תקנות החשמל (התקנת מערכות אל-פסק סטטיות במתח נמוך), תשנ"ג-1993

תוכן ענינים

פרק א' – פרשנות Go 2
סעיף 1 הגדרות Go 2
סעיף 2 סיווג מערכות  אל פסק Go 2
סעיף 3 התאמה לתקן Go 2
פרק ב' – אמצעי בטיחות Go 2
סעיף 4 מניעת מתח חוזר מסוכן Go 2
סעיף 5 מערכת אל פסק בעל חיבור גלווני המוזנת בחיבור קבוע Go 2
סעיף 6 אמצעי הגנה מותרים במוצא המופרד באופן גלווני מהמבוא Go 3
סעיף 7 אמצעי בטיחות בזמן קצר Go 3
סעיף 8 מערכת אל פסק הניזונה באמצעות תקע ובית תקע עם חיבור גלווני Go 3
סעיף 9 מעקף לתחזוקה Go 3
סעיף 10 אמצעי לניתוק הזרם הישר Go 3
סעיף 11 מיקום מערכת אל פסק ומצברים Go 3
סעיף 12 שילוט אזהרה Go 3
פרק ג' – הוראות שונות Go 4
סעיף 13 בדיקת מערכת אל פסק Go 4
סעיף 14 תחזוקת מערכת  אל פסק Go 4
סעיף 15 אחריות Go 4
סעיף 16 תחולה Go 4
סעיף 17 תחילה Go 4

 

תקנות החשמל (התקנת מערכות אל-פסק סטטיות במתח נמוך), תשנ"ג-1993*

פרסום

בתוקף סמכויותי לפי סעיף 13 לחוק החשמל, תשי"ד-1954 (להלן – החוק) אני מתקין תקנות אלה:

פרק א' – פרשנות

הגדרות

1.    (א)  בתקנות אלה –

"מערכת אל-פסק" – התקן המיועד לספק אנרגיה חשמלית בזרם חילופין בתדר Hz 60 i 50, באופן רציף גם במקרים של שיבושים ברשת האספקה הרגילה; ההתקן כולל ממיר, מיישר ומצברים וזאת בנוסף לציוד עזר כגון שנאים ואמצעי מיתוג;

"מעקף תפעולי" – התקן המאפשר העברה אוטומטית של זינת עומס בין רשת הזינה לבית מערכת אל-פסק, באמצעות רכיבים סטטיים או מגענים;

"מעקף לתחזוקה" – התקן של מפסקים אלקטרו-מכניים המאפשר זינת העומס ישירות מרשת הזינה לצרכי תחזוקה וכיוצא באלה;

"מתח נמוך מאד" – מתח בין מוליכים שאינו עולה על 50 וולט או 24 וולט, בהתאם לתקנות לפי החוק החלות על אותו מיתקן.

(ב)  מונחים אחרים בתקנות אלה יפורשו כמשמעותם בחוק ובתקנות אחרות שלפיו.

סיווג מערכות  אל פסק

2.    מערכות אל-פסק תסווגנה כדלקמן:

(1)   אופן החיבור לזינה –

(א)   חיבור קבוע באמצעות מפסק;

(ב)   חיבור באמצעות תקע ובית תקע המותר בזינה חד מופעית של עד 16 אמפר בלבד;

(2)   חיבור גלווני בין מוליך האפס (N) במבוא לבין מוליך האפס (N) במוצא:

(א)   הימצאות חיבור כאמור;

(ב)   העדר חיבור כאמור;

(3)   מעקף תפעולי –

(א)   הימצאות מעקף כאמור;

(ב)   העדר מעקף כאמור;

(4)   מעקף לתחזוקה –

(א)   הימצאות מעקף כאמור;

(ב)   העדר מעקף כאמור.

התאמה לתקן

3.    (א)  מערכת אל-פסק תתאים לתקן ישראלי ת"י 2146.

(ב)  התאמת מערכת האל-פסק שלפי תקנה 2(2)(א) או (ב) תסומן בצורה ברורה ובת-קיימא.

(ג)   אבזרים של מיתקן מערכת אל-פסק יתאימו לתקן החל עליהם.

פרק ב' – אמצעי בטיחות

מניעת מתח חוזר מסוכן

4.    מערכת אל-פסק ואופן התקנתה יבטיחו שכאשר נפסקת הזינה או התקע המזין נשלף, לא יופיע מתח חוזר העולה על מתח נמוך מאוד בין שני הדקים או שני פינים כלשהם של המבוא, לרבות הדק או פין הארקה, למשך יותר מ-5 שניות.

מערכת אל פסק בעל חיבור גלווני המוזנת בחיבור קבוע

5.    במערכת אל-פסק המוזנת בחיבור קבוע כמסווג בתקנה 2(1)(א) וגם קיים בה חיבור גלווני כמסווג בתקנה 2(2)(א), ישמש החיבור הגלווני בין מוליכי האפס (N) כהארקת השיטה של המערכת ויקוימו בו התנאים הבאים כולם כאחד:

(1)   לא יותקן חיבור הארקה נוסף למוליך האפס (N);

(2)   לא תופסק רציפות מוליכי האפס (N) מרשת הזינה ועד למערכת האמורה, לרבות המעקף התפעולי, אם ישנו, כמסווג בתקנה 2(3)(א);

(3)   בזינה תלת-מופעית יהיו המפסקים תלת-קוטביים בלבד, ובזינה חד-מופעית יהיו המפסקים חד-קוטביים בלבד, על אף האמור בתקנות החשמל (מעגלים סופיים במתח עד 1000 וולט), תשמ"ה-1984;

(4)   ליד פס האפס בכל לוח במסלול הזינה של המערכת, כמתואר בפסקה (2) יותקן שלט:

"זהירות – מוליך האפס משמש גם להארקת השיטה של מערכת אל-פסק ואין להפסיק את רציפותו".

אמצעי הגנה מותרים במוצא המופרד באופן גלווני מהמבוא

6.    במערכת אל-פסק שבה קיימת הפרדה גלוונית כמסווג בתקנה 2(2)(ב) מותר להשתמש במוצא באחד מאמצעי ההגנה הבאים:

(1)   הארקת שיטה אשר תחובר לאלקטרודה מקומית או לפס השוואת פוטנציאלים;

(2)   הפרד – זינת מכשיר צריכה אחד בלבד;

(3)   זינה צפה (IT) עם משגוח; ניתן לוותר על משגוח אם חישוב או ניסוי מראים שבמקרה של קצרים בו-זמניים לגופים שונים, לא יופיע מתח תקלה העולה על מתח נמוך מאוד למשך יותר מאשר 5 שניות.

אמצעי בטיחות בזמן קצר

7.    במערכת אל-פסק יקויימו הדרישות הבאות כאשר נוצר קצר לגוף של ציוד מסוג I:

(1)   כשהמוצא מוזן מרשת האספקה באמצעות מעקף כלשהו – ינותק המעגל המזין תוך 5 שניות;

(2)   כשהמוצא מוזן על ידי הממיר של המערכת – לא יופיע מתח מגע העולה על מתח נמוך מאד.

מערכת אל פסק הניזונה באמצעות תקע ובית תקע עם חיבור גלווני

8.    במערכת אל-פסק המסווגת לפי תקנה 2(1)(ב) ו-(2)(א) יקוימו התנאים הבאים כולם כאחד:

(1)   אין להשתמש בהגנה על ידי הפרד או על ידי זינה צפה (IT);

(2)   כאשר התקע המזין נמצא במצב "שלוף" –

(א)   חישוב או ניסוי יוכיחו שבמקרה של קצר, מפל המתח על מוליכי ההארקה או מוליכי ההגנה, לא יעלה על מתח נמוך מאוד למשך יותר מ-5 שניות;

(ב)   יובטח כי במידה שיופיע מתח העולה על מתח נמוך מאוד בין פין ההארקה לבין פין האפס של התקע, תופסק מערכת האל-פסק באופן אוטומטי ללא השהיה.

מעקף לתחזוקה

9.    (א)  המפסקים הכלולים במעקף לתחזוקה יהיו אלקטרו-מכניים, משולבים בפעולתם ומיועדים להפעלה במכוון ובאמצעות פעולה ידנית.

(ב)  יכול שבזמן הפעלת המעקף לתחזוקה, תהיה מקבילוּת בין מתח הרשת לבין מתח המוצא של המערכת, למשך שנייה אחת לכל היותר.

פרסום

אמצעי לניתוק הזרם הישר

10.   היה ומערכת אל-פסק מוזנת ממצברים הממוקמים מחוץ למעטפת שלה, יותקן בקרבתה, במקום נוח לגישה, אמצעי להפסקת הזרם הישר.

 

מיקום מערכת אל פסק ומצברים

11.   (א)  מערכת אל-פסק תיבנה ותמוקם כך שתתאפשר גישה נוחה לכל חלק מחלקיה למטרות תפעול ותחזוקה; מקום התקנתה יהיה מואר ומאוורר באופן נאות.

(ב)  מקום התקנת מצברים יאוורר כך שיימנעו חימום יתר או הצטברות גזים הנפלטים מהם, וישולט לענין הימצאות חומרים כימיים מסוכנים, פליטת גזים נפיצים או מאכלים וכיוצא באלה.

שילוט אזהרה

12.   (א)  מערכת אל-פסק תצויד, במקום בולט לעין, בשלט:

"זהירות – מערכת אל-פסק; קיים מתח גם לאחר הפסקת הזינה!"

(ב)  ליד בתי תקע ומפסקים המוזנים ממערכת אל-פסק ייקבע שלט:

"מוזן ממערכת אל-פסק".

פרק ג' – הוראות שונות

בדיקת מערכת אל פסק

13.   (א)  מיתקן קבע המוזן ממערכת אל-פסק כמסווג בתקנה 2(1)(א), ייבדק לפני הפעלתו הראשונה כדי לוודא שהתקיימו במערכת הוראות תקנות אלה.

(ב)  הארקת השיטה של מערכת כאמור תיבדק אחת לחמש שנים לפחות.

תחזוקת מערכת  אל פסק

14.   מערכת אל-פסק תתוחזק במצב תקין ויעיל; ליקויים במערכת כאמור יתוקנו ללא דיחוי.

אחריות

15.   חובה המוטלת לפי תקנות אלה יראו אותה כמוטלת על מתכנן המיתקן, על מתקינו, על בעלו, מחזיקו או מפעילו, הכל לפי הענין, והוא כאשר אין כוונה אחרת משתמעת.

תחולה

16.   תקנות אלה יחולו על כל מערכת אל-פסק סטטית אשר מתח המוצא שלה עולה על מתח נמוך מאוד ואשר תותקן לאחר תחילתן של תקנות אלה.

תחילה

17.   תחילתן של תקנות אלה ששה חודשים מיום פרסומן.

כ"א באדר תשנ"ג (14 במרס 1993)                אמנון רובינשטיין

שר האנרגיה והתשתית

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל חשמלנט. חשמלנט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום החשמל והתאורה .בחשמלנט תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום החשמל והתאורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

כתבות נוספות

פרסום האגודה הישראלית לתאורה- עדכון למפרט הכללי, פרק 08 , מהדורה אלול תשפ"...
  תקינה ישראלית ובינלאומית ללוחות חשמל
עמדת הממונה על הקרינה הסביבתית – מניעת זיהום אור
חוק החשמל החדש מהו ?
חוק החשמל החדש אושר -התשפ"ב-2022*
הבהרת רשות החשמל בקשר לאיסור על פיצול מלאכותי של מקומות צרכנות לצורך קבלת ת...
פרסום האגודה הישראלית לתאורה- עדכון למפרט הכללי, פרק 08 , מהדורה אלול תשפ"...
  תקינה ישראלית ובינלאומית ללוחות חשמל
עמדת הממונה על הקרינה הסביבתית – מניעת זיהום אור
חוק החשמל החדש מהו ?
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום