הסדרת PV בינוני ביו"ש – טופס בקשה לרישיון ייצור חשמל

 

בקשה לרישיון ייצור חשמל בהתאם לצו בדבר עיסוק בחשמל

(הסדרה והפעלה) (יהודה והשומרון) (מס' 427), התשל"א-1971

פרסום

 

בהתאם לסמכויותיו לפי צו בדבר עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (יהודה והשומרון) (מס' 427) התשל"א-1971 ולפי תקנות עיסוק בחשמל (הסדרה והפעלה) (ייצור חשמל באמצעות מערכת פוטו-וולטאית – מתקנים בינוניים), התשע"א-2011 (להלן: "תקנות עיסוק בחשמל"), מפרסם בזאת קמ"ט חשמל את הנהלים הנדרשים להגשת בקשות לרישיון ייצור.

 

1. הגדרות

 

"קמ"ט חשמל"- כהגדרתו בתקנות עיסוק בחשמל;

 

"החוק" -חוק משק החשמל תשנ"ו – 1996, כפי תוקפו בישראל מעת לעת;

 

"מבקש" – יחיד או תאגיד (למעט אגודה שיתופית) המגיש בקשה לייצור חשמל ;

 

"בקשה" – בקשה לרישיון, לחידושו או לשינויו;

 

"בעל עניין" – כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, כפי תוקפו בישראל מעת לעת;

 

"הרשות" – כהגדרתה בתקנות עיסוק בחשמל;

 

"רישיון מותנה" -רישיון הכולל תנאים ואבני דרך אשר בהתקיימם יינתן רישיון ייצור.

 

"רישיון ייצור" – כהגדרתו בתקנות עיסוק בחשמל. .

 

 

2. איגרת למבקש

 

קרא בעיון את האמור באיגרת למבקש. האיגרת כוללת מידע חשוב ביחס להליך הגשת בקשות לרישיונות יצור חשמל למתקני-ייצור בטכנולוגיות שונות.

 

3. אופן הגשת הבקשה

 

הבקשה תוגש ע"ג הטפסים המצורפים ותכלול את כל המסמכים הנלווים הנדרשים  לפי הפירוט שבהמשך. הבקשה תיחתם ע"י המבקש, ואם הוא תאגיד – בידי מי שהוסמך לחייב את התאגיד בחתימתו. בקשה שתוגש ללא הנספחים או חלק מהם תוחזר למבקש בצירוף דרישה להשלמת המסמכים והמידע. בקשה שתוגש ללא מסמכים כנ"ל לא תטופל עד לקבלת המסמכים/מידע הנדרש ע"י קמ"ט חשמל.

הבקשה והנספחים לה יוגשו כרוכים בכריכה קשה או בקלסר קשיח. כל נספח יתויק בחוצץ נפרד. לקלסר יצורף דיסק הכולל את הבקשה והנספחים מודפסים.

 

4. מסמכים נלווים

 

הבקשה והמסמכים הנלווים לבקשה יוגשו ב – 2 העתקים. כל מסמך מצורף ייחתם ע"י מגיש הבקשה. מסמך שאינו מקורי יאומת ע"י עו"ד או רו"ח לפי הנדרש.

כל מסמך המוגש כ- HARD COPY יוגש גם סרוק ומכווץ (ZIP).

מפות מיקום מתקני הייצור  יוגשו  כ- HARD COPY  וכן ע"ג מדיה מגנטית כשכבה פוליגונלית בפורמט Shapefile   (בתוכנת ArcView – GIS ) או בקובץ DWG או DXF (בתוכנת AutoCAD) כשהשטח מוגדר בצורת Polyline  תוך הקפדה על "סגירת" השטח.

 

5. יכולת כספית

 

מגיש הבקשה חייב להוכיח יכולת כספית להעמדת הון עצמי בשיעור של 20% מהעלות הנורמטיבית של הקמת המתקן. העלות הנורמטיבית תיקבע בהתאם לטכנולוגיה בה מוקם המתקן ועל פי ההסדרה הרלוונטית.

 

6. הגשת בקשה

 

הבקשה תוגש במשרדי קמ"ט חשמל. המבקש יקבל אישור על הגשת הבקשה תוך 14 יום.

 

7. אבני דרך עיקריות ברישיון

 

הרישיון למתקן קוגנרציה, קונבנציונאלי או אנרגיה מתחדשת יינתן לתקופה של עד 66 חודשים. סגירה פיננסית תתבצע תוך 30 חודשים מיום מתן הרישיון והפעלה מסחרית לא יאוחר מ-36 חודשים מיום הסגירה הפיננסית.

הרישיון למתקן באגירה שאובה יינתן לתקופה של עד 72 חודש ומועד ההפעלה המסחרית יהיה לא יאוחר מ-42 חודש מיום סגירה פיננסית.

 

8. פרסום לגבי הבקשה

 

הודעה על הגשת הבקשה תפורסם ע"י המינהל האזרחי באחת מאלה:

א.בשני עיתונים יומיים, בעלי תפוצה במדינת ישראל ובאזור, בשפות העברית והערבית.

ב.בעיתון מקומי (מקומון) באזור בו מתוכננת הקמת/הפעלת תחנת הכוח לייצור

חשמל.

ג. במדיה אלקטרונית כגון אינטרנט, באתר תיאום פעולות הממשלה בשטחים ובאתר הרשות.

במידה ולבקשה מצורפת מפה עשויה הרשות לפרסם הודעה על האפשרות לעיין במפה במשרדי המינהל האזרחי במועדים שייקבעו.

 

קמ"ט חשמל יודיע למבקש על מידע נוסף הדרוש לבדיקת הבקשה, ככל שיידרש. בהודעה יוגדר הזמן הנדרש למסירת המידע הנוסף.

 

10. סודיות

 

קמ"ט חשמל מחויב לסודיות עסקית, בהתאם לכללים המקובלים לעניין זה, לגבי כל המידע שיימסר ע"י המבקש בבקשה ובנספחיה.

 

11. ערבות

 

אם הבקשה תאושר, יהיה על המבקש, עם קבלת הודעה מקמ"ט חשמל, להפקיד במשרדי המינהל האזרחי ערבות בנקאית. גובה הערבות, אם נדרש, מחושב לפי ההספק המותקן בקילוואט של יחידת הייצור ובהתאם להוראות התקנות הרלוונטיות. נוסח הערבות מצורף כנספח לבקשה. על הערבות להיות בתוקף לכל תקופת הרישיון (ערבות מתחדשת שנתית).

 

להלן פירוט הערבויות הנדרשות בהתאם לשיטת הייצור:

 

11.1 ייצור קונבנציונלי ואגירה שאובה

11.1.1 למתקן מעל 1 מגוואט: ערבות בשווי של 3.6 $ לכל קילוואט מותקן ולא פחות מ- – 15,000$ למתקן. במועד הסגירה הפיננסית למתקן מעל 50 MW הערבות תוגדל ל- 10.4 $ לקילוואט מותקן.

 

 

11.2 ייצור בקוגנרציה

למתקן מעל 1 מגווא"ט: ערבות בשווי של 1.8 $ לכל קילוואט מותקן ולא פחות מ- 7,000 $ למתקן. במועד הסגירה הפיננסית למתקן מעל 50 MW תוגדל הערבות ל- 5.4 $ לקילוואט מותקן.

11.3 ייצור באנרגיה מתחדשת

תחנות אנרגיה מתחדשת מעל 1 מגווא"ט: ערבות בשווי של 1.8 $ לכל קילוואט מותקן ולא פחות מ- 7,000 $ למתקן. במועד הסגירה הפיננסית למתקן מעל 50 MW הערבות תוגדל ל-5.4 $ לקילווט מותקן.

11.4 רישיון יצור קבוע – כל שיטות היצור

מבקש רישיון קבוע יעמיד ערבות בשווי של 4.8$ ארה"ב לכל קילוואט, אך לא פחות מ- 8,000$ למתקן.

 

12. פרסום לגבי מתן רישיון

 

רשימת הרישיונות שהוענקו תפורסם באתר הרשות ובאתר  תיאום פעולות הממשלה בשטחים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

טופס הגשת בקשה

1. סוג הבקשה

סמן ב – X את סוג הבקשה

 

רישיון ראשון                                                                                                 חידוש רישיון                                                                                                                                                        שינוי ברישיון

 

2. פרטי המבקש

 

2.1 הצג פרטים לגבי המבקש:

 

סעיף סוג המידע הדרוש המידע אודות המבקש
2.2

שם המבקש (יחיד או חברה)

 

2.3 מס' רישום (מספר חברה או מס' ת.ז)
מס' תיק מע"מ
2.4 סוג התארגנות (חברה, שותפות, יחיד)
2.5

תאריך התארגנות

 

שנת יסוד: תאריך תחילת פעילות:
2.6

שמות בעלי ענין

 

2.7

שם המנהל הכללי

 

2.8

מען החברה (כולל מיקוד)

במידה והחברה איננה רשומה בישראל ציין גם כתובת נציגות החברה בישראל (אם ישנה)

2.9

טלפונים

 

2.10

מספר פקסימיליה

 

2.11

 

דואר אלקטרוני (של החברה ושל איש הקשר)
2.12

שם איש הקשר בחברה

 

2.13 תפקידו בחברה של איש הקשר
2.14 טלפון ואפשרות תקשורת מיידית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. פרטי הבקשה

סעיף סוג המידע הדרוש המידע אודות המבקש
3.2

תקופת הפעילות המבוקשת

 

3.3 לשינוי רישיון בלבד– פרט את השינויים המבוקשים ברישיון

 

 

 

3.4 לחידוש רישיון בלבד– פרט את נסיבות פקיעת הרישיון

 

 

 

3.1 הצג פרטים לגבי הבקשה:

 

4. פרטים טכניים על המתקן

4.1 הצג פרטים טכניים לגבי מתקן הייצור:

 

סעיף סוג המידע הדרוש המידע אודות המבקש
4.2

מיקום מתוכנן של המיתקן

 

צרף מפה בקנ"מ 1:100,000 עם סימון מקום התחנה המתוכננת.

צרף מפה ופירוט מיקום התחנה ביחס למתקנים קיימים בשטח

4.3 הגדרת המתקן

                קוגנרציה        קונונציונאלי    מכרז    מתחדשת   אנ' שאובה     אחר      משולב

שילוב של יותר מאחת מהאפשרויות הקודמות במיתקן אחד

 

4.4 ההספק המותקן המתוכנן של המתקן (יש לפרט בנפרד לגבי כל יחידה במתקן במידה וקיימת יותר מיחידה אחת)

__________ MW

 

4.5 גודל ומתח החיבור המתוכנן לרשת

__________ MVA

רשת חלוקה מ"ג   רשת חלוקה מ"נ      רשת הולכה     ___________KV

 

4.6

 

הטכנולוגיה בה יפעל המתקן

(דיזל גנרטור,טורבינת-גז במחזור פתוח, טורבינת גז במחזור משולב, טורבינת קיטור, שילוב מתקני ייצור, מתקנים של אנרגיה מתחדשת, אנרגיה שאובה, אחר)

4.7

סוג הדלק

 

עיקרי: חלופי:
4.8 ביחס למתקן בקוגנרציה בלבד: צריכת דלקים ב – 3 השנים שקדמו לבקשה לפני שנה לפני שנתיים לפני שלוש שנים

 

 

 

 

צריכת קיטור ב – 3 השנים שקדמו לבקשה

 

לפני שנה לפני שנתיים לפני שלוש שנים

 

 

צריכת חשמל ב – 3 השנים שקדמו לבקשה לפני שנה לפני שנתיים לפני שלוש שנים

 

 

4.9 צריכת קיטור וחשמל ל-5 שנים הראשונות להפעלה: שנת פעילות ראשונה שנת פעילות שניה שנת פעילות שלישית שנת פעילות רביעית שנת פעילות חמישית
צריכת קיטור
צריכת חשמל
4.10

חישוב נצילות המתקן  על פי  נוסחה בתקנות משק החשמל (קוגנרציה) תשס"ה – 2004 , הגדרת מתקן קוגנרציה

**נא לצרף אישור מהנדס מוסמך לעניין

סה"כ אנרגיה תרמית

(BTU)

סה"כ אנרגיה חשמלית (BTU) סה"כ  ערך קלורי של הדלק (BTU)

 

 

 

 

4.11

% הנצילות:__________.

 

% האנרגיה  התרמית:_____. % האנרגיה החשמלית :____.

 

5. פרטים על עסקאות למכירת חשמל

 

5.1 הצג פרטים לגבי עסקאות בעבר ובעתיד למכירת חשמל:

 

סעיף סוג המידע הדרוש המידע אודות המבקש
5.2 האם מכרת בעבר חשמל לבעל רישיון עיסוק בחשמל

כן      לא

אם כן, יש לציין את פרטי ההתקשרות:

 

 

 

5.3 האם הנך מתכוון, במידה ותאושר בקשתך, למכור חשמל לבעל רישיון עיסוק בחשמל

כן      לא

אם כן, יש לציין את הכמות השנתית המתוכננת למכירה לספק שירות חיוני _______________

 

5.4 האם הנך מתכוון, במידה ותאושר בקשתך, למכור חשמל לאחר

כן      לא

אם כן, יש לציין את הכמות השנתית המתוכננת למכירה לאחר _______________

 

 

 

 

 

6. פרטים על רישיונות נוספים

 

6.1 הצג פרטים לגבי רישיונות נוספים בתחום החשמל שברשותך (ייצור, חלוקה, אספקה):

 

סעיף סוג המידע הדרוש המידע אודות המבקש
6.2 האם הוגשה על ידך בקשה נוספת לרישיון

כן      לא

אם כן, יש לציין את מס' הבקשה

 

6.3

האם ברשותך רישיונות נוספים

במידה וברשותך מס' רישיונות ציין את מספרי כל הרישיונות

כן      לא

אם כן, יש לציין את מס' הרישיון

 

6.4 האם המבקש בעל ענין או מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון אחר או במבקש רישיון אחר

כן      לא

אם כן, יש לפרט.

 

6.5 האם בעל ענין או מחזיק אמצעי שליטה במבקש הרשיון הוא בעל רישיון אחר או בעל עניין או מחזיק עמצאי שליטה במבקש רישיון אחר

כן      לא

אם כן, יש לפרט.

 

  1. הצהרת נכונות המידע לעיל:

 

תאריך חתימת המבקש

 

 

 

 

 


נספח מס' 1

 

מידע  לגבי מבקש יחיד

 

1. פרטים על המבקש

 

1.1 הצג פרטים על המבקש:

 

סעיף סוג המידע הדרוש המידע אודות המציע
1.2

שם המבקש – בעברית ו/או בערבית

 

1.3

שם המבקש – באנגלית

 

1.4

מס' תעודת זיהוי

(או דרכון)

1.5

שם העסק בעברית ו/או בערבית

 

1.6

שם העסק באנגלית

 

1.7

כתובת (כולל מיקוד)

 

1.8

טלפונים

 

1.9

פקס

 

1.10

דואר אלקטרוני

 

1.11

מס' עוסק מורשה

 

1.12

השכלה של המבקש

 

1.13 מקצוע והכשרה מקצועית רלוונטית של המבקש
1.14

עיסוק ב – 5 שנים האחרונות

 

1.15 עניין או החזקת אמצעי שליטה של המבקש בתאגידים

 

 

  1. הצהרת נכונות המידע לעיל:

 

תאריך חתימת המבקש

 

 

 

 

 


נספח מס' 2

 

מידע  לגבי מבקש שהוא חברה

 

1. פרטים על המבקש

 

1.1 הצג פרטים על החברה:

 

סעיף סוג המידע הדרוש המידע אודות המציע
1.2

שם החברה – בעברית ו/או בערבית

 

1.3

שם החברה – באנגלית

 

1.4

מס' רישום (ח.פ)

 

1.5

מס' עוסק מורשה

 

1.6

כתובת רשומה (כולל מיקוד)

 

1.7

טלפונים

 

1.8

פקס

 

1.9

דואר אלקטרוני

 

1.10

הון רשום

 

1.11

הון מונפק

 

1.12 בעלי המניות בחברה וחלקם היחסי בהון החברה המבקשת שם אחוז בעלות ת.ז עיסוק
1.13

בעלי עניין או מחזיקים אמצעי שליטה בחברה המבקשת

 

1.14 עניין או החזקת אמצעי שליטה של המבקש בתאגידים אחרים
1.15 נושאי משרה בחברה שם מען ת.ז עיסוק

 

 

 

 

 

סעיף סוג המידע הדרוש המידע אודות המציע
1.16 גורמים עבורם מוחזקות המניות בנאמנות
שם הנאמן 1 2 3 4
שם פרטי ומשפחה של הבעלים
אחוז בעלות
מס' זהות/ח"פ
דוא"ל
טלפון
נייד
1.17 חברות קשורות שם החברה: ח"פ:
שם החברה: ח"פ:
שם החברה: ח"פ:
שם החברה: ח"פ:
שם החברה: ח"פ:
1.18 פרטי דירקטורים 1 2 3 4
שם פרטי ומשפחה
ת.ז
  5 6 7 8
שם פרטי ומשפחה
ת.ז

 

 

 

  1. הצהרת נכונות המידע לעיל:

 

 

תאריך חתימת המבקש

 

 

 

 

 


נספח מס' 2.1

 

תעודת האגד של החברה

 

צרף תעודה מאושרת ע"י רשם החברות בישראל, או מאת הגורם המוסמך לרישום חברה ברשות הפלסטינית (צרף גם סריקה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח מס' 2.2

 

מסמכי  התאגדות של החברה

 

צרף את מסמכי ההתאגדות של החברה מאושרים ע"י רשם החברות בישראל, או ע"י הגורם המוסמך לרישום חברה ברשות הפלסטינית (צרף גם סריקה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח מס' 2.3

 

הסכמים

 

צרף הסכמים בין בעלי המניות והסכמים בין בעלי המניות לבין המבקש לרבות הסכמים לעניין שימוש באמצעי שליטה בחברה או לעניין הפעלת שליטה בחברה בדרך אחרת (צרף גם סריקה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


נספח מס' 2.4

 

החלטות מיוחדות

 

צרף את כל ההחלטות המיוחדות שנתקבלו בחברה במשך שנה לפני מועד הגשת הבקשה (צרף גם סריקה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


נספח מס' 3

מידע  לגבי מבקש שהוא שותפות

 

1. פרטים על המבקש – שותפות

 

1.1 הצג פרטים על השותפות:

סעיף סוג המידע הדרוש המידע אודות המבקש
1.2

שם השותפות – בעברית ו/או בערבית

 

1.3

שם השותפות – באנגלית

 

1.4

מס' רישום (ח.פ)

 

1.5

מס' עוסק מורשה

 

1.6

כתובת רשומה (כולל מיקוד)

 

1.7

טלפונים

 

1.8

פקס

 

1.9

דואר אלקטרוני

 

1.10

כתובת ניהול עסקים

 

1.11

טלפונים

 

1.12 פקס
1.13 דואר אלקטרוני
1.12

סוג השותפות

 

רגילה         מוגבלת
1.13 השותפים ואחזקותיהם שם רגיל או מוגבל מען ת.ז חלק יחסי בשותפות
1.14 בעלי עניין או מחזיקים  אמצעי שליטה בשותפות
1.15 החזקת אמצעי שליטה או עניין של השותפות בתאגידים אחרים
1.15 בעלי תפקידים בכירים בשותפות שם מען ת.ז עיסוק
  1. הצהרת נכונות המידע לעיל:
תאריך חתימת המבקש

 

 

 

 

 

נספח מס' 3.1

 

הסכם השותפות

 

צרף את הסכם השותפות ומסמכי הרישום של השותפות מאושרים בידי רשם השותפויות בישראל, או מאת הגורם המוסמך לרישום שותפות ברשות הפלסטינית (צרף גם סריקה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

נספח מס' 3.2

 

אישור רו"ח/עו"ד ובו פירוט השותפים

 

צרף אישור רואה חשבון או עורך דין ובו פירוט השותפים בשותפות (צרף גם סריקה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

נספח מס' 3.3

 

הסכמים בין השותפים

 

צרף הסכמים בין השותפים והסכמים של השותפות לרבות הסכמים לעניין שימוש באמצעי שליטה בשותפות או לעניין הפעלת שליטה בשותפות בדרך אחרת (צרף גם סריקה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח מס' 3.4

 

הודעות לרשם השותפויות

 

צרף הודעות שהועברו לרשם השותפויות לפי סעיפים 7 ו – 9 לפקודת השותפויות (נוסח חדש) תשל"ה – 1975 כפי תוקפה בישראל מעת לעת, או הודעות שהועברו לגורם המוסמך לרישום שותפות ברשות הפלסטינית. (צרף גם סריקה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח מס' 4

 

מידע  לגבי חוסן כלכלי של המבקש

 

1. פרטים כלכליים על המבקש

 

1.1 הצג פרטים על החוסן הכלכלי של המבקש, פרטים שיעידו על יכולתו לעמוד בהתחייבויות בעל רישיון ייצור ולבצע את כלל הפעילויות הנדרשות לייצור חשמל באמצעות המתקן שברשותו:

 

סעיף סוג המידע הדרוש המידע אודות המבקש
1.2

פקדונות וחסכונות

 

שם/סוג הפקדון או החסכון מועד פרעון/שחרור ערך ליום הגשת ההצעה
סה"כ
1.3

ניירות ערך

 

שם התאגיד המנפיק סוג ערך נקוב ערך ליום הגשת ההצעה
סה"כ
1.4

נכסים אחרים (פרט כל נכס אחר שלא נמנה בסעיפי הפקדונות, חסכונות, ניירות ערך ושיש בו למבקש זכות מכל סוג שהוא לרבות קניין רוחני שערכו אינו עולה על 100,000 ₪

 

סוג הנכס פרטי רישומו בפנקס המונהל לפי  דין (משרד הרישוי, רשם משכונות..) מקום הנכס מטרת השימוש בנכס ערך הנכס
1.5 שעבודים יש לציין האם הנכסים או הזכויות המפורטים בסעיפי פקדונות, חסכונות, ניירות ערך ונכסים אחרים כולם או מקצתם משועבדים כולם משועבדים חלקם משועבדים
במידה שהנכסים או הזכויות כפופים לשעבודים יש לצרף פירוט של השעבודים הנכס המשועבד סוג השעבוד שם הנושה החוב המובטח בשעבוד מועד צפוי להסרת השעבוד פרטים נוספים

 

 

מידע  לגבי חוסן כלכלי של המבקש – המשך

 

 

 

סעיף סוג המידע הדרוש המידע אודות המבקש
1.6

התחייבויות – על המבקש לפרט כל התחייבות שערכה הכספי עולה על 100,000 ₪

 

מקור החיוב (הלוואה, ערבות, חוזה, פסק דין, אחר) מועד משוער לפקיעת החיוב ערך החוב
סה"כ
1.7

מאזן נכסים מול התחייבויות

 

סך כל הנכסים שפורטו בסעיפים 1.2, 1.3, 1.4 סך כל ההתחייבויות שפורט ו
א= ב=
חשב א-ב =
1.8 תמצית מאזן ב – 3 שנים אחרונות יש למלא לפי הפירוט ע"ג הרקע הכהה
שנה
      סה"כ רכוש שוטף
מלאי
      רכוש קבוע
סך הנכסים
      התחייבויות שוטפות
      התחייבויות לזמן ארוך
      הון עצמי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מידע  לגבי חוסן כלכלי של המבקש – המשך

 

סעיף סוג המידע הדרוש המידע אודות המבקש
1.9 אובליגו נוכחי

מלא בטבלה את מצב האובליגו של החברה בכל הבנקים ומוסדות מימון אחרים, לפי הצורך ניתן לצרף דפים נוספים).

הנתונים צריכים להיות מעודכנים לחודש הגשת הבקשה:

שם הבנק קוד הבנק מס' חשבון בבנק (השקלי)
מס' סניף בבנק שם סניף
כתובת הבנק
עיר              רחוב                מספר                     ת"ד           מיקוד
שם הבנק קוד הבנק מס' חשבון בבנק (השקלי)
מס' סניף שם סניף
כתובת הבנק
עיר              רחוב                מספר                     ת"ד           מיקוד
שם הבנק קוד הבנק מס' חשבון בבנק (השקלי)
מס' סניף שם סניף
כתובת הבנק
עיר              רחוב                מספר                     ת"ד           מיקוד

מצב נוכחי

שיעור ריבית

סה"כ

בבנקים

בנק בנק בנק שם בנק:
מסגרת עו"ש / חח"ד:
עו"ש/חח"ד מנוצל: זמן קצר
ניכיון:
אחרים:
סה"כ אשראי זמן קצר:
צמוד מדד: זמן ארוך
צמוד מט"ח:
לא צמוד:
סה"כ אשראי זמן ארוך:
ערבויות:
                              סך הכל אשראי:
                              מעודכן לתאריך:
  1. הצהרת נכונות המידע לעיל:
תאריך חתימת המבקש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח מס' 4.1

 

אישור רו"ח

 

צרף אישור רואה חשבון על אמיתות הפרטים בנספח 4 (צרף גם סריקה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח מס' 4.2

 

העתקי מאזנים ודוחות רווח והפסד

 

צרף העתק מאזן ודוח רווח והפסד (מבוקר בידי רואה חשבון לכל אחת משלושת השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה) וכן הצהרת הון לשנים הנ"ל. צרף קובץ וורד או אקסל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח מס' 4.3

 

אישור רואה חשבון אודות ההון העצמי

 

צרף אישור רואה החשבון של החברה המעיד על היקף ההון העצמי של החברה בהתאם לדוחות העדכניים ביותר הקיימים, בנוסח המפורט להלן:

 

 

 

 

לכבוד

חב' ____________

 

 

 

 

הנדון: אישור רואה חשבון אודות ההון העצמי של חב' ________

 

 

 

לבקשתכם וכרואי החשבון של חברתכם הרינו לאשר כדלקמן:

 

 

א.        הננו משמשים כרואי החשבון של חברת _________ משנת_________.

 

ב.        הדו"חות הכספיים המבוקרים של חברתכם ליום ______ בוקרו על ידי משרדנו, והם מצורפים למכתבנו זה.

 

ג.        בהתאם לדו"חות הכספיים האמורים ליום _________, ההון העצמי של חברתכם לתקופה _____ עומד על ___________ ₪.

 

 

 

 

 

 

בכבוד רב,

 

 

________________

רואי חשבון

 

 

 

 

הערה: מכתב זה יודפס על נייר לוגו של משרד רואה החשבון.         

 


נספח מס' 4.4

 

הסכמים מהותיים

 

צרף העתק הסכמים מהותיים עם גורם אחר למימון הפעילות או חלק ממנה לפי הרישיון  (צרף גם סריקה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח מס' 5

 

תאור הפעילות שתיעשה לפי הרישיון

 

1. פרטי פעילות הייצור וכ"א

1.1   הצג פרטים על מתקני החשמל ויחידות הייצור – תיאור מילולי. (הוסף דפים במידת הצורך)

 

1.2   הצג פרטים לגבי כוח האדם המקצועי והכללי שתעסיק לצורך הפעילות לפי הרישיון.  (הוסף דפים במידת הצורך)

 

  מספר עובדים
                             שנה
ניהול:
תפעול:
ייצור:
מינהלה:
אחר:
סה"כ
תחזית תוספת כוח אדם לסוף 2011

 

 

  1. הצהרת נכונות המידע לעיל:

 

תאריך חתימת המבקש

 

 

 

 

 


נספח מס' 5.1

 

תכנית המתקן

 

צרף תכנית מפורטת מוצעת או מאושרת לייעוד עבור מיתקן הייצור בהתאם לחוק תכנון ערים, כפרים ובניינים (חוק זמני מס' 79), לשנת 1966. (בנוסף, התכנית תכלול סכימת מלבנים של המערכת, פירוט סוג הציוד בו ייעשה שימוש, סכמת חיבורים לרשת).

תאר מילולית את תהליך הייצור ואופן ההתחברות המתוכננת של התחנה לרשת החשמל (לרבות מתח החיבור) בתוך ומחוץ למפעל ואופן שילוב החשמל והקיטור במתקן הכולל. אם יש מספר אופציות לייצור – הצג כל אופציה בנפרד.

 

ציין את סך הספק החשמל שעתידה לספק התחנה, מתוכם כמה לשימוש עצמי וכמה לרשת ברמת תכנון ראשוני. סך קיטור מהתחנה, מתוכם כמה לשימוש עצמי וכמה לרשת ברמת תכנון ראשוני. צריכת  דלק שנתית מתוכננת, ממוצע שנתי ושיא שנתי בטון לשעה או MMBTU לשעה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח מס' 5.2

 

הסכם עם המחזיק במקרקעין

 

צרף הסכם/ים עם המחזיק/ים במקרקעין עליהם יוקם המתקן, המפרטים האם הזכויות של המחזיק במקרקעין הן לכל תקופת חיי התחנה וכן הסכם עקרוני בין המחזיק במקרקעין למבקש לגבי הסכמת המחזיק במקרקעין להעמיד את הקרקע לרשות המבקש לאחר הסדרת הסכם בין המחזיק לממונה על הרכוש הנטוש באזור יהודה ושומרון, ככל הנדרש.

 

**בנוסף, נא לציין נתוני גוש וחלקה מדויקים ביחס לקרקע עליה יוקם המתקן, ככל שנתונים אלו קיימים, או נתונים אחרים רלוונטיים המעידים על מיקום החלקה.

כן יש לציין את כל נתוני הגושים והחלקות הנוספים המצויים באותה בעלות כפי שהוצגה בבקשה זו, ואשר הינם ממוקמים בשטח סמוך ורציף למתקן המבוקש, ככל שנתונים אלו קיימים, או נתונים אחרים רלוונטיים המעידים על מיקום החלקות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח מס' 5.3

 

לו"ז מפורט להקמת המתקן

 

צרף לוח זמנים מפורט הכולל את כל אבני הדרך בהקמת הפרויקט משלב התכנון, קבלת אישורים הנדרשים ועד לשלב חיבור המערכת לרשת החשמל.  את המידע יש לצרף כטבלה ולציין אבני דרך קריטיות  בהקמת המתקן. מומלץ להעביר את המידע על תוכנת project manager.

 

נספח מס' 5.4

 

נסיון בינלאומי

 

צרף מסמכים המעידים על ניסיון בינלאומי שקיים בחברה או על  התקשרות עם יזמים בינלאומיים מובילים בשוק העולמי הפועלים בתחום ובעלי ניסיון מוכח  בהקמה של מתקנים בטכנולוגיה הנדרשת.

 

נספח מס' 5.5

 

סקר יכולת הוצאת אנרגיה ברשת ההולכה/חלוקה

 

צרף סקר היתכנות ראשוני להוצאת אנרגיה שנעשה ע"י בעל רישיון עיסוק בחשמל בהתאם לאמות המידה ולהחלטות הרשות וקמ"ט חשמל. הסקר בודק את מידת ההיתכנות של המתקן להתחבר לרשת חברת החשמל בהתאם לסוג הטכנולוגיה,  קונפיגורציית המתקן  וגודלו.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח מס' 6

 

תכנית עסקית

 

צרף תכנית עסקית (צרף כקובץ נפרד) מפורטת לחמש השנים הראשונות של תקופת הרישיון או לתקופה קצרה יותר אם הרישיון הוא לזמן קצר יותר, לרבות פירוט השקעות והוצאות צפויות לתפעול ותחזוקה ודוחות כספיים פרופורמה הכוללים, בין היתר, תזרים מזומנים וחוות דעת רו"ח לעניינם.

התכנית העסקית צריכה להיות מפורטת ולציין את כל הנחות היסוד בהכנתה ובכלל זה: מחירי הגז, ההשקעה הצפויה, עלות הקמה, הוצאות קבועות בדולרים לקוט"ש בשנה, עלויות תפעול קבועות, עלויות תפעול משתנות, עלויות מימון ואופן מימון מתוכנן.  לגבי תכנית המימון יש לפרט את  רשימת השקעות,  סעיפיההשקעה ועלותם,פריסה שנתית של תכנית ההשקעה (במחירי שוק), שיעור הריבית להון זר, אחוז הון עצמי,  הערכתתכנית ההשקעות המפורטת,דוח שימושים ומקורות, סיכונים,  מקורותהמימון והבטחונות והשעבודים בגינם.

מומלץ להציג מבחני רגישות ונקודות איזון וכן  מדדי כדאיות.

בנוסף לתכנית העסקית (שתצורף כקובץ (WORD יש למלא את הטבלאות הבאות:
א. הצג מאזן צפוי ל – 5 שנים ראשונות מתחילת הפעילות:

שנה
                              סה"כ רכוש שוטף
מלאי
                              רכוש קבוע
                              סך הנכסים
                              התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך
                              הון עצמי

           1.          ב. תחזית מכירות ורווחיות לשנים הבאות (אלפי ₪)

הסבר קצר אופטימי מינימלי הנחות התחזית
                  אחוז צמיחה במכירות:
                  אחוז רווח גולמי:
                  אחוז רווח תפעולי:

 

2. על בסיס הערכותיך, בנה תחזיות של דוח רווח והפסד ל-5 השנים הקרובות:

שנה
                              מכירות חשמל לצרכנים
תמורה בעד העמדת הספק זמין לסש"ח  
                              עלות המכירות (באלפי ₪) * (ראה הערה בדף הבא)
                              רווח גולמי (באלפי ₪)
                              הוצאות מכירה הנהו"כ (באלפי ₪)
רווח תפעולי (באלפי ₪)
                              הוצאות מימון (באלפי ₪)
                              רווח לפני מס (באלפי ₪)
                              רווח נקי (באלפי ₪)
אחוז רווח גולמי
                              אחוז רווח תפעולי
אחוז רווח נקי

        2.             לגבי עלות המכירה – יש להציג במפורט:

שנה
                              פירוט הוצאות משתנות (חלפים, כימיקלים..)
פירוט הוצאות דלק
                              תשלומים לספק שירות חיוני בגין שימוש בתשתיות

           3.          ג. תחזית תזרים מזומנים (אלפי ₪)

 

שנה
                              רווח נקי
+  פחת
                              –   השקעה
                              – גידול בהון החוזר
                              =  יתרת תזרים (לפני מימון)
  החזר הלוואות
                              = תזרים מזומנים חופשי
                              הקרן להון חוזר
                              = תזרים מזומנים חופשי

 

 

 

 

 

 

 

 

פרסום

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח מס' 7

 

העתקי רישיונות

 

 

צרף העתקי רישיונות או היתרים נוספים הנדרשים על פי כל דין ותחיקת הביטחון לביצוע הפעילות (צרף גם סריקה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח מס' 8

 

אישור עו"ד/רו"ח

 

 

צרף אישור עו"ד או רו"ח בדבר זכויות חתימה בתאגיד והסמכת החותם להגיש את הבקשה. (צרף גם סריקה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח מס' 9

 

אישורי רשויות מס

 

 

צרף אישור ניהול ספרי חשבונות כדין (צרף גם סריקה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח מס' 10

 

תעודה עוסק מורשה

 

צרף תעודת עוסק מורשה (תקפה), או אישור מקביל מטעם הרשות הפלסטינית. (צרף גם סריקה)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נספח מס' 11

 

כתב התחייבות

 

 

אני ________________ ת.ז. מס' / מס' תאגיד____________________

 

המבקש בבקשה לקבלת/חידוש/שינוי רישיון ייצור, מתחייב בזאת כדלקמן:

 

 

 > להפעיל את יחידת הייצור בסוגי דלק מאושרים בלבד.

 

 > להפעיל את יחידת הייצור במועד שיורה לו קמ"ט חשמל.

 

> להחזיק את יחידת היצור ואת הציוד המשמש לפעילות על פי הרישיון במצב תקין וראוי לשימוש במשך כל תקופת הרישיון.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריך חתימת המבקש

 

 

 

 

 

נספח מס' 12

 

תצהיר

 

אני החתום/מה מטה________________ ת.ז. מס' ____________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת ואם לא כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בדין ובתחיקת הביטחון, מצהיר בזה:

 > אני הוא המבקש בבקשה : לקבלת רישיון     לחידוש רישיון  לשינוי רישיון

ייצור                   ייצור עצמי             חלוקה

הולכה                אספקה                אחר

(מחק את המיותר)

 

 > אני נותן תצהירי זה בתמיכה לבקשה לרישיון.

 

> אני מצהיר כי לא מתקיים בי כל תנאי לפסילת הבקשה לפי סעיף 6(ב) לחוק.

 > אני מצהיר כי זה שמי, זוהי חתימתי וכי תוכן תצהירי זה אמת.

 

להלן חתימת מורשי החתימה לבקשה:

 

 

תאריך

 

שם החותם

 

תפקיד

חתימת המבקש

(אם חברה – צרף חותמת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אישור עו"ד

 

בתאריך _________הופיע בפני עו"ד   __________מס' רישיון   ____________מר/גב', ___________ נושא/ת  ת.ז. מס'  ___________ /המוכר לי אישית ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה לומר את האמת וכי אם לא י/תעשה כן יהיה/תהיה צפויה לעונשים הקבועים בחוק, חתם/ה בפני על תצהיר/ה דלעיל.

תאריך חתימת עו"ד

 

 

 

 

 

 

 


נספח מס' 13

 

תצהיר עבירות פליליות של נושאי משרה

 

עליך לציין ביחס לכל נושא משרה מטעם מבקש הרישיון באם הוא הורשע בעבירה פלילית, למעט עבירות תעבורה כהגדרתן בצו בדבר תעבורה (יהודה והשומרון) (מס' 1310), התשנ"ב-1992, (להלן "הצו") אך לרבות עבירה לפי סעיפים 64 או 64א', אשר לא חלפה לגביה תקופת ההתיישנות כמשמעותה בסעיף 16 לחוק המרשם הפלילי, כפי תוקפו בישראל מעת לעת, ואם כן יפרט את אלה:

 

שמו של עובר העבירה משרתו בחברה או שיעור אמצעי השליטה שהוא מחזיק בחברה פרטי תיק בית משפט מקום השיפוט מספר התיק תאריך הכרעת הדין תאריך גזר הדין פירוט גזר הדין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תאריך חתימת המבקש

 

 

 

 

 

 

 

 

 


נספח מס' 14

 

דוגמת כתב התחייבות

 

התחייבות מחזיקי אמצעי שליטה בבעל הרישיון המותנה

 

 

אני הח"מ*_______________ נושא ת.ז מס'_____________  המורשה בחתימתי לחייב את החברה ששמה:____________ מס' חברה:________ המחזיקה ______מניות המהוות ______ מהון המניות של בעל הרישיון המותנה , מתחייב בשם החברה להעמיד לחברה בעלת הרישיון המותנה הון בסכום של _______ מיליון ש"ח,  אשר יהווה הון עצמי של החברה בעלת הרישיון המותנה, לצורך עמידה בדרישות התקנות להון עצמי של 20% משווי מיתקן הייצור כהגדרתו ברישיון עד לא יאוחר מיום  הסגירה הפיננסית.

 

אני מתחייב לעמוד בכל ההוראות הרלוונטיות לגבינו ברישיון, בחוק משק החשמל, תשנ"ו-1996 ובתקנות שהותקנו מתוקפו, כפי תוקפם בישראל מעת לעת.

 

ידוע לי כי אי עמידה באחת מן ההתחייבויות יכול שתגרור, בנוסף לכל סעד אחר, גם ביטול הרישיון.

 

ולראיה באתי על החתום

 

 

________________                                                                 _____________

תאריך                                                                                           חתימה

 

אישור עו"ד

 

אני הח"מ, עו"ד__________ רישיון מס'____________ מאשר בזה כי

בתאריך  ___________ הופיע בפני עו"ד _____________ מס' רישיון _____________

מר/גב_____________ נושא/ת ת.ז. _______________ / המוכר לי אישית,

ולאחר שזיהיתיו והבהרתי לו את משמעות הדברים חתם בפני על כתב ההתחייבות דלעיל .

כן הריני מאשר כי החתום מטה מוסמך לפי מסמכי ההתאגדות של החברה לחייב את בעל הרישיון בחתימתו.

________________                                                                 _____________

תאריך                                                                                           חתימה

 

*במקרה של יותר מאדם אחד יש לצרף תצהיר לכל אחד בנפרד .

 

 

נספח מס' 15

 

רשימת הגשה

 

לפני הגשת הבקשה בדוק וסמן R בעמודה המתאימה בהתאם לסטאטוס המגיש (יחיד, חברה, שותפות) לגבי כל מסמך ואישור הנדרש להגשה.

 

שם הטופס/נספח מס' טופס/נספח חברה שותפות יחיד      R
טופס בקשה
פרטי המבקש (ליחיד) נספח מס' 1 לא למילוי לא למילוי
פרטי המבקש (לחברה) נספח  מס' 2 לא למילוי לא למילוי
תעודת האגד של החברה נספח מס' 2.1 לא למילוי לא למילוי
מסמכי התאגדות נספח מס' 2.2 לא למילוי לא למילוי
הסכמים בין בעלי מניות נספח מס' 2.3 לא למילוי לא למילוי
החלטות מיוחדות נספח מס' 2.4 לא למילוי לא למילוי
פרטי המבקש (לשותפות) נספח מס' 3 לא למילוי לא למילוי
הסכם השותפות נספח מס' 3.1 לא למילוי לא למילוי
אישור רו"ח נספח מס' 3.2 לא למילוי לא למילוי
הסכמים עם שותפים נספח מס' 3.3 לא למילוי לא למילוי
הודעות לרשם השותפויות נספח מס' 3.4 לא למילוי לא למילוי
פרטים כלכליים נספח מס' 4
אישור רו"ח נספח מס' 4.1
העתקי מאזנים נספח מס' 4.2 לא למילוי
הסכמים מהותיים נספח מס' 4.3
תיאור הפעילות נספח מס' 5
תכנית מפורטת של המתקן נספח מס' 5.1
הוכחת זכויות במקרקעין נספח מס' 5.2
לו"ז מפורט להקמת המתקן נספח מס' 5.3
ניסיון בינלאומי נספח מס' 5.4
סקר יכולת הוצאת אנרגיה ברשת ההולכה נספח מס'  5.5
תכנית עסקית נספח מס' 6
העתקי רישיונות או היתרים נספח מס' 7
אישור רו"ח/עו"ד נספח מס' 8 לא למילוי
אישור רשויות מס נספח מס' 9
תעודת עוסק מורשה נספח מס' 10
כתב התחייבות נספח מס' 11
תצהיר נספח מס' 12
תצהיר עבירות פליליות נספח מס' 13
התחייבות להעמדת הון עצמי נספח מס' 14

 

בהתאם להוראות קמ"ט חשמל במינהל האזרחי ליהודה ושומרון בדקתי כי צורפו לבקשה הנספחים והטפסים הבאים. ידוע לי כי טפסים, אישורים, מפות ונספחים שנתבקשו ולא צורפו יעכבו את הטיפול בבקשה וכי טופס הבקשה יוחזר אלי להשלמת המידע החסר.

 

 

 

תאריך חתימת המבקש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דוגמת כתב ערבות

 

שים לב !

ערבות תוגש ע"י מבקש הרישיון לאחר שקמ"ט שחמל הודיע לו כי בקשתו לרישיון אושרה והציג את גובה הערבות הנדרשת.

 

בנק __________________

סניף _________________

כתובת________________

 

 

לכבוד

קמ"ט חשמל במינהל האזרחי באזור יהודה ושומרון

בית אל

 

א.ג.נ.

 

 

הנדון: כתב ערבות

 

על פי בקשת ________________ (להלן: "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ____________ שקלים חדשים (במילים: ___________________ שקלים חדשים בלבד), כשסכום הערבות צמוד לשער הדולר של ארצות הברית (להלן –  "ארה"ב") (להלן: "סכום הערבות").

לצרכי ערבות זו, "שער הדולר של ארה"ב" – השער היציג של דולר ארה"ב שמפרסם בנק ישראל, מזמן לזמן.

"השער הבסיסי" – שער הדולר שפרסם בנק ישראל ביום ___________, דהיינו שער של _________ שקלים חדשים ל – 1 דולר ארה"ב.

אם בתאריך תשלום סכום כלשהו על פי ערבות זו, יהיה השער הקובע גבוה מהשער הבסיסי, יחושב סכום הערבות כשהוא מוגדל בשיעור זהה לשיעור שבו עלה השער הקובע על השער הבסיסי (להלן: "סכום הערבות המוגדל").

למניעת ספק, אם יתברר כי השער הקובע שווה לשער הבסיס או נמוך ממנו, לא יחול כל שינוי בסכום הערבות.

1.א. אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום שיידרש על ידכם עד גובה סכום הערבות או סכום הערבות המוגדל, לפי העניין, בתוך 7 ימים מיום קבלת דרישתכם הראשונה ובכתב, וזאת מבלי שנטיל עליכם לנמק או לבסס דרישתכם או להוכיחה בכל אופן שהוא ומבלי שנדרוש תחילה סילוק הסכום האמור מהמבקש. כמו כן, מוסכם בזאת במפורש, כי לא תהיו חייבים לנקוט הליכים משפטיים נגד המבקש או לפנות בדרישה מוקדמת למבקש או לממש בטחונות אחרים או הכל, כתנאי מוקדם לתשלום סכום הערבות או סכום הערבות המוגדל, לפי העניין, על ידינו.

ב. ניתן לדרוש תשלום על פי ערבות זו לשיעורין ובלבד שסך כל סכומי הדרישות גם יחד, אשר נשלם על פי תנאי ערבות זו, לא יעלה על סכום הערבות. לפיכך, אם ולא תממשו ערבות זו במלואה בפעם אחת, תישאר ערבות זאת במלוא תוקפה לגבי יתרת סכום הערבות הבלתי ממומשת.

ג. סכום הערבות יקטן אוטומטית בכל פעם בסכומו של כל תשלום שיבוצע לפיה.

א.  הדרישה לתשלום צריך שתהיה ערוכה בכתב וחתומה, עליה להימסר במקור ולהתקבל בסניף הבנק המצוין בכתב ערבות זה על פי הכתובת המצוינת בו והכל בשעות העבודה בהן הסניף פתוח לקהל.

ב.   יש לציין בכל דרישה את הסכום שאותו דורשים, עד גובה סכום הערבות.

ג.    דרישה בפקסימילה, במברק, בתקשורת מחשבים או כל יוצא בזה לא תיחשב כדרישה מספקת לצורך ערבות זו ולא נשלם על פיה.

ד.   הוצאה ערבות זו לטובת מספר מוטבים, כי אז הדרישה על פיה צריכה להיעשות בידי כולם ביחד והתשלום על פי הערבות יבוצע על ידינו לכולם יחד.

  1. אנו לא נהיה רשאים לבטל הערבות מכל סיבה ועילה שהיא, וכמו כן, לא נהיה רשאים להימנע מתשלום על-פי כתב ערבות זה מכל סיבה ועילה שהיא, ואנו מוותרים בזה במפורש ומראש על כל טענה, לרבות כל ברירה המוענקת למבקש על-פי דין ותחיקת הביטחון.
  2. בנוסף, לכל האמור לעיל, הערבות אינה מותנית בתוקף החבות של המבקש כלפיכם או בתוקף החוזה ביניכם או בחוזה או חבות של המבקש כלפי צד שלישי הקשור עימכם או הכל, והיא בלתי חוזרת, בלתי מותנית ועצמאית.
  3. הערבות תהיה בתוקף עד יום ______________ או עד שיבוצע התשלום על-פיה, לפי המוקדם, והדרישה לתשלום על-פיה צריכה להתקבל אצלנו לא יאוחר מהמועד האמור – לאחר מועד זה תהיה הערבות בטלה ומבוטלת ודרישה שתתקבל אצלנו – לא תיענה.
  4. ערבות זו אינה ניתנת להעברה או להסבה או שתיהן.

 

 

 

 

בברכה,

 

סניף הבנק

 

 

 

 

_____________________                                  _________________________

מורשה חתימה (1)                                                      מורשה חתימה (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email

תודה שאתם מבקרים בפורטל חשמלנט. חשמלנט היינו פורטל מקצועי ומקיף לתחום החשמל והתאורה .בחשמלנט תוכלו למצוא אינפורמציה מקצועית שחשובה לכם ומאגר ספקים גדול מתחום החשמל והתאורה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

אתר זה עושה שימוש באקיזמט למניעת הודעות זבל. לחצו כאן כדי ללמוד איך נתוני התגובה שלכם מעובדים.

כתבות נוספות

טפסים שימושים של חברת החשמל
טופס בדיקת מתקן פוטוולטאי בהספקה מקבילה לרשת לפני הפעלה ראשונה
טופס בדיקת מתקן פוטוולטאי לפני הפעלה ראשונה, לאחר שינוי יסודי או בדיקה תקופ...
טופס בקשה לקבלת היתר גנרטור ביהודה ושומרון
כרטיס הגנרטור / טופס בדיקת המתקן
חשמל ביו"ש - טופס בקשה לקבלת היתר הפעלה למתקן PV קטן
טפסים שימושים של חברת החשמל
טופס בדיקת מתקן פוטוולטאי בהספקה מקבילה לרשת לפני הפעלה ראשונה
טופס בדיקת מתקן פוטוולטאי לפני הפעלה ראשונה, לאחר שינוי יסודי או בדיקה תקופ...
טופס בקשה לקבלת היתר גנרטור ביהודה ושומרון
תמיד לדעת לפני כולם

השארו מעודכנים

השאירו פרטים לקבלת עידכונים למייל

בחרו תחום