה בשנים האחרונות. החיסכון הנובע מפרישות עובדים , מיועד למימון העלות הכרוכה ביישום הרפורמה במהלך השנים הבאות.
 • בשנת 2019 המשיכה לבוא לידי ביטוי השפעת פרישת העובדים במסגרת השינוי המבני, בחסכון בעלות השכר מחד , ומאידך בחלק של שנת 2019 ,בגידול במחויבות לעובדים ולגמלאים בגין השינוי המבני בחברה. חלק זה , בסך של 761 מיליוני ₪ (586 מיליוני ₪ לאחר השפעת המס), ההוצאה בגינו , לא השפיעה על הרווח הנקי בשל רישום מקביל של נכס פיקוח בגין הוצאות אלו.

 

 • החל משנת 2019 החברה מיישמת את תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS16 –חכירות, חכירות תפעוליות שהיו חוץ מאזניות ,נרשמות כעת בסעיף רכוש קבוע ומנגד נרשמות התחייבויות בגין החכירה. כתוצאה מיישום התקן  רשמה החברה נכסים והתחייבויות במקביל בסך של כ- 1 מיליארד ₪. ההשפעה על רווחי החברה הינה זניחה.
 • עלות צריכת הדלקים בשנת 2019 ירדה בכ-240 מילוני ₪ כ-3% וזאת בעיקר כתוצאה מירידה במחירי הפחם ומירידה בעלויות צריכת גז טבעי וזאת לעומת שינוי אפסי בייצור החשמל של החברה.

 

 

 • הרווח נטו לאחר השפעת המס בשנת 2019 בסך 1.8 מיליארדי ₪ כלל מספר אירועים מיוחדים לא שוטפים:

o       בדצמבר 2019 כחלק מיישום  הרפורמה במשק החשמל ובחברת חשמל  , מכרה החברה את אתר אלון תבור תמורת סך של כ-1.84 מיליארד ₪ נטו בניכוי עלויות המכירה. בעקבות האמור נוצר לחברה  רווח הון ממכירת אתר אלון תבור בסך כ-1 מיליארד ₪ (כ-0.8 מיליארד ₪ נטו לאחר מס).

רישום הכנסה זו לא השפיע על הרווח הנקי בשל רישום התחייבות פיקוח להחזר לצרכני החשמל ,בעקבות התחייבות המדינה לכסות את עלויות הרפורמה.

 

פרסום

o       בעקבות הסכם פשרה עם חברות הגז המצריות שאושר בחודש דצמבר 2019, בגין אי אספקת  גז  בשנת 2011 , בסך של כ- 1.5 מיליארדי ₪ (כ-1.1 מיליארד ₪ לאחר מס) .

רישום הכנסה זו לא השפיע על הרווח הנקי בשל רישום התחייבות פיקוח להחזר לצרכני החשמל . ולכן להכנסות אלו לא היו השפעות תזרימיות , פרט להכרה תעריפית בגין הוצאות משפטיות שהיו לחברה בגין הליך זה בסך 49 מיליוני ₪ .

 

 • הרווח נטו לאחר השפעת המס בשנת 2018 בסך 4 מיליארדי ₪ כלל גם הוא מספר אירועים מיוחדים לא שוטפים:

o         רווח בסך של כ-2.4 מיליארדי ₪ נטו ממס כתוצאה מהסדר הנכסים שנחתם בין החברה ובין המדינה ורשות מקרקעי ישראל .

o     החלטת ממשלה בשנת 2018 בדבר שינויים מבניים במשק החשמל ובחברה, גרמו  לרישום  לראשונה של הוצאה בסך 4.2 מיליארדי ₪ ברוטו (3.3 מיליארדי ₪ לאחר השפעת המס).

רישום ההוצאה לא השפיע על הרווח הנקי בשל רישום נכס פיקוח בגין הוצאות אלו,  בעקבות התחייבות המדינה לכסות את עלויות הרפורמה.

 • במהלך שנת 2019 הגדילה החברה את השקעותיה במקטעי הרשת בסך של כ-320 מיליוני ₪, (גידול של כ- 23%). השקעות אלו במקטעי הרשת צפויות לגדול בשנים הבאות.
 • החברה החלה בבניית תחנות כוח מסוג מחז"מ H ,באתר החברה באורות רבין, אשר יהא בבעלות ובניהול חברת בת של החברה.
 • ההון של החברה ליום 31 בדצמבר 2019 הסתכם לסך של כ- 24.6 מיליארד ש"ח לעומת סך של כ- 24.8 מיליארד ש"ח ליום 31 בדצמבר 2018.

 

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל חשמלנט. חשמלנט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום החשמל והתאורה .בחשמלנט תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום החשמל והתאורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

כתבות נוספות

בניה מתועשת מודולרית ? אולי זה הפתרון של ענף הבניה ?

22 ביולי 2024

חברת החשמל מסכמת בהצלחה תרגיל חירום ארצי

18 ביולי 2024

תרגיל ענק במסגרת ההיערכות למלחמה אפשרית בצפון

18 ביולי 2024

ב-25.7, תצא לדרך רפורמת החשמל, הרפורמה הגדולה ביותר במשק הישראלי מאז רפורמת...

18 ביולי 2024

רפורמת הייבוא "מה שטוב לאירופה טוב לישראל" תצא לדרך ב-1 בינואר 2025

18 ביולי 2024

חברת החשמל מבצעת בצפון  עבודות ייחודיות בעזרת מסוקים:

18 ביולי 2024

בניה מתועשת מודולרית ? אולי זה הפתרון של ענף הבניה ?

22 ביולי 2024

חברת החשמל מסכמת בהצלחה תרגיל חירום ארצי

18 ביולי 2024

תרגיל ענק במסגרת ההיערכות למלחמה אפשרית בצפון

18 ביולי 2024

ב-25.7, תצא לדרך רפורמת החשמל, הרפורמה הגדולה ביותר במשק הישראלי מאז רפורמת...

18 ביולי 2024

תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום