פניה לקבלת הצעות להקמת מאגר מומחים בנושא: ייעוץ בנושא חוק החשמל ותקנותיו

10 ביולי 2008   פניה לקבלת הצעות להקמת מאגר מומחים בנושא: ייעוץ בנושא חוק החשמל ותקנותיו   משרד התשתיות הלאומיות (להלן – "המשרד") מעוניין להקים מאגר מומחים למתן שירותי ייעוץ בנושאים הקשורים לחוק החשמל התשי"ד- 1954 (להלן- רשימת המציעים / המאגר) כאשר, בהתאם לצרכי המשרד, יבחרו מעת לעת מתוך המאגר יועצים לעבודות שונות.   שירותי הייעוץ שיידרשו יכללו סיוע בכתיבת כללים לביצוע עבודות חשמל, פירושם, כתיבת דו"חות ומתן חוות דעת מקצועיות בעניינים מתחום החשמל.   בין היתר, יכללו תחומי הייעוץ את הנושאים הבאים:

 • מתקני חשמל במתח גבוה
 • אספקת חשמל באמצעות גנראטור
 • הארקות ואמצעי הגנה בפני חשמול
 • מתקני חשמל ארעיים (בידור, תערוכות, תצוגות וכדומה)
 • מתקנים פוטו- וולטאים
 • רשתות חלוקה
 • תכנון, ביצוע ותחזוקת מתקני חשמל
 • בדיקות מתקני חשמל

המשרד יהיה רשאי להתקשר עם יועץ אחד לגבי יותר מתחום אחד ועם יותר מיועץ אחד לאותו תחום. המשרד אינו מתחייב להזמין שירותים בהיקף מינימאלי כלשהו.   המאגר ייכנס לתוקף החל מיום 27.8.2008  ועל כן מומלץ להגיש הצעות להשתתפות במאגר עד למועד זה. יחד עם זאת, פניה זו תהיה פתוחה באופן שוטף למציעים נוספים העונים על הדרישות כפי שיוגדרו מעת לעת. המשרד יבדוק כל פניה וישבץ אותה במאגר במידה ותימצא מתאימה ועומדת בכל הדרישות.   תיאור התפקיד:   במסגרת עבודתו, יידרש היועץ למלא את המשימות הבאות:  

 • ייעוץ לקביעת המדיניות בנושאי חקיקה, תקנות, כללים, הוראות או נהלים בתחום החשמל
 • עיבוד חומר מקצועי
 • בחינה מקצועית של טיוטת תקנות לפי חוק החשמל, כללים, הוראות או נהלים בתחום החשמל
 • מתן יעוץ למנהל ענייני חשמל בנושא פירוש דרישות התקנות, כללים, הוראות או נהלים בתחום החשמל
 • יעוץ למנהל ענייני חשמל לצורך מתן תשובות לפניות הציבור הרחב.

כן יידרש ייעוץ בנושאים אופרטיביים שוטפים ובכלל זאת איסוף מידע, ניתוח חומר מקצועי, השתתפות בדיונים וישיבות.             תנאים מוקדמים להשתתפות במאגר (תנאי סף):

פרסום
 1. תואר שני בהנדסת חשמל עם ניסיון מקצועי של לפחות 5 שנים בהנדסת חשמל או תואר ראשון בהנדסת חשמל עם ניסיון מקצועי של לפחות 7 שנים בהנדסת חשמל.

 

 1. רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.

 

 1. ניסיון מוכח בכתיבת תקנות, כללים, הוראות או נהליםבתחום החשמל.

הוראות להגשת ההצעות:

 1. ההצעה תוגש ע"ג נספח א' בו יסמן המציע את תחומי התמחותו. למסמך זה יצרף המציע את כל הפרטים הרלוונטיים והמסמכים הנדרשים המפורטים בפנייה זו, לרבות:

א.      כתובת עדכנית מלאה (כולל מיקוד), וכן מספרי טלפון, פקס ודוא"ל של המציע ושל איש הקשר מטעמו. ב.       קורות חיים- יש לשים דגש על פירוט הניסיון הרלוונטי, הידע והכישורים הנדרשים. ג.       היקף וסוג כוח האדם המקצועי העומד לרשות המציע. ד.       צילומי תעודת השכלה. ה.      במידה והמציע תאגיד- תעודת רישום תאגיד של המציע (חברה, עמותה או שותפות), ואישור עו"ד על היות התאגיד קיים ועל היות החותמים בשמו על מסמכי ההצעה רשאים לחייב את התאגיד בחתימתם. ו.        שמות גופים שלהם נתן שירות דומה לשירות הנדרש בפנייה זו. יש לציין את שם האדם האחראי על העבודה שהמציע ביצע באותו גוף ומס' הטלפון שלו (אין לצרף המלצות, אלא רשימה כמוסבר לעיל). משרד התשתיות הלאומיות רשאי לפנות ללקוחות/ממליצים מהרשימה הנ"ל או ללקוחות אחרים על בסיס מידע קיים או העולה מתוך ההצעה או מבדיקתה על מנת לבדוק את מידת שביעות הרצון של הגופים שעמם עבדו אנשי הצוות המוצעים.

 1. בנוסף לפרטים ולמסמכים המבוקשים, רשאי כל מציע לצרף כל מסמך וחומר אחר העשוי לדעתו, לתרום להצגת כישוריו.

 

 1. ההצעה תכלול את כל המסמכים המפורטים בתנאי הסף. את החומר יש להגיש ליחידת חוזים והתקשרויות, הנמצאת במשרד התשתיות הלאומיות, רח' יפו 216, ירושלים, בקומה 7 (במסדרון), בין הימים א'-ה' בשעות 9:00-15:00 בתיאום טלפוני מוקדם במספר 02-5006764. באחריות המציע לדאוג כי הצעתו תגיע ליעד האמור ותירשם. מומלץ לוודא הגעת ההצעה ליחידת חוזים והתקשרויות במספר הטלפון המצוין שכן המשרד אינו נושא באחריות להצעות שלא נמסרו ליעד האמור ולא נתקבל אישור בכתב לרשימתן.

הליך בחירת יועצים מתוך המאגר ותנאי המאגר:

 1. כל מציע העומד בדרישות הסף ייכלל במאגר לפי סוגי ההתמחות אליהם התייחסה הצעתו.

 

 1. על פי הצורך, ובהתאם להוראות התכ"ם, המשרד יפנה למשתתפים במאגר על פי תחומי התמחותם וניסיונם כפי שהוגשו במסגרת הליך זה ויבקש לקבל הצעתם למתן שירותי ייעוץ בתחומים שיפורטו. הפנייה תעשה למספר מומחים ע"פ החלטת ועדת המכרזים, אשר יימצאו המתאימים ביותר מבחינת השכלה, הכשרה מקצועית והניסיון לנושא הספציפי של הפעילות.

 

 1. במסגרת בחירת היועץ, המשתתפים יידרשו להציג אישורים מעודכנים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו- 1976, לפי הוראות התכ"ם, שאלון לבדיקת ניגוד עניינים וכן כל מסמך אחר אותו המשרד ימצא לנכון לבקש.

 

 1. לביצוע העבודות שיתבקשו, המציעים בכוח יידרשו להקצות כוח אדם בהיקף המבוקש ובאיכות שיצוינו אליהם בפניות מטעם המשרד.

 

 1. המשתתפים במאגר מתחייבים לא לגלות, להראות או למסור, לשום אדם או גוף, מידע כלשהו הנוגע למזמין. כן לא יעשו כל שימוש במידע שלא למטרת השתתפות במאגר או ביצוע העבודות שימסרו להם (ככל שיימסרו).

 

 1. המשרד יהא רשאי לשנות את תנאי ההתקשרות ותנאי ההשתתפות במאגר בכל עת. משתתפים שיימצאו כי אינם עומדים בדרישות המעודכנות יקבלו הודעה מתאימה על הוצאתם מהמאגר.

 

 1. במידה ויועץ בכוח יוזמן להשתתף בהליכים בהתאם לפנייה זו, וימנע מכך פעמיים בתקופה של שנה אחת ללא כל הנמקה סבירה, שמו יושמט מן המאגר.

 

 1. המשרד רשאי לגרוע מומחים מהמאגר, עפ"י ניסיונו בעבודה עימם ועפ"י שיקול דעתו.

תנאים כלליים הקשורים לביצוע העבודה על ידי יועץ שייבחר מתוך המאגר:  

 1. המשרד יהא רשאי לדרוש מן היועץ התחייבות להיעדר ניגוד עניינים או הסדר למניעת ניגוד עניינים בין מתן שירותיו במסגרת הסכם שייחתם בינו לבין המשרד לבין עיסוקים אחרים של היועץ.
 2. המשרד יהיה רשאי לדרוש מן היועץ להמציא ערבות בנקאית להבטחת ביצוע ההסכם לפקודת המשרד בסך שייקבע בפניה ליועצים.

 

 1. תמורה ותנאי תשלום

א.      במסגרת ההליכים שיבוצעו בין המשתתפים במאגר יידרשו היועצים להגיש הצעת מחיר בהתאם לדרישות המשרד- על פי תעריף היועצים של החשכ"ל, לפי תפוקות או כפי שיידרש מעת לעת. ב.       חוזר אגף החשב הכללי, לעניין תעריפים ליועצים לניהול (מקצועות שונים) כפי תוקפו מעת לעת, מופיע באתר משרד האוצר בכתובת: http://hozrim.mof.gov.il/doc/hozrim/hoz_hashkal.nsf. ג.       התשלום יינתן לאחר קבלת מלוא התמורה שבגינה הוגשה החשבונית ובהתאם לאמור בהוראות החשב הכללי המתפרסמות מעת לעת.

פרסום
 1. ההסכם

  היקף ההתקשרויות ישתנה מפעם לפעם בהתאם לדרישות ולנסיבות. בכל מקרה, יפורטו תנאי ההתקשרות, היקפה ואופציות המשרד להארכה או הרחבת ההתקשרות במסגרת ההליך המקדים שייערך לבחירת הזוכה מבין רשימת היועצים שיימצאו מתאימים במאגר.  

 1. סייגים:

  א.     למען הסר ספק- הכללות ברשימת המציעים אינה תנאי לקבלת עבודה או כמות מסוימת של עבודות. העבודות יוזמנו מיועצים שייבחרו בהתאם לתקנות חוק חובת המכרזים התשנ"ג- 1993.   ב.      המשרד שומר לעצמו את הזכות לפסול על הסף מציע, אשר יתגלה כי כלל בהצעתו מידע שקרי או מטעה.   ג.      המשרד רשאי שלא לבחור כל הצעה שהיא.   ד.      המשרד יהיה רשאי להתקשר עם יועצים מתחום החשמל שלא במסגרת מאגר היועצים שיוקם לפי פנייה זו.   ה.     המשרד יהיה רשאי לפנות למציעים, כולם או חלקם, בבקשה לקבל מהם הבהרות לפרטים בהצעה וכן כל מידע נוסף אם יש בו לדעת המשרד כדי לסייע לו בקבלת החלטות. כן ניתן יהיה לפנות למציעים בבקשה להשלמת מסמכים.   ו.       המשרד יהיה רשאי בכל עת לפרסם פניה חדשה במקום פניה זו, ולבטל פניה זו בכל שלב כפי שיראה לנכון. המציעים, והם בלבד, ישאו בהוצאותיהם במקרה זה.   ז.      המשרד רשאי לאשר או לא לאשר העסקת עובדים מסוימים בצוות של המציע.   ח.     המשרד שומר לעצמו את הזכות לערוך בכל עת שינויים או תיקונים בפנייה זו ובנספחיה. השינוי או התיקון ייערך בכתב ויפורסם באתר האינטרנט של המשרד, בכתובתwww.mni.gov.il. בנסיבות העניין, ולפי שיקול דעת המשרד, ייתכן ותצא הודעה מתאימה גם לרשומים במאגר.   ט.     המשרד רשאי, אם הוא סבור כי קיימים טעמים מיוחדים המצדיקים זאת, להכשיר הצעה אף אם אינה עונה על דרישות פורמאליות או טכניות מסוימות.   י.       כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי הפניה לקבלת הצעות, או כל הסתייגות לגביהם, בין ע"י תוספת בגוף המסמכים ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא תובא בחשבון בעת הדיון בהצעה ואף עלולה לגרום לפסילתה.

 1. סמכות שיפוטית

בתי המשפט המוסמכים בירושלים יהיו בעלי הסמכות המקומית הבלעדית בכל סכסוך הקשור למכרז זה או העסקה על פיו.

 1. בירורים:

בשאלות והבהרות ניתן לפנות בכתב לגב' יפה אוזנה, יחידת חוזים והתקשרויות פקס: 02-5006766. התשובות יפורסמו באתר האינטרנט של המשרד בכתובת www.mni.gov.il.   המשרד שומר לעצמו את הזכות להימנע מלהשיב לגופה של השגה אם ימצא כי מתן מענה להשגה עלול לסכל או לפגוע בהליך או בתכליתו.   בברכה, ועדת המכרזים   נספח א'   טופס הצעה      

 • שם המציע: ______________________________

 

 • כתובת: _________________________________

 

 • איש קשר:

  שם: ___________________________________   טלפון: _________________________________   נייד: __________________________________   פקס: __________________________________   כתובת E-mail: __________________________   תחומי התמחות (נא לסמן Ö במקומות הרלוונטיים):

מתקני חשמל במתח גבוה
אספקת חשמל באמצעות גנרטור
הארקות ואמצעי הגנה בפני חישמול
מתקני חשמל ארעיים (בידור, תערוכות, תצוגות וכדומה)
מתקנים פוטו- וולטאים
רשתות חלוקה
תכנון, ביצוע ותחזוקת  מתקני חשמל
בדיקות מתקני חשמל
אחר:

    __________________               ____________________          ____________________ תאריך                                       שם המציע                               חתימה וחותמת

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל חשמלנט. חשמלנט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום החשמל והתאורה .בחשמלנט תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום החשמל והתאורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

כתבות נוספות

טפסים שימושים של חברת החשמל
טופס בדיקת מתקן פוטוולטאי בהספקה מקבילה לרשת לפני הפעלה ראשונה
טופס בדיקת מתקן פוטוולטאי לפני הפעלה ראשונה, לאחר שינוי יסודי או בדיקה תקופ...
טופס בקשה לקבלת היתר גנרטור ביהודה ושומרון
כרטיס הגנרטור / טופס בדיקת המתקן
חשמל ביו"ש - טופס בקשה לקבלת היתר הפעלה למתקן PV קטן
טפסים שימושים של חברת החשמל
טופס בדיקת מתקן פוטוולטאי בהספקה מקבילה לרשת לפני הפעלה ראשונה
טופס בדיקת מתקן פוטוולטאי לפני הפעלה ראשונה, לאחר שינוי יסודי או בדיקה תקופ...
טופס בקשה לקבלת היתר גנרטור ביהודה ושומרון
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום