דף הבית / תקנים ותקנות בחשמל / תקנות החשמל (התקנת מוליכים), התש"ל-1970

תקנות החשמל (התקנת מוליכים), התש"ל-1970

אינדקס חברות וספקים

תקנות החשמל (התקנת מוליכים), התש"ל-1970

פרסום

בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, תשי"ד-1954, אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

  1.  הגדרות

בתקנות אלה-

"בדיקת הפעלה" – בדיקה של מיתקן חשמלי, לפני שהופעל לראשונה, לשם קביעת כשירותו לשימוש והתאמתו להוראות כל דין;

"הארקה" – חיבור במתכוון למסה הכללית של האדמה בהתאם לתקנות ההארקות;

"התקנה סמויה" – התקנה שאינה נראית לעין, בתוך האדמה, קיר, תקרה, רצפה או מחיצה;

"התקנה חשיפה" – התקנה סמויה, העשויה להיות חשופה באמצעות פתיחת פתחים, הורדת מכסים וסילוק מחיצות לשם טיפול במיתקן חשמלי;

"התקנה גלויה" – התקנה נראית לעין על פני מבנה;

"חברת החשמל" – חברה המספקת חשמל על פי זכיון;

"חשמלאי" – אדם בעל רשיון לעסוק בביצוע עבודות חשמל על פי החוק והתקנות שהותקנו לפיו;

"חי" – מצב של מוליך, כשהוא מחובר למקור של מתח חשמלי באופן גלווני, השראתי או קיבולי או כשהוא טעון חשמל;

"חשוף" – מצב של גוף כשהוא בלי בידוד או מעטה;

"כבל" – מוליך יחיד מתכתי מבודד בעל עטיפה או מספר מוליכים מבודדים מאוגדים תוך ייצורם כשהם בעלי עטיפה משותפת בהתאם לתנאי התקן;

"כיסוי מגן" – מחיצה או כיסוי עמידים בפני פגיעות מיכניות, הנועדים להגן על הגוף שאותו הם מכסים;

"מבודד" – מופרד מסביבתו מבחינה חשמלית על ידי חומר בידוד בהתאם לתקן;

"מבנה" – כל מבנה, בין שהוא עשוי אבן, פלדה, בטון, עץ או חומר פלסטי בין שהוא עשוי חומר אחר;

"מוביל" – צינור, תעלה, מנהרה, פרוזדור או מעבר אחר המיועדים להכיל מוליכים או כבלים;

"מוליך" – גוף המיועד ומתוכנן להעברת זרם חשמלי;

מיום 26.7.1996

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5656 מיום 26.1.1995 עמ' 640

תק' תשנ"ה-1995 (תיקון) תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5725 מיום 28.12.1995 עמ' 311

הוספת הגדרת "מוליך"

"מוליך אפס (N)" – מוליך המחובר לנקודת האפס של מקור הזינה ונוטל חלק בתמסורת או בחלוקה של אנרגיה חשמלית;

מיום 26.7.1996

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5656 מיום 26.1.1995 עמ' 640

תק' תשנ"ה-1995 (תיקון) תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5725 מיום 28.12.1995 עמ' 311

הוספת הגדרת "מוליך אפס (N)"

"מוליך הארקה (PE)" – מוליך המחבר, במישרין או בעקיפין, אלקטרודת הארקה אל אחד מאלה:

(1)   גופי מתכת החייבים בהארקת הגנה;

(2)   נקודה בשיטה המיועדת להארקת השיטה;

מיום 26.7.1996

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5656 מיום 26.1.1995 עמ' 640

תק' תשנ"ה-1995 (תיקון) תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5725 מיום 28.12.1995 עמ' 311

החלפת הגדרת "מוליך הארקה"

הנוסח הקודם:

"מוליך הארקה" – מוליך המחבר לאלקרודה את גופי המתכת החייבים בהארקה או את נקודות השיטה המיועדות להארקה;

"מוליך PEN" – מוליך המשמש בו-זמנית כמוליך הארקה וכמוליך אפס (N);

מיום 26.7.1996

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5656 מיום 26.1.1995 עמ' 640

תק' תשנ"ה-1995 (תיקון) תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5725 מיום 28.12.1995 עמ' 311

הוספת הגדרת "מוליך PEN"

"מוליך חשוף"- מוליך שחסר בידוד בחלק כלשהו ממנו;

"מוליך מבודד" – מוליך יחיד או שזור בעל בידוד לכל ארכו;

"מיתקן" או "מיתקן חשמלי" – מיתקן חשמלי המשמש לייצור חשמל, הולכתו, הפצתו, צריכתו, צבירתו או שינויו (טרנספורמציה), לרבות מכונות, מצברים, אבזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטל הקשורים במיתקן, לפי הענין;

"מיתקן ביתי" או "מעגל ביתי" – מיתקן או מעגל במבנה המיועד למגורים, למסחר או למשרדים או במבנה שבו תנאי המקום והשימוש במיתקן החשמלי דומים לאלה של דירת מגורים ורמת הבטיחות הנדרשת מהמיתקן החשמלי שווה לזו הנדרשת ממיתקן חשמלי בדירת מגורים;

"מנהל" – מנהל עניני החשמל;

"מעגל" – או "מעגל חשמלי" – סדרה של מוליכים המחוברים ביניהם, שדרכם יכול לעבור זרם חשמלי;

"מעגל סופי" – מעגל הניזון דרך מבטח המיועד להולכת זרם חשמלי במישרין למכשירים, לגופים צורכי זרם או לציוד חשמלי אחר המותקנים באותו מעגל;

"מקום" – מקום שבו מותקן מיתקן חשמלי או חלק ממנו על כל אבזריו וציודו;

"מקום לח" – מקום שלפי התנאים עלולים להימצא בו אדי מים, שאינם באים לידי עיבוי בדרך כלל או באים לידי עיבוי לזמן קצר בלבד ושאינם משפיעים לרעה על המיתקן החשמלי;

"מקום רטוב" – מקום שבו שוררים תנאים הגורמים לעיבוי אדי מים, המצטברים לזמן ממושך והעלולים להשפיע לרעה על המיתקן  החשמלי;

"מקום של סכנה מוגברת" – מקום שבו התנאים או תהליכי העבודה מגדילים באופן ניכר את הסכנה של הלם חשמלי, שריפה או התפוצצות או של פגיעות מיכניות או כימיות למיתקן חשמלי;

"מתח" – השיעור האפקטיבי של המתח בין שני מוליכי השיטה או בין מוליך השיטה לבין האדמה;

"מתח גבוה" – מתח ששיעורו בפעולה עולה על אלף וולט בין המוליכים;

"מתח נמוך" – מתח ששיעורו בפעולה עולה על מתח נמוך מאוד אולם אינו עולה על אלף וולט בין המוליכים;

"מתח נמוך מאוד" – מתח ששיעורו בפעולה אינו עולה על 50 וולט בין המוליכים;

"נומינלי" – שיעור נקוב אשר לו נבנה המיתקן וחלקיו;

"פס השוואת הפוטנציאלים" – פס שאליו מתחברים מוליכי הארקה ומוליכי החיבור;

מיום 5.2.1981

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4151 מיום 5.8.1980 עמ' 2162

הוספת הגדרת "פס השוואת הפוטנציאלים"

"צרור" – מספר מוליכים מבודדים של רשת אווירית, מפותלים ביניהם ומיועדים להתקנה משותפת ברשת אווירית מבודדת; יכול שבאותו צרור יהיו מוליכים השייכים לקווים או למעגלים שונים;

מיום 26.7.1996

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5656 מיום 26.1.1995 עמ' 640

תק' תשנ"ה-1995 (תיקון) תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5725 מיום 28.12.1995 עמ' 311

הוספת הגדרת "צרור"

"קו" – מעגל המחבר מקור אספקה או מקור זינה ישירות או דרך מבטח עם לוח חלוקה אחד או יותר;

"קצר" – חיבור בעל התנגדות חשמלית נמוכה יחסית, אשר נעשה באקראי או במתכוון בין נקודות שביניהן קיים מתח;

"רשת עילית" – מערך מוליכים המיועדים להעברת אנרגיה חשמלית או הארקת הגנה (PE), המתוחים באוויר בין עמודים, סמכים, חלקי קונסטרוקציה וכדומה;

מיום 6.12.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6131 מיום 6.11.2001 עמ' 71

הוספת הגדרת "רשת עילית"

"שיטה" – שיטה לאספקת חשמל המאופיינת בשיעורי המתחים, התדירות, סוג הזרם, מספר המוליכים והחיבור ביניהם;

"תיבה" – אבזר תקני ממתכת, מחומר פלסטי או מחומר אחר, שנועד לשמש מקום לטיפול במוליכים וכיסוי מגן על המוליכים ועל הציוד החשמלי המותקן בו;

"תיבת מעבר" – תיבה שאין קיימים בה חיבורים בין המוליכים;

"תיבת חיבור" או "תיבת הסתעפות" – תיבה המיועדת לחיבורים בין המוליכים;

"תיל" – מוליך מתכתי יחיד או שזור, עשוי בצורת חוט או חבל או בדומה;

"תכנית טכנית" – תכנית של מיתקן חשמלי, לרבות סכימה חשמלית של לוח, קו או מעגל, חתומה ביד חשמלאי;

"תקן" – תקן ישראלי שנקבע לפי חוק התקנים, תשי"ג-1953, ובהעדר תקן ישראלי – תקן או מיפרט כפי שהורה המנהל בכל מקרה או סוגי מקרים;

"תקני" – חומר או מוצר מתאים לדרישות שבתקן;

"תקנות ההארקות" – תקנות החשמל (הארקות או הגנות אחרות), תשכ"ב-1962;

"תקנות המובילים" – תקנות החשמל (התקנת מובילים), תשכ"ו-1965;

"תקנות הכבלים" – תקנות החשמל (התקנת כבלים), תשכ"ז-1966.

 

 

פרק ב': מבנה מוליך מתכתי והתקנתו

2. התקנת מוליכים

(א)  לא יתקין אדם, לא ישנה, לא יתקן ולא יבדוק מוליך ואבזריו במיתקן חשמלי אלא אם הוא חשמלאי.

(ב)  מוליכים ואבזריהם לא יותקנו אלא בהתאם להוראות תקנות אלה ולפי תכנית טכנית של מיתקן חשמלי.

3. אופן התקנה

(א)  מוליך של מיתקן חשמלי יותקן באופן המבטיח את קיומו של המיתקן החשמלי לאורך ימים. סידורי ההגנה של המוליך יהיו נאותים ויעילים.

(ב)  מוליך יותקן באופן שלא ישפיע השפעה מזיקה על מערכות של שירותים אחרים ולא יושפע מהם לרעה.

(ג)   מוליך יותקן באופן שזיהויו יהיה נוח וקל.

4. חומר מוליך

מוליך יהיה ממתכת, מצירוף מתכות או מסגסוגת של מתכת.

5. התאמת מוליך

(א)  מבנה המוליך יענה על הדרישות הטכניות, הפיזיקליות והכימיות של מקום ההתקנה.

(ב)  סוג המוליך יותאם לתנאי המקום ולדרישות החשמליות של המיתקן החשמלי.

 

6. תקניות המוליך

מוליך במיתקן חשמלי יהיה תקני.

7. חתכי המוליך

(א)  תיל בעל חתך עגול או גזרתי (סקטורלי), יהיה ככל האפשר בעל חתך בממ"ר של אחד מאלה:

0.5; 0.75; 1; 1.5; 2.5; 4; 6; 10; 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120; 150; 185; 240; 300; 400; 500; 600.

(ב)  תיל יהיה שזור כאשר –

(1)   הוא חשוף, וחתכו הוא 25 ממ"ר או יותר;

(2)   הוא מבודד ומושחל בצינור, וחתכו 10 ממ"ר או יותר.

8. התאמת חתך המוליך לעצמת הזרם

(א)  מוליך יהיה בעל חתך מתאים לעצמת הזרם המיועד לעבור בו, לתנאי המקום ולאופן התקנתו.

(ב)  מוליך הארקה יהיה בעל חתך כנדרש בתקנות ההארקות.

(ג)   מוליך ברשת עילית, או מוליך המותקן מחוץ למבנה על פני קיר מלבר, יהיה בעל חתך בהתאם לדין.

9. חתך מינימלי של מוליך במיתקן מתח נמוך

(א)  מוליך מנחושת המותקן במיתקן חשמלי למתח נמוך, יהיה בעל חתך מינימלי בהתאם לייעודו, כמפורט להלן:

(1)   במעגלים ביתיים סופיים למאור ללא בתי תקע –                        1.0 ממ"ר;

(2)   במעגלים ביתיים סופיים למאור ולמכשירים או למכשירים בלבד –      1.5 ממ"ר;

(3)   במעגלים סופיים למנועים או לציוד אחר –                               1.5 ממ"ר;

(4)   במעגלי הארקה –                                                                 1.5 ממ"ר.

(ב)  מוליך עשוי מתכת שאינה נחושת יהיה בעל חתך מותאם ליחס בין ערכי ההתנגדות הסגולית של הנחושת ושל המתכת האחרת, ובלבד שחתכו של מוליך עשוי אלומיניום לא יפחת מ-2.5 ממ"ר.

10. בידוד המוליך

מוליך יהיה בעל בידוד תקני או יבודד מבחינה חשמלית מסביבתו בהתאם למתח המיתקן שבו הותקן ולמקום התקנתו.

11. סימון מוליכים

(א)  בידוד של מוליך במיתקן יהיה בעל צבע מיוחד בהתאם לייעודו ויסומן לפי הצורך; הצבע והסימון יהיו בני קיימא ונוחים לזיהוי;

(ב)  הבידוד יהיה בעל צבע כמפורט להלן:

(1)   לזרם חילופין:

(א)   מופע – חום; במעגלים תלת מופעיים יוסף סימן, כגון שרוול או טבעת סימון, המציין את שייכותו של כל מוליך למופע מסוים;

(ב)   אפס (N) – כחול;

(ג)    PEN – כחול עם סימון באמצעות שרוול או כיוצא באלה, בצבע צהוב/ירוק בכל קצה;

(ד)    הארקה (PE) – שילוב של הצבעים צהוב/ירוק;

(ה)   מוליך המחבר בין מוליך PEN שבכניסת קו הזינה למבנה ובין פס השוואת הפוטנציאלים של המבנה, יהיה בצבע כחול עם סימון, כגון שרוול, בצבע צהוב/ירוק בכל קצה;

(ו)    מוליכי מופע, אפס (N) ו-PEN המשמשים בצרור יהיו בצבע שחור ויסומנו בהתאם לייעודם;

(2)   לזרם ישר –

(א)   מוליכי הקטבים – צבע כלשהו למעט צהוב, ירוק ושילוב צהוב/ירוק;

(ב)   מוליך הארקה (PE) – שילוב של הצבעים צהוב/ ירוק;

(3)   לפיקוד ובקרה – צבע כלשהו למעט צהוב,ירוק ושילוב צהוב/ירוק.

(ג)   אם אין צבע הבידוד של המוליך או הסימון הנדרש עבורו בקצהו החופשי מאפשר זיהוי חד משמעי, יותקן בקצה האמור שרוול המסומן בהתאם לייעודו.

(ד)  במיתקן קיים שבו הוחלפו מוליכים יותקנו שלטי אזהרה בנוסח: "זהירות – הצבע הכחול של בידוד מוליך במיתקן יכול שיסמן מוליך אפס (N) או מוליך מופע".

(ה)  שילוט כאמור יותקן הן בלוח הראשי והן בכל לוח משנה שבקו הניזון ממנו ואשר בוצע בו שינוי כאמור.

מיום 5.2.1981

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4151 מיום 5.8.1980 עמ' 2162

החלפת תקנה 11

הנוסח הקודם:

11.  מוליך או בידודו יהיה בעל גוון או סימון מיוחד בהתאם לייעודו במיתקן, במעגל או בקו; הצבע או הסימון יהיה יעיל, בר קיימא ונוח לזיהוי וימלא אחר התנאים האלה:

(1)  המוליך או בידודו יהיה בעל גוון כמפורט בזה:

(א) לזרם חילופין    (ב) לזרם ישר

ייעוד המוליך  גוון  ייעוד המוליך  גוון

(1)  פזה    חום  (1) פוזיטיבי  אדום

(2)  אפס    שחור  (2) נגטיבי  שחור

(3)  הארקה  צהוב-ירוק  (3) תווך  כחול;

(2)  הותקן מיתקן חשמלי לזרם חילופין תלת-פזי עם מוליך אפס או בלעדיו, יהיה כל מוליך פזה או בידודו מאותו מעגל או מאותו קו שבמיתקן התלת-פזי בעל גוון חום, ובנוסף לכך יכול מוליך הפזה או בידודו להיות מסומן בסימן זיהוי מיוחד לו באחד המספרים 1, 2, או 3;

(3)  על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), יכול מוליך פזה או בידודו במעגל בקרה או ויסות של מיתקן חשמלי להיות בעל גוון שונה מהנקוב בפסקה (1)(א)(1);

(4)  חשמלאי רשאי לסמן מוליך בעזרת תווית, שעליה מוטבע אחד הסימנים 1, 2, או 3 לכל מוליך פזה בהתאם לייעודו, סימן "0" למוליך האפס וסימון === למוליך ההארקה;

(5)  הותקן מיתקן חשמלי, מעגל או קו מקטעי מוליכים, תישמר רציפות הגוונים או הסימון של המוליכים או בידודם לאורך המיתקן, המעגל או הקו;

(6)  על אף האמור בפסקה (1)(א)(1) יכולים מוליכי פזות או בידודם המותקנים במיתקנים חשמליים למתח גבוה להיות בגוונים שאינם חום, לרבות הצבעים אדום, צהוב וכחול.

 

מיום 26.7.1996

תק' תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5656 מיום 26.1.1995 עמ' 640

תק' תשנ"ה-1995 (תיקון) תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5725 מיום 28.12.1995 עמ' 311

החלפת תקנה 11

הנוסח הקודם:

11.  בידודו של מוליך יהיה בעל צבע מיוחד בהתאם לייעודו במיתקן, במעגל או בקו; הצבע יהיה יעיל, בר קיימא ונוח לזיהוי וימלא אחר התנאים האלה:

(א)  בידוד יהיה בעל צבע במפורט בזה –

(1)  לזרם חילופין:

(א)  מופע (פזה) פרט למוליך מופע שהותקן לבקרה או לויסות במעגל חשמל – חום, כחול או סגול.

(ב)  מוליך מופע שהותקן לבקרה או לויסות במעגל חשמלי – כל צבע, למעט ירוק או צהוב או שילובם.

(ג)  אפס – שחור.

(ד)  הארקה – צהוב וירוק לסירוגין בהתאם לתקן.

הוראות אלה לא יחולו על מוליכים המותקנים בלוח חשמל, אלא אם אלה מוליכי הארקה.

(2)  לזרם ישיר:

(א)  חיובי – חום.

(ב)  שלילי – שחור.

(ג)  תווך – כחול.

(ב)  בידודו של מוליך החיבור המוגן בשיטת איפוס, צהוב וירוק לסירוגין, בהתאם לתקן.

(ג)  בידודו של מוליך המחבר את מוליך האפס של קו הזינה של מיתקן חשמלי עם פס השוואת הפוטנציאלים במיתקן המוגן בשיטת איפוס – שחור.

(ד)  בידודו של מוליך בכבל המובא לתיבה, מכשיר, לוח או כל אביזר חשמלי אחר יהיה בעל צבע או בעל סימון המאפשר זיהוי קל.

(ה)  שרוול מבדד המותקן על קצה מוליך יסומן בהתאם לייעודו, אלא אם צבע הבידוד של המוליך או הסימון בקצהו החופשי של השרוול מאפשר זיהוי קל.

(ו)  בידודם של פסי צבירה בלוחות חשמל יהא כל צבע למעט ירוק או צהוב או שילובם.

(ז)  פסי צבירה גלויים בלוחות חשמל יסומנו בצורה בר-קיימא בהתאם לייעודם.

 

פרק ג': התקנה סמויה או חשיפה של מוליך

12. תנאי התקנה

(א)  לא יותקן מוליך בהתקנה סמויה או חשיפה אלא במוביל ובהתאם להוראות תקנות המובילים והוראות תקנות אלה.

(ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), ניתן להתקין מוליך הארקה או אלקטרודת הארקה בהתקנה סמויה ללא מוביל, ובלבד שנתמלאו הוראות תקנות הארקות.

13.הפרדת קווים או מעגלים בצינור

(א)  לא יותקנו בצינור אחד מוליכים מבודדים המשמשים קווים או מעגלים שונים.

(ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), ניתן להתקין בצינור אחד מוליכים המשמשים קווים או מעגלים שונים המשולבים בפעולתם ובפיקוד שלהם, ובלבד שהקווים או המעגלים מיועדים למערכות מיוחדות, לתאורה במקומות ציבוריים או למנועים ולציודם החשמלי.

(ג)   לענין תקנת משנה (ב) יראו חיבורי חשמל של חברת החשמל מן הרשת עד למקום המונים החשמליים של צרכניה כקווים או כמעגלים המשולבים בפעולתם ובפיקוד שלהם.

(ד)  הותקנו מוליכים מבודדים בצינור אחד בהתאם להוראות תקנת משנה (ב), יהיה בידוד המוליכים מותאם למתח הגבוה ביותר של הקו או המעגל שבצינור המשותף.

(ה)  על אף האמור בתקנת משנה (א), כאשר לא קיימת אפשרות סבירה להוספת צינור במיתקן חשמלי קיים, ניתן להתקין בצינור אחד מוליכים מבודדים המשמשים קווים שונים ובלבד שהצינור הוא בעל קוטר שאינו קטן מהמתקבל מחישוב המשוואה

ואם קיימת בתוואי הצינור תיבה, תותקן בה מחיצה המפרידה בין הקווים השונים.

(ו)   לצורך המשוואה שבתקנת משנה (ה) משמעות הסימנים היא:

D – קוטר פנימי של הצינור, במילימטרים;

di – קוטר חיצוני של כל מוליך מבודד המושחל, במילימטרים.

(ז)   בזמן הפרדת חיבור המשותף לצרכנים אחדים, והמוגן באמצעות נתיך משותף, מותר לחברת החשמל –

1.     להתקין מוליך אפס משותף למעגלים או לקווים העוברים באותו צינור;

2.     על אף האמור בתקנת משנה (ה), להתקין מוליכים מעל למותר לפי המשוואה, בתנאי שבזמן השחלתם לא ייגרם להם נזק.

מיום 27.1.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5162 מיום 27.1.1989 עמ' 418

הוספת תקנת משנה 13(ז)

14. התקנת מוליך מבודד במוביל המותקן בקרקע

(א)  לא יותקן מוליך מבודד במוביל הטמון באדמה אלא אם המוביל הוא מפלדה או פלסטי קשיח-כבד ואטום לכל ארכו; חובת האטימה אינה חלה על צינור המכיל מוליך הארקה בלבד.

(ב)  לא יותקן מוליך מבודד במוביל טמון ברצפה אלא אם המוביל אטום לכל ארכו ומוגן בפני פגיעות מיכניות באמצעות כיסוי מגן.

15. התקנת מוליך מבודד בתעלה

(א)  לא יותקן מוליך מבודד בתעלה אלא אם מבנה התעלה והתקנתה תואמים את הוראות הפרק השביעי של תקנות המובילים.

(ב)  לא יותקנו מוליכים מבודדים השייכים לקווים שונים או למעגלים שונים ביחד בתעלה פתוחה או בתעלה בעלת מכסים, אלא אם אוגדו המוליכים בהתאם להשתייכותם למעגל או לקו, או שהמעגלים והקווים יותקנו במרחק מתאים זה מזה או יפורדו באמצעות מחיצות קבועות.

(ג)   התקנת מוליכים כאמור בתקנת משנה (ב), תבוצע באופן שיבטיח מניעת נזק או תקלה לשאר המוליכים המבודדים השייכים לקווים או למעגלים אחרים שבתעלה, בשעת התהוות קשת באחד המוליכים  המבודדים שבתעלה.

(ד)  כל אגד של מוליכים מבודדים השייכים למעגל אחד או לקו אחד יצוייד בסימן בר-קיימא ונראה לעין, המאפשר זיהוי המעגל או הקו בנקל.

16.  התקנת מוליך במוביל מתכתי מגנטי

לא יותקנו מוליכים במיתקן לזרם חילופין אם עצמת הזרם העוברת בהם היא מעל 25 אמפר והמוביל שבו הם מותקנים הוא בעל מוליכות מגנטית יחסית גבוהה מאוד, אלא אם אוגדו מוליכי כל מעגל וכל קו בנפרד והושחלו בצינור המיוחד למעגל או לקו.

17. התקנת מוליך הארקה חשוף במוביל אטום

(א)  לא יותקן מוליך הארקה חשוף במוביל אטום אלא באחד מן התנאים הבאים:

(1)   המוליך מותקן עם כבל משוריין או כבל בעל עטיפה מתכתית;

(2)   המוליך מותקן עם כבל בעל עטיפה אל-מתכתית והמוביל הוא אחד מאלה:

(א)   צינור עגול שקטרו הפנימי הוא לפחות 100 מילימטר;

(ב)   מוביל אחר שצלעו לפחות 50 מילימטר.

(ב)  לא יותקן מוליך הארקה חשוף במוביל אטום כאשר מוליך אחר בו חסר עטיפה מתכתית.

18. התקנת מוליך חשוף במוביל

(א)  לא יותקן מוליך חשוף בתעלה אטומה, אלא אם הוא מוליך חשוף יחיד במוביל העשוי חומר מבדד מותאם למתח שבו עובד המוליך, או אם הוא מוליך הארקה ובכפוף לתקנה 17.

(ב)  לא יותקן מוליך חשוף, פרט למוליך הארקה, בתעלה פתוחה או בתעלה עם מכסים, אלא אם חוזק למבדדים תקניים, המותאמים למתח שבו עובד המוליך שהותקנו בתוך התעלה.

(ג)   מוליך הארקה יחוזק למבנה התעלה באופן יעיל ובר-קיימא.

19. מרחק בין מולכים חשופים ובין מוליך חשוף לבין גוף מאורק המותקנים בתעלה פתוחה או בתעלה חשופה      (א)   לא יותקנו מוליכים חשופים בתעלה פתוחה או בתעלה חשיפה אלא אם המרחק המינימלי בין המוליכים החשופים השייכים לאותו מעגל או לאותו קו או בין המוליך החשוף לבין גוף מוארק הוא כמפורט להלן:

(1)   במיתקנים למתח נמוך – 30 מילימטר;

(2)   במיתקנים למתח גבוה – כמפורט בטור ב' להלן בהתאם למתח המצויין בטור א' שלצדו:

טור א'                             טור ב'

מתח שלוב של המיתקן בקו"ק   מרחק במילימטרים

1 עד 3                             75

6                                    100

10                                  125

15                                  160

20                                  190

30                                  260

40                                  360

60                                  470

110                                 800

(ב)  לא יותקנו מוליכים חשופים של מעגלים שונים בתעלה פתוחה או בתעלה חשיפה משותפת, אלא אם המרחק המינימלי בין מוליכים חשופים השייכים למעגלים שונים כפול בשיעורו מהנקוב בתקנת משנה (א).

(ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א), יכול המרחק בין המוליכים החשופים, בין המוליך החשוף לבין גוף מוארק, להיות קטן מהאמור בתקנת משנה (א) אם הותקנה ביניהם מחיצה מבדדת או מוארקת המותאמת למתח שבו עובד המוליך החשוף.

(ד)  התקנת מוליכים בתעלה פתוחה או בתעלה חשיפה, הנמצאת היא ואבזריה בתוך תא מבנה או שטח גדור והם סגורים והגישה אליהם מותרת לחשמלאי או לאדם בפיקוחו ובהשגחתו בלבד, פטורה מהוראות תקנות משנה (א)(2) ו-(ב).

20. מוליך חשוף המשמש פס-צבירה והתקנתו בתעלה

(א)  לא יותקן מוליך חשוף בתעלה פתוחה או בתעלה עם מכסים כשהמוליך משמש מקור זינה או מקום חלוקה והסתעפות (להלן – פס-צבירה), אלא אם מבנהו וחתכו מותאמים לעצמת הזרם העובר בו כנקוב בתקן לפס-צבירה ובהתאם לדין.

(ב)  החתכים של קטעי פס-הצבירה וממדיהם יהיו אחידים ושווים לכל ארכם.

(ג)   חתך התקני החיבור להתפשטות אורכית בין קטעי פס-צבירה לא יפחת מחתך פסי הצבירה.

(ד)  התקנתו וחיזוקו של פס-צבירה יותאמו לכוחות האלקטרודינמיים העלולים להופיע במיתקן.

21. הגנה בפני שריפה והתפשטות אש

(א)  לא יותקן מוליך בארובות או בתעלות המשמשות מובילי עשן או אמצעי להתפשטות אש.

(ב)  במקומות שקיימת בהם סכנה מוגברת של שריפות או של התפשטות אש, לא יותקן מוליך אלא אם הוא חשוף או בעל עטיפה בלתי בעירה, וחוזק למבדדים בלתי בעירים ובלתי מתלקחים.

(ג)   לא יותקן מוליך בתעלה העלולה להוות מקום להתפשטות אש, אלא אם הותקנו בתעלה מחיצות או אמצעים אחרים המונעים התפשטות האש, בנוסף למילוי הוראות תקנת משנה (ב).

 

פרק ד': התקנה גלויה של מוליך

22. התקנת מוליך חשוף

מוליך חשוף ניתן להתקין בהתקנה גלויה במקומות המפורטים להלן:

(1)  במקום שבו תנאי הסביבה עלולים לגרום לקלקול או לבלאי מואץ של הבידוד, או אם אין אפשרות אחרת לתת זינה למיתקן; הגישה למוליך חשוף כאמור תתאפשר לחשמלאי בלבד והתקנתו תמנע גישה באקראי אליו או נגיעה בו;

(2)  ברשת עילית בכל מתח שהוא.

מיום 6.12.2001

תק' תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6131 מיום 6.11.2001 עמ' 71

החלפת תקנה 22

הנוסח הקודם:

מוליך חשוף בהתקנה גלויה

22.  ניתו להתקין מוליך חשוף בהתקנה גלויה רק במקום שבו תנאי הסביבה מביאים לידי קלקול או לבלאי מהיר של בידוד, או אם אין אפשרות אחרת לתת זינה למיתקן, ולא יותקן מוליך חשוף בהתקנה גלויה אלא אם הגישה אליו היא לחשמלאית בלבד, והתקנת המוליך מונעת גישה באקראי אליו או נגיעה בו.

23. מיקום התקנה גלויה

(א)  לא יותקן מוליך בהתקנה גלויה במקומות בהם קיימת סכנה מוגברת של שריפה, התפשטות אש, התפוצצות או פגיעות מיכניות.

(ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), ניתן להתקין מוליך בהתקנה גלויה בחדרי מצברים נפרדים ומאווררים המיועדים לאספקת חשמל.

24. איסור התקנה גלויה במקומות ציבוריים

לא יותקן מוליך בהתקנה גלויה בתיאטרון, בבית קולנוע או במקומות ציבוריים סגורים ומקורים.

25.  אופן התקנה גלויה

(א)  מוליך בהתקנה גלויה יותקן במידת האפשר בקווים אפקיים או אנכיים, לפי הענין.

(ב)  מוליך בהתקנה גלויה יוגן בפני פגיעות מיכניות ובפני נגיעה מקרית בו עד לגובה של 2.0 מטר לפחות מהרצפה, כאשר מתח העבודה של המוליך הוא מתח נמוך ועד לגובה של 2.5 מטר לפחות, כאשר מתח העבודה של המוליך הוא מתח גבוה.

(ג)   התקנת מוליך בהתקנה גלויה בתוך תא, מבנה או שטח גדור שהוא סגור והגישה אליו מותרת לחשמלאי או לאדם בפיקוחו ובהשגחתו בלבד, פטורה מהוראות תקנות משנה (א) ו-(ב).

26. התקנה גלויה על פני מבנה

(א)  לא יותקן מוליך בהתקנה גלויה על פני מבנה אלא על מבדדים המחוזקים למבנה קבוע והמותאמים למתח שבו עובד המוליך, למקום התקנתו, ולהוראות תקנות אלה.

(ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), ניתן להתקין מוליך הארקה באופן ישיר על פני מבנה אם חלק המבנה שעליו מותקן מוליך ההארקה אינו עשוי מחומר מתלקח ובכפיפות להוראות תקנות ההארקות.

27. התקנת מוליך בקרבת מערכת של שירות אחר ובהצטלבות עמה

לא יותקן מוליך בהתקנה גלויה בקרבת מערכת שירות אחר או בהצטלבות עמה, אלא אם המוליך חוזק למבדדים או למחזיקים אחרים המונעים התקרבות המוליך למערכת המתכתית של השירות האחר, והמרחק המינימלי בין המוליך לבין מערכת השירות האחר הוא כמפורט בתקנות 33 או 34.

28. חיזוק פס-צבירה למבדד

פס צבירה יחוזק למבדד באופן שהמוליך יהיה חפשי בהתפשטותו ובהתכווצותו עקב השפעת הטמפרטורה של הסביבה שבה מותקן המוליך או מפאת החום הנוצר במוליך כאשר עובר בו זרם חשמלי.

29. הגנה על מוליך חשוף

הגנה על מוליך חשוף תיעשה באמצעות אחד מאלה:

(1)  רישות, גידור או כיסוי מגן סביב המוליכים השייכים לאותו מיתקן חשמלי;

(2)  התקנה נפרדת של כל מוליך חשוף במוביל העשוי מחומר מבדד המותאם למתח שבו עובד המוליך החשוף, ובלבד שהמוליך יהיה בעל חוזק מיכני מספיק לעמידה בפני הפגיעות המיכניות שבמקום ההתקנה.

30. הגנה על מוליך מבודד

הגנה על מוליך מבודד תיעשה באמצעות אחד מאלה:

(1)  רישות, גידור או כיסוי מגן סביב המוליך או המוליכים השייכים לאותו מיתקן חשמלי;

(2)  התקנת המוליך המבודד או המוליכים המבודדים מאותו מעגל חשמלי במוביל בעל חוזק מיכני מספיק לעמידה בפני פגיעות מיכניות שבמקום ההתקנה.

31. מרחקי חיזוק של מבדדים לאורך המוליכיםבמתח נמוך

(א)  המרחק בין שתי נקודות חיזוק של מוליך בהתקנה גלויה ובמתח נמוך, יהיה מותאם לתנאים המיכניים שבהם יימצא המוליך בזמן שירותו.

(ב)  בכפוף לתקנת משנה (א), המרחק המירבי בין שתי נקודות חיזוק של מבדדים לאורך מוליך כשהוא מותקן על פני מבנה מלגו יהיה כמפורט בטבלה להלן:

מרחק קביעה מירבי בס"מ

חתך המוליך             בחיזוק         בחיזוק

בממ"ר            על מבדדי הדק על מבדדים

(1)   מ-1 עד 1.5                 50               100

(2)   מ-2.5 עד 10               100              250

(3)   מ-16 עד 70                120              300

(4)   מ-95 עד 120              120              600.

(ג)   המרחק בין החיזוק לבין הכניסה של המוליך למוביל, לאבזר או למבנה אחר לא יעלה על המרחקים הנקובים בתקנת משנה (ב) לגבי חיזוק על מבדדי הדק.

32. מרחק בין מוליכים מבודדים במתח נמוך

(א)  המרחק בין מוליכים מבודדים במתח נמוך השייכים למעגל אחד, יהיה מותאם לכוחות האלקטרודינמיים העלולים לפעול עליהם בזמן שירותו של המעגל.

(ב)  המרחק המירבי בין שני מוליכים מבודדים במעגל אחד במתח נמוך כשהם מותקנים על פני מבנה מלגו, יהיה כמפורט בטבלה שלהלן:

מרחק מירבי בין מוליכים בס"מ

חתך המוליך        בחיזוק המוליך בחיזוק המוליך

בממ"ר            על מבדדי הדק על מבדדים

(1)   מ-1 עד 10                  3.5              7.0

(2)   מ-16 עד 25                5.0              10.0

(3)   מ-35 עד 120              7.0              20.0.

(ג)   בין קבוצות מוליכים מבודדים השייכים למעגלים שונים במתח נמוך המותקנים על צד אחד של מבנה מלגו, תותקן הפרדה חזותית באמצעות מחיצה או סימון, או יישמר מרחק בין המוליכים ממעגלים שונים בשיעור פי 1.5 מהמפורט בטבלה שבתקנת משנה (ב).

33. מרחקים מינימליים בין מוליכים מבודדים במתח נמוך המותקנים על פני מבנה מלגו

(א)  המרחק המינימלי בין מוליכים מבודדים השייכים למעגל אחד במתח נמוך המותקנים על פני מבנה מלגו, וכן בין מוליך מהמעגל לבין פני המבנה, יהיה כמפורט בטור ב' להלן המתייחס לתנאי מקום ההתקנה כמפורט בטור א' שלצדו:

טור א'                                           טור ב'

מקום ההתקנה                                מרחק בס"מ

(1)   מקום יבש           בין מוליכים                   2

בין מוליך לבין מבנה       1

(2)   מקום לח             בין מוליכים                   3

בין מוליך לבין מבנה       2

(3)   מקום רטוב         בין מוליכים                   4

בין מוליך לבין מבנה       3

פרסום

(ב)  בין קבוצות מוליכים מבודדים השייכים למעגלים שונים במתח נמוך המותקנים על צד אחד של מבנה מלגו, תותקן הפרדה חזותית באמצעות מחיצה או סימון, או יישמר מרחק בין מוליכים ממעגלים שונים בשיעור פי 1.5 מהמפורט בתקנת משנה (א).

34. מרחקים מינימליים בין מוליכים חשופים במתח נמוך המותקנים על פני מבנה מלגו

(א)  המרחק המינימלי בין מוליכים חשופים השייכים למעגל אחד במתח נמוך המותקנים על פני מבנה מלגו, וכן בין מוליך חשוף מהמעגל לבין פני המבנה, יהיה כמפורט בטור ב' להלן לפי שיעור המרחק בין מקומות החיזוק לאורך המוליך כמפורט בטור א' שלצדו:

טור א'                                   טור ב'

מרחק בין מקומות החיזוק               מרחק מינימלי

לאורך המוליך – במטרים                  בסנטימטרים

(1)   אינו עולה על 2                              5

(2)   מ-2 עד 4                                      10

(3)   מ-4 עד 6                                      15

(4)   עולה על 6                                     20.

(ב)  בין קבוצות מוליכים חשופים השייכים למעגלים שונים במתח נמוך המותקנים על אותו צד על מבנה מלגו, תותקן הפרדה חזותית באמצעות מחיצה או סימון, או יישמר מרחק בין מוליכים במעגלים שונים בשיעור פי 1.5 מהמפורט בתקנת משנה (א).

35. התקנת מוליכים מפותלים

על פני מבנה מלגו לא יותקנו מוליכים מבודדים מפותלים או מוליכים שקיים ביניהם מגע אלא אם הם שייכים לפזה אחת או לקוטב אחד שבמעגל.

36. התקנה גלויה במעברים

במעבר דרך תקרות, קירות או מחיצות או דרך חלקי מבנה אחרים יוגנו המוליכים באחד מאלה:

(1)   מעבר חפשי המותאם מבחינה חשמלית ומיכנית;

(2)   כיסוי מגן על המוליכים המותאם מבחינה חשמלית ומיכנית;

(3)   מבדד מעבר המותאם למתח שבו עובד המוליך ולמקום ההתקנה.

37. חתך מינימלי של מוליך במיתקן מתח גבוה

(א)  מוליך חשוף מנחושת המותקן במיתקן חשמלי למתח גבוה, יהיה בעל חתך מינימלי של 10 ממ"ר.

(ב)  מוליך עשוי מתכת שאינה נחושת יהיה בעל חתך מותאם ליחס בין ערכי החוזק המיכני של הנחושת ושל המתכת האחרת, ובלבד שחתכו של מוליך העשוי אלומיניום לא יפחת מ-16 ממ"ר וחתכו של מוליך העשוי פלדה לא יפחת מ-6 ממ"ר.

38. חתך מינימלי של מוליך במיתקן למתח נמוך המותקן על פני מבנה מלבר

מוליך חשוף, בלתי שזור, המותקן במיתקן למתח נמוך ומחוזק על פני מבנה מלבר, יהיה בעל חתך מינימלי כמפורט בטור ב' להלן לפי שיעור המרחק בין שני מקומות חיזוק סמוכים לאורך המוליך כמפורט בטור א' שלצדו:

טור א'                                טור ב'

מרחק בין שני מקומות                חתך מינימלי

חיזוק סמוכים – במטרים                   בממ"ר

(1)   אינו עולה על 1                       1.5 בנחושת

(2)   מ-1 עד 20                             4.0 בנחושת

(3)   מעל 20                                  6.0 בנחושת

39. חתך מוליך המשמש כמקור זינה

על אף האמור בתקנה 38, לא יפחת מ-16 ממ"ר החתך המינימלי של מוליך חשוף בלתי שזור העשוי מנחושת בצורת מוט עגול ומשמש כמקור זינה למנופים, לעגורנים או למכונות ניידות אחרות; אם עשוי המוליך מנחושת שלא בצורת מוט עגול, לא תהיה הצלע הקטנה של החתך פחותה מ-4 מ"מ.

40. התקנת הסתעפות ממוליך בהתקנה גלויה

הסתעפות ממוליך בהתקנה גלויה תיעשה קרוב ככל האפשר למקום החיזוק של המוליך שממנו נעשית ההסתעפות; המרחק בין מקום ההסתעפות לבין מקום החיזוק של המוליך המסתעף לא יעלה על 25 סנטימטרים, אלא אם שיטת ההתקנה מחייבת אחרת.

41. הצטלבות בין מוליכים בהתקנה גלויה על פני מבנה

תימנע ככל האפשר הצטלבות בין מוליכים חשופים המותקנים בהתקנה גלויה על פני מבנה; אם אי אפשר למנוע את ההצטלבות, יישמר בין המוליכים החשופים במקום ההצטלבות מרחק מתאים המונע התהוות פריצה חשמלית בין המוליכים המצטלבים או מעבר זרם חשמלי ביניהם, או שהמוליכים החשופים יבודדו במקום ההצטלבות וטיב הבידוד יהיה מותאם למתח שבו עובד המוליך ולמקום התקנתו.

 

 

פרק ה': תיבות ואבזרים והתקנתם

42. תכונות תיבה ואבזר

תיבה ואבזר יהיו תקניים ובנויים באופן שיבטיחו את כל אלה או מקצתם לפי הענין:

(1)   הגנה מיכנית וחשמלית על המוליכים והחיבורים הכלולים בהם;

(2)   הגנה בפני מגע מקרי בחלקים החיים שבתוכם;

(3)   אטימה נאותה בפני חדירת גזים, מים, אבק וחמרים מזיקים אחרים, הכל לפי מקום ההתקנה;

(4)   רציפות חשמלית, כנדרשת בתקנות ההארקות, כשהם ממתכת.

43. הגנה בפני איכול

תיבה ואבזר יהיו עשויים תוך ייצורם מחומר עמיד בפני איכול או יהיו מוגנים בפני איכול ומותאמים לתנאי המקום.

44. חוזק מיכני של תיבה או אבזר

(א)  תיבה ואבזר יהיו בעלי חוזק מיכני מספיק, בהתחשב בשימוש שעומדים לעשות בהם, ויהיו עמידים בפני פגיעות מיכניות העלולות להיות במקום ההתקנה או מוגנים באופן שלא יינזקו מפגיעות כאמור.

(ב)  תיבה המותקנת בתוך קיר או מבנה המגינים על דפנותיה, תהיה מצויידת במכסה שהוא בעל חוזק מיכני ועמיד בפני פגיעות מיכניות העלולות להיות במקום ההתקנה.

45. קביעת תיבה ואבזר

תיבה ואבזר יותקנו במקומותיהם באופן איתן ובר-קיימא; חיזוק התיבה והאבזר יהיה נפרד מחיזוק המוליכים.

46. גובה התקנת התיבה

(א)  לא תותקן תיבת חיבור בגובה פחות מ-2.0 מטר מעל הרצפה.

(ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א), ניתן להתקין תיבת חיבור בגובה נמוך מ-2.0 מטר אך לא פחות מאשר 15 סנטימטר מעל הרצפה, ובלבד שהתיבה מצויידת במכסה איתן שאינו ניתן להסרה אלא באמצעות כלי עבודה בלבד.

(ג)   על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב), ניתן להתקין תיבה באדמה, ברצפה או בגובה קטן מ-15 סנטימטר מהרצפה, ובלבד שהתיבה מולאה בחומר מבדד, או שהיא אטומה והמכסה שלה אינו ניתן להסרה אלא באמצעות כלי עבודה בלבד.

(ד)  התקנת תיבה בחדר, בתא, במבנה או בשטח גדור כשהוא נעול והגישה אליו מותרת לחשמלאי או לאדם בהשגחתו ובפיקוחו בלבד, פטורה מהוראות תקנות משנה (א) ו-(ב).

47. כניסת המוליכים לתיבה או לאבזר

(א)  מוליכים יוגנו בכניסתם לתיבה או לאבזר על ידי תרמיל הגנה מתאים, זולת אם התיבה או האבזר בנויים באופן שהכניסה אליהם מותאמת למוליכים והוא מגינה על שלמות המוליכים ועל בידוד המוליכים.

(ב)  לא יותקנו תיבה או אבזר במקום רטוב או במקום שבו נמצא חומר נפיץ, מתלקח או מאכל, אלא אם הם מצויידים, נוסף לאמור בתקנת משנה (א), בתותב אוטם המונע חדירת החמרים האמורים לתוך התיבה או האבזר.

48. פתחים בתיבה

(א)  התיבה תהיה בעלת פתחים המיועדים לכניסת המוליכים.

(ב)  הפתחים בתיבה ייעשו באופן שהמוליכים ובידודם לא ייפגעו בכניסתם לתיבה ויישמר חזקה המיכני והחשמלי של התיבה.

49. מקום חיבור בין מוליכים

(א)  לא ייעשה חיבור בין מוליכים בהתקנה סמויה או חשיפה אלא בתיבה.

(ב)  בהתקנה גלויה ניתן לבצע חיבורים בין מוליכים ללא תיבה.

50. אופן החיבור בין המוליכים

(א)  לא ייעשה חיבור בין מוליכים אלא באמצעות מהדקים תקניים מותאמים לחתך המוליך, באמצעות ברגים, באמצעות מסמרות, על ידי חיבור מיכני בלחיצה, על ידי אינוך או על ידי ריתוך.

(ב)  נעשה החיבור בין המוליכים על ידי אינוך, יהיה החומר המאנך בלתי מאכל ובלתי מאוכל.

(ג)   נעשה החיבור בין המוליכים בתיבה והמוליך הוא בחתך עד 6 ממ"ר כשהוא עשוי נחושת או 10 ממ"ר כשהוא עשוי אלומיניום, אין להשתמש בסימרור, בריתוך, באינוך או בחיבור אחר שאינו ניתן להפרדה.

51. חוזק החיבור

החיבור בין המוליכים יהיה איתן ובר-קיימא, יבטיח מגע נאות בין המוליכים מבחינה מיכנית וחשמלית ולא יגרום החבור לאיכול או לעליית טמפרטורה מוגברת בזמן מעבר הזרם החשמלי בעוצמה שלה מיועד המוליך.

52. חשיפת המוליך

(א)  לא יוסר בידוד מוליך אלא בהתאם לצרכי ביצוע העבודה.

(ב)  מוליך שבידודו הוסר בהתאם לתקנת משנה (א), יבודד לאחר סיום העבודה בו, באופן שההבדדה תהיה שוות ערך להבדדה המקורית.

53. חיבור קצות המוליכים השזורים

(א)  מוליכים שזורים יצויידו קצותיהם בנעלי-כבל או בהתקן מותאם לחתך המוליך, באופן המבטיח חיבור יעיל ובר-קיימא ומגע חשמלי נאות בין העורקים שמהם מורכב המוליך השזור.

(ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) ניתן לוותר במוליך שזור על נעל כבל או התקן מיוחד, אם הדקי החיבור של האבזר בנויים באופן או מצויידים בהתקן המבטיחים חיבור יעיל ובר-קיימא ומגע חשמלי נאות בין העורקים שמהם מורכב המוליך השזור ובין המוליך לבין הדק החיבור באבזר.

 

54. אורך קצות המוליכים

קצה המוליך שבתוך תיבת החיבורים או בתוך האבזר, יהיה בעל אורך מספיק, המבטיח אפשרות חידוש החיבור בין המוליכים בתיבה או באבזר בהתאם לצורך וכן התקנת החיבורים בין המוליכים לבין מגעי האבזר.

55. תכונות המבדד

המבדד יהיה תקני, מותאם לתנאי המקום ובעל התכונות הבאות:

(1)   חזקו המיכני ואופן התקנתו מתאימים לנשיאת המוליך, לכוחות הפועלים עליו בזמן שירותו במיתקן ולעמידות בפני הכוחות האלקטרודינמיים העלולים להופיע בזמן של התהוות קצר במיתקן;

(2)   עשוי מחומר עמיד בפני חום הסביבה ובפני החום הנוצר עקב העברת הזרם הנומינלי במיתקן;

(3)   מותאם למתח שבו עובד המוליך הנישא על ידי המבדד;

(4)   עשוי מחומר שאינו מזיק למוליך הנישא על ידי המבדד ולבידודו ואינו גורם לאיכולו.

56. חיזוק המבדד

(א)  מבדד יחוזק לחלקי מבנה קבועים.

(ב)  חיזוק המבדד יהיה איתן ובר-קיימא לאורך ימים.

(ג)   הותקן חיזוק המבדד באמצעות ברגים או ווים, יהיו הם עשויים מחומר בלתי חליד או מוגנים בפני החלדה.

57. שיעורי התנגדות בידוד המוליכים במיתקן מתח נמוך

(א)  שיעור התנגדות הבידוד שבין שני מוליכים במעגל חשמלי אחד במתח נמוך שמתחו לאדמה אינו עולה על 250 וולט, ובין מוליך המעגל לבין גוף מוארק לא יפחת מהנתונים הבאים לפי סוג הבדיקה:

(1)   מ-1.5 מגאום, כאשר הבדיקה היא בדיקת הפעלה;

(2)   מ-0.25 מגאום, כאשר הבדיקה היא תקופתית;

(3)   שיעור התנגדות הבידוד בין המוליכים הכלולים במכשיר יהיה בהתאם לתקן של המכשיר האמור.

(ב)  בדיקת שיעורי ההתנגדות של הבידוד תיעשה במכשיר מדידה שמתחו הנומינלי אינו עולה על 500 וולט בזרם ישר.

 

מיום 1.10.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4973 מיום 1.10.1986 עמ' 1503

(3)  שיעור התנגדות הבידוד בין המוליכים הכלולים במכשיר יהיה בהתאם לתקן של המכשיר האמור ובלבד שלא יפחת מ-0.5 מגאום בין מוליך המכשיר, המהווה חלק בלתי נפרד ממנו, לבין גופו המתכתי.

פרק ו': הוראות שונות

58. בדיקת מוליכים במתקן

(א)  מוליכים, תיבות ואבזרים המותקנים במיתקן חשמלי ייבדקו אחרי השלמת המיתקן החשמלי, על ידי חשמלאי בעל רשיון מתאים לבצוע סוג עבודת החשמל שבעדה הותקנו המוליכים והאבזרים.

(ב)  לאחר בדיקת המיתקן כאמור בתקנת משנה (א) ולפני הפעלת המיתקן, יזמין החשמלאי בדיקת הפעלה ותצורף להזמנה תכנית המיתקן והצהרתו בכתב שהמיתקן נבדק על ידיו ושהוא תואם את הוראות חוק החשמל והתקנות על פיו.

59. בדיקת הפעלה של מיתקן חשמלי

(א)  לאחר בדיקה כאמור בתקנה 58(א), ולפני הפעלת המיתקן החשמלי, ייבדקו המוליכים והאבזרים והתאמת התקנתם לתכנית הטכנית של המיתקן החשמלי, על ידי חשמלאי בעל רשיון חשמלאי-בודק או על ידי מפקח.

(ב)  תוצאות בדיקת הבידוד, רציפות המעגלים, ההארקות או ההגנות האחרות, אופן ההתקנה ואמצעי ההגנה הדרושים לפי תקנות אלה, יירשמו על ידי חשמלאי בעל רשיון חשמלאי-בודק או על ידי מפקח, הכל לפי הענין, בתעודות הבדיקה של המיתקן החשמלי, ויישמרו בידי החשמלאי-הבודק או המפקח וכן בידי בעל המיתקן החשמלי או מחזיקו, הכל לפי הענין.

(ג)   תעודת הבדיקה וכן התכנית הטכנית של המיתקן, תאושר על ידי החשמלאי הבודק או המפקח ועותק מהן יומצא לבעל המיתקן החשמלי או למחזיק בו, הכל לפי הענין, על פי דרישתם.

60. הפעלה של מיתקן חשמלי

לא יופעל מיתקן חשמלי או חלק ממנו אלא לאחר שנבדק כאמור בתקנות 58 ו-59 והבדיקה הוכיחה כי ההתקנה מתאימה לתכנית הטכנית של המיתקן החשמלי ונעשתה על פי הדין.

61. אחזקת מוליכים במיתקן חשמלי

(א)  מוליכים, תיבות ואבזריהם המותקנים במיתקן חשמלי, יוחזקו במצב תקין ומתאים לפעולה.

(ב)  התגלה ליקוי או פגם במוליך, בתיבה או באבזר של מיתקן חשמלי, והליקוי או הפגם מהווה סכנה לנפש או לרכוש, ינותק המיתקן החשמלי כולו או חלקו הלקוי ממקור זינתו על ידי המשתמש במיתקן החשמלי ולא יופעל מחדש אלא לאחר שתוקן ונבדק על ידי חשמלאי בעל רשיון מסוג מתאים לעבודה המבוצעת ונמצא כשיר להפעלה.

 

62. חובות ואחריות למיתקן חשמלי

חובה המוטלת לפי תקנות אלה יראו אותה כמוטלת על מתקין המוליך במיתקן החשמלי, על בעל המיתקן החשמלי, על המחזיק במיתקן החשמלי ועל המשתמש בו, הכל לפי הענין, והוא כשאין כוונה אחרת משתמעת.

63. תחולה

(א)  הוראות תקנות אלה לא יחולו –

(1)   על מוליכים המותקנים בתוך מכשיר או ציוד חשמלי תוך ייצורם והמהווים חלק בלתי נפרד מהמכשיר או הציוד, פרט לתקנה 57(א)(3);

(2)   על מוליך המותקן במיתקן מתח נמוך מאוד שעצמת הזרם בו אינה עולה על 2 אמפר.

(ב)  תקנות אלה יחולו –

(1)   על כל מוליך שהותקן אחרי יום תחילתן;

(2)   על מוליך אשר היה קיים במיתקן חשמלי ערב תחילתן ושונה בו התוואי או הוכנסו בו שינויים מהותיים אחרי תחילתן;

(3)   על מוליך אשר היה קיים במיתקן חשמלי ערב תחילתן והוחלף בו חלק ניכר אחרי תחילתן;

(4)   על כל הוספה של מוליך במיתקן חשמלי אשר היה קיים ערב תחילתן והעבודה נעשתה לאחר תחילתן.

64. תחילה

תחילתן של תקנות אלה היא בתום ששים יום מיום פרסומן ברשומות.

65. הוראות מעבר

(א)  על אף האמור בתקנה 11(1)(א)(3), ניתן להשתמש בצבע לבן לסימון מוליך הארקה במקום בצבע הדו-גווני צהוב-ירוק, במשך שנתיים מיום פרסום תקנות אלה ברשומות.

(ב)  אין תקנת משנה (א) באה לגרוע מדרישות התקן לגבי מוליך בפתיל למכשירים.

66. סייג

תקנות אלה באות להוסיף על כל דין.

67. השם

לתקנות אלה ייקרא "תקנות החשמל (התקנת מוליכים), תש"ל-1970".

 

ז' באייר תש"ל , 13 במאי 1970                              חיים לנדאו

שר הפיתוח

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
מצטרפים לדף הפייסבוק של חשמלנט ונשארים מעודכנים כל הזמן‎

אודות מערכת פורטל חשמלנט

אנו שמחים להביא בעמוד זה מידע לתועלת הציבור. יחד עם זאת התכנים אינם מהווים עצה, המלצה או את עמדת האתר , ועל כל משתמש לבחון את המידע ולשקול איזה שימוש ראוי לעשות בו, רשימה זו אינה ממצה ואינה תחליף לייעוץ משפטי. אין באמור לגרוע מהאמור בתקנון האתר, לרבות בנוגע להגבלת אחריות. מערכת פורטל חשמל נט עושה כמיטב יכולתה להביא בפניכם חדשות , כתבות ,מחקרים ,ידיעות מהארץ העולם ועוד המון אינפורמציה בתחום תעשיית החשמל ותעשיית התאורה. בכל הצעה בקשה רעיון נשמח באם תיצרו קשר / כמו כן אנו מכבדים זכויות יוצרים ועושים מאמץ לאתר את בעלי הזכויות בצילומים המגיעים לידינו. אם זיהיתים בפרסומינו צילום שיש לכם זכויות בו, אתם רשאים לפנות אלינו ולבקש לחדול מהשימוש באמצעות כתובת המייל:[email protected]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

הרשמו לניוזלטר