דף הבית / תקנים ותקנות בחשמל / חוק החשמל החדש אושר -התשפ"ב-2022*

חוק החשמל החדש אושר -התשפ"ב-2022*

אינדקס חברות וספקים

בתום דיון סוער במליאת הכנסת, אושר החוק של רע"מ שיאפשר חיבור לתשתיות חשמל במבנים שהוקמו ללא היתר

חוק התכנון והבנייה תיקון מס' 136 ,התשפ"ב-2022*
1( להלן – החוק העיקרי(, בסעיף 157א)ח( –
תיקון סעיף 157א 1 .בחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה-1965
)1 )במקום פסקה )1 )יבוא:

פרסום

")1 )שר הפנים רשאי לקבוע, בצו, לאחר התייעצות עם הוועדה המחוזית הנוגעת
בדבר, כי הוראות סעיף זה לעניין חיבור לחשמל, למים או לטלפון לא יחולו בשטחפלוני לגבי מבנה המשמש למגורים הנמצא באותו השטח שבנייתו הסתיימה עד יום י"ד בטבת התשע"ח )1 בינואר2018 ,)לא נוספה לו תוספת בנייה מאותו מועד)בסעיף קטן זה – מבנה( והתמלאו לגביו התנאים המנויים בפסקה )

1ב(; שר הפניםיהיה רשאי לקבוע צו כאמור אם התקיימו כל אלה:
)א( הוגשה למוסד התכנון המוסמך תכנית מפורטת כאמור בסעיף 83א1המאפשרת מגורים בשטח האמור )בסעיף קטן זה – תכנית מוצעת(;
)ב( התקיים אחד מאלה:)1 )מי שהגיש את התכנית המוצעת הוא משרד ממשלתי או רשות שהוקמה לפי חוק;
)2 )מי שהגיש את התכנית המוצעת הוא הוועדה המקומית, הרשות המקומית, בעל קרקע או מי שיש לו עניין בקרקע וניתנה
חוות דעת מתכנן המחוז ולפיה התכנית האמורה תואמת את הוראותיה של תכנית כוללנית שאושרה לגבי השטח או של תכנית מיתאר מקומית החלה על כל שטח מרחב התכנון המקומי או על כל שטח היישוב שאושרה כאמור; חוות הדעת תינתן בתוך 30 ימים מיום ששר הפנים, מוסד התכנון או הרשות המקומית הנוגעים בדבר או מגיש התכנית ביקשו זאת ממתכנן המחוז;
)3 )מוסד התכנון המוסמך החליט על הפקדת התכנית המוצעת.
)1א( שר הפנים רשאי לתת צו כאמור בפסקה )1 )ביוזמתו או לפי בקשת מוסד תכנון או רשות מקומית הנוגעים בדבר; בקשה כאמור תוגש לשר הפנים עם העתק לוועדה המחוזית הנוגעת בדבר ובצירוף חוות דעת מתכנן המחוז אם התבקשה לפי פסקה )1()ב()2 ;)הוועדה המחוזית תעביר לשר הפנים את חוות דעתה לעניין הבקשה בתוך 45 ימים מיום שנמסרה לה; לא העבירה הוועדה המחוזית את חוות דעתה עד תום התקופה האמורה, יהיה רשאי שר הפנים להחליט בבקשה בלי לקבל את חוות דעתה; שר הפנים יחליט בבקשה שהוגשה לו כאמור בתוך
60 ימים מיום שקיבל את חוות הדעת של הוועדה המחוזית או מתום המועד לקבלת חוות הדעת, לפי המוקדם.
)1ב( ניתן צו כאמור בפסקה )1 )לגבי שטח פלוני, לא יחולו הוראות סעיף זה על חיבור לחשמל, למים או לטלפון של מבנה הנמצא באותו שטח אם התקיימו כל אלה:
)א( מבקש החיבור הגיש בקשה לחיבור המבנה לחשמל, למים או לטלפון, לרשות המאשרת הנוגעת בדבר, שהתקיימו בה כל אלה:
)1 )מי שהגיש את הבקשה הוא מי שרשאי להגיש בקשה להיתר לגבי המבנה;
)2 )המבקש התחייב כי יגיש בקשה להיתר לגבי המבנה בתוך ארבעה חודשים מיום אישור התכנית המוצעת, יפעל להוצאת
היתר כאמור בתוך שישה חודשים מיום הגשת הבקשה להיתר, ככל שהדבר בשליטתו, וישקיע את מרב המאמצים ואת המשאבים
הנדרשים לשם כך;
)3( )א( המבקש צירף לבקשתו ערבות בנקאית לטובת הוועדה המקומית והרשות המקומית הנוגעות בדבר, להבטחת תשלום
החיובים כמשמעותם בסעיף 145(ד()1 ,)שהיה חב בהם לפי התכנית המוצעת אילו הייתה מוגשת בקשה להיתר למבנה שלגביו מבוקש החיבור, בסכום החיובים שיעריכו שמאי הוועדה המקומית וגזבר הרשות המקומית, לפי העניין, או שהמבקש הפקיד בקופת הוועדה המקומית סכום בגובה החיובים כאמור; המבקש רשאי להפקיד סכום חלקי מהחיובים ולצרף לבקשתו ערבות בנקאית בגובה ההפרש שבין מלוא
סכום החיובים לחלק שהופקד.
)ב( לעניין סכום החיובים כאמור בפסקת משנה )א(, בחישוב החיוב הנוגע להיטל ההשבחה יראו את התכנית המוצעת
ואת תאריך הגשתה כתכנית שאושרה במועד האמור.
)ג( ערבות בנקאית כאמור בפסקת משנה )א( תוצמד למדד  המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
)ד( הערבות הבנקאית תחולט אם המבקש לא יגיש בקשה להיתר למבנה כאמור בפסקת משנה )2 )או לא ישלם את
מלוא החיובים לפי דרישה שתומצא לו בקשר עם מתן ההיתר למבנה בתוך ארבעה חודשים ממועד הוצאתה;
)ב( ניתן אישור הרשות המאשרת לביצוע החיבור, ובו חיוותה דעתה כי המבנה תואם את התכנית המוצעת או שהוחלט להפקידה, לפי העניין.
)1ג( ניתן אישור הרשות המאשרת לחיבור המבנה כאמור בפסקה )1ב()ב(, רשאים החברה, הספק או המנהל, לפי העניין, לחברו לחשמל, למים או לטלפון, לפיהעניין, סמוך לאחר מתן האישור, ולא יותנה חיבור כאמור בהפקדתה או באישורה של התכנית המוצעת או במתן ההיתר למבנה.";
)2 )בפסקה )2 ,)במקום "הבנין" יבוא "המבנה", במקום "התכנית שהופקדה" יבוא "התכנית המוצעת" ובמקום "לאותו בנין" יבוא "לאותו מבנה".
)1 )מי שהגיש את הבקשה הוא מי שרשאי להגיש בקשה להיתר
לגבי המבנה;
)2 )המבקש התחייב כי יגיש בקשה להיתר לגבי המבנה בתוך ארבעה חודשים מיום אישור התכנית המוצעת, יפעל להוצאת היתר כאמור בתוך שישה חודשים מיום הגשת הבקשה להיתר, ככל שהדבר בשליטתו, וישקיע את מרב המאמצים ואת המשאבים הנדרשים לשם כך;
)3( )א( המבקש צירף לבקשתו ערבות בנקאית לטובת הוועדה המקומית והרשות המקומית הנוגעות בדבר, להבטחת תשלום החיובים כמשמעותם בסעיף 145(ד()1 ,)שהיה חב בהם לפי התכנית המוצעת אילו הייתה מוגשת בקשה להיתר למבנה שלגביו מבוקש החיבור, בסכום החיובים שיעריכו שמאי הוועדה המקומית וגזבר הרשות המקומית, לפי העניין, או שהמבקש הפקיד בקופת הוועדה המקומית סכום בגובה
החיובים כאמור; המבקש רשאי להפקיד סכום חלקי מהחיובים ולצרף לבקשתו ערבות בנקאית בגובה ההפרש שבין מלוא סכום החיובים לחלק שהופקד.
)ב( לעניין סכום החיובים כאמור בפסקת משנה )א(, בחישוב החיוב הנוגע להיטל ההשבחה יראו את התכנית המוצעת ואת תאריך הגשתה כתכנית שאושרה במועד האמור.
)ג( ערבות בנקאית כאמור בפסקת משנה )א( תוצמד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
)ד( הערבות הבנקאית תחולט אם המבקש לא יגיש בקשה להיתר למבנה כאמור בפסקת משנה )2 )או לא ישלם את
מלוא החיובים לפי דרישה שתומצא לו בקשר עם מתן ההיתר למבנה בתוך ארבעה חודשים ממועד הוצאתה;
)ב( ניתן אישור הרשות המאשרת לביצוע החיבור, ובו חיוותה דעתה כי המבנה תואם את התכנית המוצעת או שהוחלט להפקידה, לפי העניין.
)1ג( ניתן אישור הרשות המאשרת לחיבור המבנה כאמור בפסקה )1ב()ב(, רשאים החברה, הספק או המנהל, לפי העניין, לחברו לחשמל, למים או לטלפון, לפי העניין, סמוך לאחר מתן האישור, ולא יותנה חיבור כאמור בהפקדתה או באישורה של התכנית המוצעת או במתן ההיתר למבנה.";
)2 )בפסקה )2 ,)במקום "הבנין" יבוא "המבנה", במקום "התכנית שהופקדה" יבוא "התכנית המוצעת" ובמקום "לאותו בנין" יבוא "לאותו מבנה".
676 םיקוחה רפס רפסג ,2948 םיקוחה רפסקוחה רפס תחולה 2 .צווים שניתנו לפי הוראות סעיף 157א)ח( לחוק העיקרי, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, ימשיכו לעמוד בתוקפם גם אחרי תחילתו של חוק זה כל עוד לא בוטלו על ידי שר הפנים.

 

פרסום

(* התקבל בכנסת ביום ג' בשבט התשפ"ב )5 בינואר 2022[ )בישיבה שהחלה ביום ב' בשבט התשפ"ב )4 בינואר
2022 ;])הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת – 875 ,מיום כ' בכסלו התשפ"ב )24 בנובמבר 2021 ,)עמ' 6.
1 ס"ח התשכ"ה, עמ' 307 ;התשפ"ב, עמ' 240.

נפתלי בנט ראש הממשלה
אילת שקד שרת הפנים
יצחק הרצוג נשיא המדינה
מיקי לוי יושב ראש הכנס

Print Friendly, PDF & Email
מצטרפים לדף הפייסבוק של חשמלנט ונשארים מעודכנים כל הזמן‎

אודות מערכת פורטל חשמלנט

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל חשמל נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים ,ידיעות מהארץ העולם ועוד המון אינפורמציה בתחום תעשיית החשמל ותעשיית התאורה. בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר / כמו כן אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתים בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל:[email protected]

תגובה אחת

  1. יפה אך הסרבול הזה לא יביא למהפכה בחיבור לחשמל…כי אדיין האזרח הפשוט יישאר בסכנת ניתוק אם לא ימשיך את הליך הרישוי עד לטופס 4 ככה נפתחות עוד דלתות גיהנום עליו לכן האנשים לא ירוצו להתחבר לחשמל

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

הרשמו לניוזלטר